Bartın Eski Valisi İsa Küçük Sempozyuma katılacak

27-28 EYLÜL 2012 tarihlerinde Milli Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan Odamız "Koruma ve Peyzaj Mimarlığı 2.Sempozyumu " davetli bildiri sahipleri ve sunumları belirlenmiş olup, meslek politikalarımızın yeniden üretimi üzerine yoğun emek üreten Odamızın, mesleki açılımlar üzerinden gerçekleştirdiği tüm çalışmaları üyelerimizin katılımı ile güçlenecek, KORUMA ve peyzaj mimarlığı ilişkisi bir kez daha bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 

KORUMA ve PEYZAJ MİMARLIĞI 2. SEMPOZYUMU
27 - 28 EYLÜL 2012 /Milli Kütüphane Salonu - Ankara

1994 yılında TMMOB‘nin 33. Genel Kurulu ile kuruluş sürecini tamamlamış Peyzaj Mimarları Odası, ülke kaynaklarının korunarak kullanımı konusunda politikalar üretme konusunda kararlılığını kurulduğu günden bugüne sürdürmektedir.

2011 yılında yapılan 1. Sempozyumda Koruma ve Yasal Yönetsel Yapı,  Korumanın Sosyo-Ekonomik Boyutu,  Enerji - Madencilik ve Koruma, Koruma ve Kültürel Peyzajlar,  Doğal Kaynaklar - Koruma ve Peyzaj Yönetimi ve Kentleşme - Yerel Yönetimler ve Koruma,  konuları tartışılmış ve doğal-tarihi-arkeolojik-kültürel varlık değeri yüksek ülkemiz alanlarının kaynak değeri olarak kullanılması ve/veya ülke kalkınma politikaları uygulamalarında planlamanın ve yönetimin önemi ile birlikte ülke fiziki planlamalarında ekolojik veri tabanlı fiziki planlama kademelerinde multidisipliner yaklaşımların önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

2012 yılında ikincisini düzenlemeyi hedeflediğimiz sempozyum ile de; tarihsel yerleşim ve yapılaşma süreçleri ile birlikte oluşan kentler,  kentlerin tarihi ve doğal miraslarının korunmasında karşılaşılan değişim -dönüşüm ve gelişim süreçleri ile birlikte peyzaj mimarlığı disiplininin tarih-kültür ve doğal yaşam alanları üzerindeki ilişkisinin paydaşlarla irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Yetmişli yıllardan itibaren ülkemiz kentlerinin plansız ve çarpık bir şekilde gelişen, yağ lekesi halinde büyüyen yerleşmelerine tanıklık etmiş olan peyzaj mimarlığı camiası, bu dönemlerde yapı sunum şekillerinin getirdiği yanlış politikaların mekânlara olumsuz yansıdığı ve kentsel kültür yapılarının zararlanmalarla karşılaştığını yaşamış bulunmaktadır.

Bugün ise;  16 Mayıs 2012 tarihinde yasalaşan " Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüşümü Yasası" ileKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nun kaldırılmakta kültür ve tarih varlıkları üzerindeki koruma statüleri değişmektedir. Hukuk metinlerine daha önce 2005 yılında kabul edilen 5366 sayılı Kanun ile giren  "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun" ile sit alanlarında konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulma çabaları sarfedilmekte, Sulukule, Ayazma, Tarlabaşı, Kuzey Ankara Girişi, Dikmen Vadisi ve birçok kentte birçok kimlikli alanın kentsel kimlik değerleri alt üst edilmektedir. TOKİ‘ye verilen yetki ile ise tüm kentlerimizdeki dönüşümün yaratmış olduğu ekonomi, sosyoloji, toplum psikolojisi, hukuk, finans, siyaset, mühendislik, mimarlık, kentsel kimlik ve kentsel tasarım alanlarında KORUMA ve içeriklerinin günümüze ve geleceğe yansımaları konusunda ki tartışmalar halen süre gelmekte olup, bu gün kentlerin içinden geçtiği paradoksa ilişkin bilim çevrelerinin tespitlerine bir kez daha gereksinim duymaktayız.

