Bakan'dan Yalçınkaya'ya cevap: Verilmiş Karar Yok
“Mevcut yer 2010 yılında reddedilmişti”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi M. Rıza Yalçınkaya’nın; 29 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilen Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı’nda ret kararı verilen alanı çakma bir isimle yeni bir alternatif alanmış gibi gösterdiği projeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığını yanıltmaya çalışan HEMA Elektrik Üretim A.Ş’nin yaptığı ÇED Başvurusuyla ilgili hazırladığı soru önergesine yazılı cevap verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, CHP Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya’nın hazırlamış olduğu soru önergesine verdiği yazılı cevapta; 

“Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü Köyü ve Tarlaağzı Köyü sınırları içerisinde, Çapak Koyu Mevkiinde HEMA Elektrik Üretim A.Ş tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ‘Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahaları (kurulu gücü 1320 MW (2X660 MW)/2983 MWt)” projesi hakkında, ÇED Yönetmeliğinin EK-III’de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi gereğince ÇED süreci başlatılmış ve ÇED Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 19.02.2013 tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı Bartın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde, Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı da 21.02.2013 tarihinde Bakanlığımızda yapılmıştır.

“Hema Termik Santrali Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahaları (kurulu gücü 1320 MW (2x660 MW)/2983 MWt)” projesi hakkında 28.12.2012 tarihinde Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyasının, 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8’inci maddesi doğrultusunda incelenmesi neticesinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı (EK-III)’na uygun hazırlandığı tespit edilmiştir.

Söz konusu Başvuru Dosyasının 28 adet (komisyon üye sayısı kadar) çoğaltılarak Bakanlığımıza sunulması istenmiş ve projeye ilişkin ÇED süreci başlatılmıştır. ÇED Sürecinin başlatılması ile ÇED Yönetmeliği gereği yerine getirilmekte olup, İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyelerinin görüşleri doğrultusunda ÇED Raporu Özel Format başlıkları verilmesi, akabinde hazırlanan ÇED Raporunun İnceleme Değerlendirme Komisyonunca incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Henüz komisyonca değerlendirmeye alınabilecek ÇED Raporu sunulmadan ve toplantı yapılmadan ÇED Başvuru Dosyasının iade edilmesi mümkün değildir. 

Bu itibarla, İnceleme Değerlendirme Komisyon üyeleri bağlı bulunduğu kurumun mevzuatı çerçevesinde görüş bildirmiş ve bu görüşler doğrultusunda ÇED Raporu Özel Format başlıkları ilgili firmaya 07.03.2013 tarihinde gönderilmiştir.

CEVAPLAR

1)
Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) plan Hükümlerinin V. 31. Maddesinde; “Planlama Bölgesindeki ağır sanayilerin Filyos Yatırım Havzası’na yönlendirilmesi sağlanacaktır. (STR.1) Ancak, planlama bölgesinin fiziki/ekonomik yapısı ve Yatırım Havzası’nda bulunan Filyos Serbest Bölgesi’nin statü gereği yer seçimi olanağının bulunmadığı durumlarda; Demir-Çelik Sanayi, diğer Sanayi Alanları veya Organize Sanayi Bölgelerinde yer alabilir.Termik Santrallerde; yatırımcılar/yatırımcı kurumlar faaliyetlerine ilişkin alternatifli yer seçimini bu plan kapsamında, bölgede yaratacağı sosyal, ekonomik ve mekânsal değişimleri de göz önünde bulundurarak yapacaktır. Yatırımcılar/yatırımcı kurumlar yer seçimini ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak bu plan kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlığa iletilir. Bu doğrultuda alt ölçekli plan ve çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları birlikte yürütülür. Onaylanan planlar sayısal ortamda-koordinatlı olarak, veri tabanına işlenmek üzere, Bakanlığa gönderilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Amasra-Tarlaağzı Mevkiinde yapılmak istenen termik santral alanı yer seçimi ÇDP plan hükümleri doğrultusunda;

·
Amasra ve yakın çevresinin turizm, doğal/tarihi çevre ve ekolojik yönden önemli bölge olması, talep edilen termik santralin bölgenin turizmini ve turizm kimliğinin devamlılığını olumsuz etkileyeceği,

