UMEM Kapsamında 500 bin liralık malzeme alındı

UMEM PROJESİ KAPSAMINDA BARTIN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ’NE 500 BİN LİRALIK MALZEME ALINDI

Konu ile ilgili bilgi veren Bartın İş-Kur İl Müdürü Ramazan Erdim konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kurumumuzca iş gücü yetiştirme kurslarını düzenleyeceğiz. Bu kapsamda ilimizde Bartın Valiliğimiz bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, İş-Kur, TSO ve Endüstri Meslek Lisesi işbirliğiyle yürütülmektedir. Endüstri Meslek Lisemize 500 bin TL tutarında günümüz teknolojisine uygun araç gereç, makine donanımını aldık. Bu kapsamda açacağımız kurslarda artık son teknoloji de kullanılan araç ve gereçler okulumuzda bulunuyor. Bu sayede kalifiyeli ve sanayicilerimizin vasıflı işgücü ihtiyacını karşılamış olacağız. Endüstri Meslek Lisesine alınan malzemeleri kurs yönetim kurulu olarak ben, Ticaret ve Sanayi Odası genel sekreteri Ender Yeğen, Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Baltutar ve Okul Müdürü İlkay Başoğlu ile inceledik. İŞKUR tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin farkındalığın artırılması, mesleki eğitim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması ve bu alanda yönetişimin sağlanmasına yönelik bir model önerisi elde edilmesini teminen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) projede önemli bir rol üstlenmektedir. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının (İİMEK) etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilir bir model önerisi sunulmasıyla, yerel Odaların mesleki eğitim faaliyetlerinin esaslı birer ortağı olarak sürece daha etkin katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır. Mesleki eğitim kursları ve buna bağlı aktif işgücü politikaları tasarlanırken, öncelikle, istihdam piyasası dinamiklerinin yakından incelenmesi gerekmektedir. İkinci olarak, kriz döneminde işini kaybeden ve beceri geliştirme kurslarının ana hedefini oluşturan işsizlerin profilinin anlaşılması önemlidir. Bu bilgiler ışığında, beceri geliştirme ihtiyacının ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir” diye konuştu.

PROJE KAPSAMINDA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ GÖREV YERİNE GETİRİLMİŞ OLUNACAK

Müdür Erdim, “Gelişmekte olan bir ülke konumundaki Türkiye’de genç nüfus giderek artmaktadır. Türkiye’nin nüfusu Avrupa Birliği’ne kıyasla oldukça gençtir. Türkiye’de 0-14 yaşları arasındaki bireyler nüfusun yüzde 26’sını temsil ederken aynı yaş grubunun AB nüfusu içerisindeki payı 15,6’dır. Öte yandan 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus içindeki payı Türkiye’de yüzde 7, AB’de ise yüzde 17’dir. Türkiye genç nüfusuyla demografik geçiş sürecinin en önemli aşamasındadır. Bir başka deyişle, geçtiğimiz 50 yıl boyunca gelişmiş ülkelerin lehine işleyen çalışan nüfusun büyüme süreci, artık tersine dönmüş ve Türkiye, gelişmiş ülkeler karşısında avantajlı konuma gelmiştir. Bağımlılık oranının gelişmiş ülkelerde ve AB’de artacağı önümüzdeki 15-20 yıllık dönemde, Türkiye’nin bağımlılık oranı düşmeye devam edecektir. Bu da potansiyel büyüme oranlarında kayda değer bir artışı ve Türkiye için önemli bir atılım fırsatını beraberinde getirmektedir. Söz konusu fırsat penceresi Türkiye’nin daha iyi bir büyüme ve kalkınma performansı yakalaması için bir şans olsa da bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Demografik dönüşüm süreci aktif işgücü piyasası önlemleri ile birlikte beşeri sermayeyi ve verimliliği artıracak tedbirlerle yönlendirilmelidir. Söz konusu süreç ilgili adımlar atılarak kontrol edilmezse dönemin sonunda kalkınma göstergelerinde belirgin bir iyileşme sağlanamayacaktır. Sonuç olarak geleneksel sektörlerde pek çok insan işini kaybetmiş ve yeni beceriler edinemeyen insanlar işsiz hale gelmiştir. Ek olarak gelişmekte olan Asya ekonomilerinde işgücü maliyetinin daha düşük olması nedeniyle Türkiye emek yoğun sektörlerdeki rekabetçiliğini kaybetmiştir. Bu ekonomilerle girilen rekabet üretim ve istihdamda düşüşlere ve dolayısıyla emek yoğun sektörlerde iş kayıplarına neden olmuştur. Söz konusu dönüşüm süreci içerisinde işlerini kaybeden insanların diğer sektörlerde farklı işler bulabilmeleri için yeni beceriler edinmeleri gerekmektedir” dedi.

