BAYTAM Kuruldu

Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Bartın Üniversitesi, Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYTAM) ile Bartın ve çevresinin tarihini araştıracak.

Bartın ve Bartın’a komşu iller tarihi ile ilgili olarak; M.Ö. 1200’lü yıllara kadar giden bir tarih ile Hititler, Bizans İmparatorluğu, İlk Müslüman Türk Devletleri, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı Dönemi ile Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemine ait her türlü belge ve bilgilerin tespitini, teminini ve değerlendirmesini yapmak amacıyla kurulan BAYTAM, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenleyecek.

Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv oluşturmasını, oluşturulan bu arşiv ve kütüphaneye; özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin; bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle akışını sağlamayı da amaçlayan BAYTAM’da Üniversitelerde yapılacak tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amacına uygun olanların yayınlanması sağlanacak.

* * *Resmî Gazete / Sayı : 28604 / YÖNETMELİK

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN VE YÖRESİ TARİH-KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BAYTAM): Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

e) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

f) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır;

a) Bartın ve Bartın’a komşu iller tarihi ile ilgili olarak; M.Ö. 1200’lü yıllara kadar giden bir tarih ile Hititler, Bizans İmparatorluğu Dönemi, İlk Müslüman Türk Devletleri Dönemi, Selçuklu Dönemi, Beylikler Dönemi, Osmanlı Dönemi, Millî Mücadele ve Cumhuriyet Dönemine ait her türlü belge ve bilgilerin tespitini, teminini ve değerlendirmesini yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek,

c) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv oluşturmak, oluşturulan bu arşiv ve kütüphaneye; özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin; bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle akışını sağlamak,

ç) Üniversitelerde yapılacak tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amacına uygun olanların yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Merkezin amacına uygun araştırmalara destek sağlamak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin Sosyal Bilim dallarının tam zamanlı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı veya aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

d) Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faaliyetlerle ilgili ayrı ayrı rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri, bilgi işlem dairesi başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan BAYTAM programlarına ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak,

f) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

g) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek,

ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,

h) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için gerekli görülen kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek,

b) Danışma Kurulu üyelerinin aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma programlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını ve bütçesini hazırlamak,

ç) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek,

d) Ayda en az bir kere olmak üzere Müdürün veya Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının çağrısıyla toplanmak ve oy çokluğuyla karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullar ile Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlarının önereceği üçer öğretim elemanı veya öğretim üyesi arasından Rektör ve Müdür tarafından seçilecek en az bir en çok üç öğretim elemanı veya öğretim üyesi, sivil toplum örgütleri ile sanayi ve ticaret kuruluşlarının temsilcileri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek toplam on beş üyeden oluşur. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu yılda iki defa toplanır. Toplantılar üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Danışma Kurulu; Müdürün, Yönetim Kurulunun veya üyelerin üçte ikisinin Merkez Müdürlüğüne yapacakları yazılı başvuru üzerine, başvuruyu izleyen hafta içinde olağanüstü de toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organdır ve aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarını ve yıllık çalışma raporunu incelemek,

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

c) Yönetim Kurulunca getirilen konular hakkında görüşlerini bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Anahtar Kelimeler:
Bartın ÜniversitesiBAYTAM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
SAYGILAR 7 yıl önce

sayin rektörümüzü kutluyorum ilimizin ve ilçelerimizin tarihini kültürünü tam bilipte kuşaklarimiza aktaran yok deyişlerimiz düğünlerimiz abir halk oyunumuz bile yok

Avatar
Turgut 7 yıl önce

sayın rektörüm tebrikler.tıp fakültesi'ni kuran rektöründe siz olacağını ümid ediyorum. en yakın zamanda tıp fakültesinin kurulması bartın için çok iyi olur.birde sivil havacılık bölümü ne zaman kurulacak hemen dibimizde havaalanı var.bizim üniversiteden önce türk hava kurumu olaya el attı bile.bartın üniversitesinde bu bölümü hak ediyor. havaalanının mevcut olması bu işi kolaylaştırıyor.
saygılar

Avatar
Nihat YASA 7 yıl önce

derinlemesine ve ciddi olarak yapilan yerel tarih araştirmalari bölge tarihine işik tutacaği kanisindayim.bartin bölgesinin de buna ihtiyaci vardi.kurucaşileli ve bu konulara ilgi duyan bir eğitimci olarak yapabileceğimiz bir katki olacaksa bunu seve seve yapabileceğimizi ifade etmek istiyorum.kolay gelsin.başarılar diliyorum.