Peyzaj mimarlığı camiası olarak, kentlerdeki kültürel mirasların korunmasında yaşanan zorlukların,  tıpkı planlama gibi siyasal ve yasal destek olmaksızın etkili olamayacağı düşüncesindeyiz. Tarihi kentsel alanda gelişme yönünün bir plan ve politikaya dayanmaksızın acil gereksinimlere göre farklı kişilerin bireysel kararlarına bağlı olması durumunda, düzenli planlama ve yapılar ve alanların korunması güçleşmekte, uygun yasal düzenlemeler olmaksızın tarihi alanların bozulması süreci devam etmektedir.

Bu bağlamda son yıllarda ülkemizdeki korumaya yönelik yeni yasal düzenlemeler ve uluslararası mevzuatlardaki yeri ile ilgili bir durum değerlendirmesi yapmak üzere kentsel, kültürel ve tarihi miraslar konsepti üzerine kurgulanan KORUMA ve PEYZAJ MİMARLIĞI 2. SEMPOZYUMU‘nudüzenlemekteyiz.

Sempozyumda UNESCO tarafından 9 Kasım 2011 yılında yayımlanmış olan Tarihî Kentsel Peyzaja İlişkin Tavsiye Kararı‘nda belirtilen korumacılık yaklaşımı ve tarihî kentsel alanların nesiller tarafından şekillendirilen ortak kültür mirası olması ve çeşitliliğinin farkında olarak kültürel çeşitlilik ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi amacıyla geliştirilmiş sözleşmeler, Miras Alanları, somut olmayan kültürel mirasın korunmasının ulusal ve uluslararası boyutlarının değerlendirilmesi beklenmektedir.  Ayrıca Sempozyum‘da TBMM gündeminde olan "Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüşümü Yasası",  Koruma Yüksek Kurulunun " Kültür varlıklarıyla ilgili 07.02.2012 tarih ve 24 sayılı"İlke Kararları vb. yeni düzenlemelerin kentsel kültür ve doğal miraslarımız üzerindeki etkileri Kültürel Peyzajlar, Kentsel Peyzaj Yönetimi, Arkeolojik Peyzajlar, Uluslararası Bağlamda Koruma ve Tarihi Miras- Turizm başlıkları beş Oturum ve bir Forum ile değerlendirilecektir.