KALİFİYELİ İŞGÜCÜ YETİŞECEK

Erdim, “İşsizlik sorununun bileşenleri incelendiğinde işsizliğin özellikle gençler arasında oldukça yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 2009 yılında 15-24 yaş grubu için işsizlik oranı yüzde 25,3’tür. Aynı yaş grubu için OECD ortalaması ise yüzde 16,6’dır. Türkiye’deki genç işsizlerin yüzde 35’i lise, yüzde 14’ü ise üniversite diplomasına sahiptir. Bu rakamlar genç işsizliğinin doğrudan okula gidilen yıl sayısını artırarak çözülemeyeceğini ve eğitim kalitesi ve istenen becerilerin sağlanamaması gibi diğer faktörlerin de genç işsizliğini artırıcı etki yaptığını ortaya koymaktadır. İş piyasası yüksek bilgisayar, dil ve iletişim becerileri talep etmektedir ancak eğitim kurumları gençlere bu becerileri yeterli ölçüde kazandıramamaktadır. İşgücü arzı ile talebi arasındaki bu uyumsuzluk yüksek genç işsizliğinin bir başka sebebidir. Genç işsizliğini azaltmak için becerileri geliştirmeye yönelik aktif işgücü piyasası politikaları uygulanmalıdır. Uygulanan işgücü politikalarının başarıya erişiminde önemli bir faktör de kamu istihdam hizmetlerinin etkin bir şekilde verilmesidir. Türkiye’de kamu istihdam hizmetlerinin sunumundan sorumlu olan birim Türkiye İş Kurumu’dur. İŞKUR 2003 yılında istihdamı korumak, artırmak ve istihdam yaratmak ve işsizliğin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek üzere kurulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan İŞKUR, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel hukuk hükümlerine tabidir ve, idari ve finansal açıdan özerk bir kurumdur. Kamu istihdam hizmetleri, ulusal istihdam politikası ve ilgili mevzuat temelinde istihdamın artırılmasına yönelik pek çok işlev üstlenmektedir. Bu hizmetler arasında kamu istihdam hizmetlerinin en temel işlevlerini oluşturan iş ve işçi bulma faaliyetlerinin yanı sıra, danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri, aktif ve pasif işgücü piyasası programlarının yönetilmesi gibi diğer işlevler de yer almaktadır. Mesleki Edindirme Kursları Kurumca işsizlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve işgücü piyasasının nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amaçlarıyla iş piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen mesleki eğitim programlarını içermekte olup; istihdam garantili ve genel kurslar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yararlanmak için Kuruma kayıtlı işsiz olmak yeterlidir. Tüm hizmet alım giderleri İŞKUR’ca karşılanan kurslara katılanlara eğitime katıldıkları gün başına –eğitime gidiş/gelişleri ile yemek giderlerini karşılamak üzere- kursiyer zaruri gideri ödenmekte ve iş kazası/meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri karşılanmaktadır. Her yıl Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen meblağ üzerinden yapılan günlük kursiyer ödemeleri 2009 ve 2010 yılları için 15 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca kurslardan mezun olan işsizlere MEB onaylı sertifikalar verilmektedir” şeklinde ifadeler kullandı.