·
1/100000 Ölçekli ÇDP ile Amasra’ya atanan; doğal ve tarihsel/kültürel çevrenin korunması, kent kimliğinin geliştirilmesi, yaşanabilir bir doğa ve kültür turizmi merkezi olması yönündeki yerleşme kimliğine aykırılık teşkil etmesi,

·
Amasra’nın, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nca (WWF) dünyada mevcut ‘100 sıcak noktadan birisi’ olarak kabul edilen Küre Dağları Milli Parkı’nın giriş kapısı niteliğinde olması,

·
Termik Santral ile birlikte Amasra ve çevre köylerde yan sanayilerin talep yaratacağı, bölgede mekânsal değişimin yaşanacağı ve bölgenin fonksiyonunun mevcut ve planda öngörülenin aksine gelişeceği,

·
Bölgenin balıkçılığını da olumsuz yönde etkileyeceği gerekçeleri ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nca uygun bulunmamış olup, alternatif alanların belirlenip sunulmasına karar verilmiştir. Sunulan alternatifler arasında Bakanlıkça Delikliburun Mevkii’nde çalışılması istenmiştir. Ancak, HEMA A.Ş tarafından, alternatif olarak çalışılmasına karar verilen Delikliburun Mevkii’ne ilişkin üniversite tarafından yapılan çalışmalara bağlı olarak hazırlanan raporlarda söz konusu alanın jeolojik yapısı ve topografik yapısı sebebiyle termik santral kurulmasının imkan olmadığı yönünde bilgi ve belgeler Bakanlığımıza sunulmuştur.

Bu durumda, söz konusu termik santralin yer seçiminin daha önce Delikliburun dışında alternatif alan olarak sunulan yerlerin yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmak kaydı ile 1/100.000 Ölçekli ÇDP Plan Hükümleri V. 31. Maddesi uyarınca ÇED sürecine konu edilmesi uygun görülmüştür.

2) ÇED süreci içinde İnceleme Değerlendirme Komisyon Üyesi olan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler genel Müdürlüğü ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) tarafından ÇED raporunun Bakanlığımıza sunulması sonrasında değerlendirme yapılacaktır.

3) Bakanlığımızda 29.11.2010 tarihinde yapılan Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı sonucu komisyonca Delikliburun Mevkii için kapsamı belirlenen ve ÇED Raporu Özel Formatı gönderilmiştir. Filyos alternatifinin seçilmesi durumunda ise ÇED Sürecinin yeniden başlatılacağı bildirilmiştir. Ayrıca, aynı yazıda ÇED Başvuru Dosyasında belirtilen Tarlaağzı ve Gömü alternatif alanların yer seçimi açısından uygun olmadığı ve bu alanların ÇED süreci dışına çıkartılması, ana alternatif olarak düşünülmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Ancak, söz konusu proje hakkında, Delikliburun Mevkii için gönderilen ÇED Raporu Özel Formatına göre ÇED Raporu hazırlanması mümkün olmayıp, farklı bir alan için ÇED süreci başlayacağından, Hema Termik Santral projesinin ÇED süreci sonlandırılmış ve projeye ait ÇED Başvuru Dosyası iade edilmiştir. Bu kapsamda gönderilen Delikliburun alternatifi için ÇED Raporu Özel Formatı hükmünü yitirmiştir. Yeni bir ÇED Süreci başlatılmış olup, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından yeniden değerlendirme yapılacaktır. Şu durumda, Bakanlığımızca verilmiş herhangi bir ÇED olumlu/Olumsuz kararı bulunmamaktadır.

4) 28.12.2012 tarihinde Bakanlığımıza sunulan Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü Köyü ve Tarlaağzı Köyü sınırları içerisinde, Çapak Koyu Mevkiinde sınırlarında HEMA Elektrik Üretim A.Ş tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “1320 MW (2X660 MW) / 2983 MWt) kurulu gücünde Hema Entegre Termik Santrali” projesiyle ilgili ÇED Başvuru Dosyası ÇED Yönetmeliğinin 8’inci maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuştur. ÇED Başvuru Dosyasında “Bostanlar mevkii Çapak Koyu” adı yerine sadece “Çapak Koyu” ismi yer almış olup, Hema Termik Santral projesi özelinde daha detaylı hazırlanacak olan ÇED Raporunun Bakanlığımıza sunulması halinde, önceki ÇED sürecinde verilen alternatiflerin neden yapılamadığı, Çapak Koyu’nda yapılması planlanan söz konusu projenin yapılabilir olup olmadığı hususları ÇED sürecinde Komisyon tarafından yeniden değerlendirilebilecektir.” Şeklinde ifadelere yer verdi.  