  9.30 - 10.00
KAYIT
10.00 - 10.30
Açılış Konuşmaları
Mustafa ARTAR / Sempozyum Sekreteri
Ozan YILMAZ / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet SOĞANCI / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Muhammet BALTA/ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakan Yardımcısı
10.30 - 11.30
Çerveve Şunus
Prof.Dr. Ruşen KELEŞ
"GEÇMİŞLE GELECEĞİ BİRLİKTE DÜŞÜNME SORUMLULUĞU"
11.30 - 12.30
ARA
12.00 - 12.45
Çerveve Şunus
İsa KÜÇÜK / Merkez Valisi
"KORUMAYA KATILIMCI/İDARİ YAKLAŞIMLAR-BARTIN ve AMASRA"
13.30 - 15.00
• I.            OTURUM / KÜLTÜREL PEYZAJLAR
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Oğuz YILMAZ
Prof.Dr.Ahmet Cengiz YILDIZCI, İstanbul Teknik Üniv. - "TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDEKİ KÜLTÜR DEĞİŞİMİNİN PEYZAJ KAVRAMINA ETKİLERİ"
Doç Dr. Metin ŞENBİL, Şehir Plancısı, Gazi Ün. "PLANLAMADA KÜLTÜREL PEYZAJIN ÖNEMİ VE MEVCUT DURUM"
Dr. Oktan NALBANTOĞLU, Peyzaj Mimarı, Bilkent Üniv. - "YER / YERSİZLİK: KÜLTÜREL PEYZAJIN İZİNİ SÜRMEK
Doç.Dr. Meryem ATİK, Peyzaj Mimarı, Akdeniz Üniv. - ULUSLARARASI VE ULUSAL MEVZUATLARDA  ‘KÜLTÜREL PEYZAJLAR‘
15.00 - 15.15
TARTIŞMA
15.15 - 15.30
ARA
15.30 - 17.00
•II.             OTURUM / KENTSEL PEYZAJ YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Aslı AKAY
Doç.Dr.Cenap SANCAR,Şehir Plancısı, KTÜ, -"YEREL YÖNETİMLERDE KÜLTÜREL MİRASA BAKIŞI"
Dr.Gaye ÇULCUOĞLU, Peyzaj Mim., Bilkent Üniv. - Yard.Doç.Dr.Yonca ERKAN,Mimar, Kadir Has Üniv. - "UNESCO TARİHİ KENTSEL PEYZAJ GİRİŞİMİ"
Prof.Dr.Nuran Zeren GÜLERSOY,Mimar,İstanbul Üniv. -"KENTSEL ALANLARDA ALINAN KORUMA KARARLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ"
Yard.Doç.Dr. Osman UZUN, Peyzaj Mimarı, Düzce Üniv. KIRSALDAN KENTSELE PEYZAJ YÖNETİMİ/YÖNETİSİMİ VE PEYZAJ EKOLOJİSİ"
09.30 - 11.00
•III.             OTURUM / ARKEOLOJİK PEYZAJLAR
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hayriye EŞBAH
Yard.Doç.Dr.Ahmet YARAŞ, Arkeolog, Tekirdağ Üniv. - "TÜRKİYE‘DE KENTSEL ARKEOLOJİ"
Yard.Doç.Dr.Alpay TIRIL, Peyzaj Mimarı, Sinop Üniv., "YAŞADIĞIMIZ TOPRAKLARDA İNSAN VE MEKAN: ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE KAMUSAL DIŞ MEKAN ÖZELİNDE BİR BAKIŞ"
Prof.Dr. Zeynep AHUNBAY, Mimar, İstanbul Teknik Üniv. - "İSTANBUL KARASURLARI VE YAKIN ÇEVRESİ "
Nezih BAŞGELEN, Arkeolog - "TÜRKİYE‘NİN ARKEOLOJİK VE TARİHİ PEYZAJLARI VE KORUN(AMA)MASI ÜZERİNE GÖZLEMLER"
11.00 - 11.15
TARTIŞMA
11.15 - 11.30
ARA
11.30 - 13.00
•IV.            OTURUM / ULUSLARARASI BAĞLAMDA KORUMA  Oturum Başkanı:  Prof.Dr.Nilgül KARADENİZ
Yard.Doç.Dr. Bahar BAŞER, Peyzaj Mimarı, İstanbul Teknik Üniv. - "YEREL KÜLTÜREL PEYZAJLARIMIZIN KORUNMASINDA ULUSLARARASI BİLİMSEL BİR ETKEN OLARAK ICOMOS-IFLA"
Doç.Dr. Yegân KÂHYA, Mimar, İstanbul Teknik Üniv. - "DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASINA ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN KATKISI"
Yard.Doç.Dr.Mustafa ARTAR,Peyzaj Mimarı, Bartın Üniv. - "BIR VARMIŞ - BIR YOKMUŞ‘ KORUMADA SINIR-ASAN/TANIMAYAN OYKULER"
Birben DURMAÇALIŞ - Prof.Dr.Neslihan DOSTOĞLU, Mimar, "BURSA‘NIN UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNE ADAYLIK SÜRECİ"
12.00 - 13.15
TARTIŞMA
13.15 - 14.00
YEMEK ARASI
14.00 - 15.30
•V.           OTURUM / TARİHİ MİRAS - TURİZM
Oturum Başkanı: Yard.Doç.Dr.S.Gül GÜNEŞ
Yard.Doç.Dr.Emrah YALÇINALP, Peyzaj Mimarı,KTÜ - "TÜRKİYE‘DEKİ DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASLARIN KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEK DİSİPLİNİ -SWOT(GZFT) ANALİZİ"
Yıldıray LİSE, Biyolog, "DÜŞMAN MI YOKSA DOST MU? KORUMA - TURİZM İLİŞKİSİ: KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI ULUSLARARASI PAN PARKS SERTİFİKASYONU"
Av. Hilal KÜEY, Avukat,, "BİR SERÜVEN: ALLİANOİ"
Doç.Dr. Tarık ŞENGÜL, Şehir Plancısı, ODTÜ  -  "PEYZAJLAR YARATMAK - PEYZAJLAR YIKMAK: PEYZAJIN EKONOMİ POLİTİĞİ ÜZERİNE"
15.30 - 15.45
TARTIŞMA
15.45 - 16.00
ARA
10.00 - 17.00
•VI.         OTURUM /  FORUM
                 Oturum Başkanı: OZAN  YILMAZ Raportör: MUSTAFA ARTAR   

detaylı bilgi için: www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=5284
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.