MİLLETVEKİLİ YALÇINKAYA’NIN, 21.02.2013 TARİHİNDE ANKARA’DA KAPSAM VE ÖZEL FORMAT TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLEN TERMİK SANTRAL ÇED BAŞVURU DOSYASI İLE İLGİLİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA SUNDUĞU ÖNERGEDE YER VERDİĞİ SORULAR:

1
-Bakanlığınız; kendi hazırlatıp onaylamış olduğu 1/100 bin ölçekli Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planını hangi gerekçelerle yok sayarak yeni bir ÇED sürecinin başlamasına neden olmuştur?

2-
Kentsel SİT alanı, kavşak suyu, turistik koy ve sahiller, çok önemli nitelikteki yaban hayatını barındıran ormanlar ve dünyanın en önemli koruma alanlarından biri olan Küre Dağları Milli Parkı gibi doğal ve kültürel kaynaklara zarar verecek toplam 2640 MW gücündeki dev boyutlu iki termik santralin bu yörede inşa edilmesi düşüncesinin yanlışlığı plansal anlamda ortadadır. Bu durum Bakanlığınızca nasıl görmezden gelinmektedir?  

3-
29 Kasım 2010 tarihinde Bakanlığınız bünyesinde yapılan ve bizzat şahsımın da katılımıyla gerçekleşen kapsam ve özel format belirleme toplantısında; Kızçıkan Koyu Mevkii ile Çapak Koyu Mevkiine format verilmeyip ve bu alanların ÇED Sürecinden çıkartılarak bundan böyle alternatif alan olarak gösterilmemesi gerektiği yönünde kararlar alınmıştı. Firmanın; son yaptığı başvuruda termik santral kurmayı düşündüğü alanın koordinatlarıyla, daha önceki başvuru dosyalarındaki termik santral kurulacak alanın koordinatlarıyla birebir ölçüşüyor olmasına rağmen Bakanlığınız çalışanları, aynı yeri başka bir yermiş gibi yeni bir alternatif alan başvurusu olarak kabul edip ÇED Sürecinin başlamasına nasıl izin vermektedir? Bu usulsüzlüğe nasıl göz yumulmaktadır?

4-
21 Şubat 2013 tarihinde yapılan Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı’nda; Bartın il sınırları coğrafi haritasında bulunmayan bir yeri ‘Bostanlar Mevki Çapak Koyu’ adıyla çakma bir isimle alternatif bir alanmış gibi yeniden başvurarak bakanlığınızı yanıltmaya çalışan firmanın başvurusuna yönelik başlatılan çalışmaları durdurup dosyayı geri iade etmeyi ve sahtecilik yaparak bakanlığınızı kandırmaya çalışan bu firma ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor musunuz?
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.

Anahtar Kelimeler:
Termik Santral
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
bakanlık lafı dolandırma 6 yıl önce

1/100000 ölçekli planda amasra ve bartın turizm, tarım, balıkçılık bölgesi olarak geçiyor mu evet. e zaman ne diye başvuruyu kabul ediyorsun da süreci uzatıp halla hemanın devletten teşvik almasına yardımcı oluyorsun. enerji bakanlığı da neden 5 kez sözleşme uzatımı isteyen bir şirketi sorgulamaz arkadaş. neden sözleşme hükümlerine aykırı davranan şirketin sözleşmesini feshetmez... ne çıkarınız var ey bakanlar başbakanllar müüdürler ve bu işlerin aracıları... sizin çıkarlarınız için bartın halkının yaşamına ve yaşam alanlarına göz dikmenize müsaade etmeyeceğiz... herşeyi yalan olan şirkete ve herşeyi yalan olan iktidara güvenmiyoruz... bu işi yine bartın halkı olarak birlik olarak yılmadan biz çözecceğiz... bu göyle biline...