MESLEK EDİNDİRME KURSLARI ÖNEMLİDİR

Erdim, “İşsizliğin yükseldiği kriz dönemlerinde işsizlere geçici istihdam sağlamak amacıyla oluşturulan Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) doğrudan veya bir yüklenici yardımıyla toplum yararına bir hizmetin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu kapsamda oluşturulan programlar, işsizlerin yol yapım ve bakımı, çevre düzenlemesi, erozyonla mücadele, kamu binalarının temizlik ve bakım işleri, ağaçlandırma ve restorasyon gibi alanlarda kısa süreli istihdam edilmelerini temin eder. En fazla altı ay süreyle haftada 45 saatlik çalışma şeklinde düzenlenen bu program dahilinde istihdam edilen kişilere net asgari ücret ödenmekte ve brüt asgari ücret üzerinden bu kişilerin SGK prim giderleri yatırılmaktadır. İş Edindirme Seferberliği Firmaların işe alımlarda talep ettikleri becerilerin adaylarda bulunmaması, işgücü piyasasında yapısal bir işsizlik sorunu yaratmıştır. İşsizlik oranının kriz öncesindeki düzeyine indirilebilmesi için işgücü piyasasındaki arz-talep uyuşmazlıklarının azaltılması gerekmektedir. Bunun için aktif işgücü politikaları çerçevesinde işgücünün eğitimine hız kazandırılmalıdır. Aktif işgücü politikalarının başarıya ulaşması için eğitim altyapısının geliştirilmesine ek olarak, işgücü piyasasındaki değişiklikleri analiz edebilecek bir mekanizma oluşturulması, bu analizlerin sonucu doğrultusunda gerekli politikaları tasarlayabilecek ve karar alabilecek kapasitenin inşası, alınan kararların uygulanabilmesi için de ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi gerekmektedir. Bu gerekçelerle, işgücü piyasasında arz-talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmeyi amaçlayan Uzmanlaştırılmış Meslek Edindirme Merkezleri projesi başlatılmıştır. Bu proje, aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılmasını hedeflemektedir. Başlıca amacı işsizlere işgücü piyasasının istekleri doğrultusunda mesleki beceriler kazandırılması olan bu proje, bu amacının yanı sıra yukarıda bahsedilen işgücü piyasası analizleri, istihdam politikalarının tasarımı ve uygulanması konularında gerekli olan kapasitenin inşa edilmesi hedeflerine de odaklanacaktır” dedi.

OKULUMUZU TEKNOLOJİYE UYGIN ARAÇ VE GERECİ ALINDI

Müdür Erdim, “Bu sebeplerle sürekli gelişen ve kendini yenileyen teknolojiye uygun eğitim alanları oluşturmak ve işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere hem örgün eğitim siteminde yer alanların hem de İŞKUR tarafından düzenlenmekte olan kurslara katılan işsizlerimizin daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde Uzmanlaştırılmış Meslek Edindirme Merkezleri projesi başlatılmıştır. İşsizlere verilecek olan beceri geliştirme kurslarının haricinde, projenin diğer bir bileşeni olarak İŞKUR Tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin farkındalığın artırılması, mesleki eğitim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması ve bu alanlarda yönetişimin sağlanmasına yönelik bir model önerisi elde edilmesi kararlaştırılmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilir bir model önerisi sunulması planlanan bu bileşenle, yerel Odaların mesleki eğitim faaliyetlerinin esaslı birer ortağı olarak sürece daha etkin katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, öncelikli olarak belirlenen 19 pilot ilde yerel işgücü piyasası analizleri yapılacak, böylece mesleki eğitim ihtiyaç analizleri belirlenerek beceri uyuşmazlığının önüne geçilecektir. Proje ile beklenen en önemli çıktı TOBB üyesi olan işyerlerinde eğitim alan işsizlerin tümünün staj görmesi, başarılı kursiyerlerin ise büyük çoğunluğunun bu işyerlerinde Odaların koordinasyonu ile istihdam edilmeleridir. Bu proje, nitelikleri yetersiz olan veya yaşanan teknolojik dönüşüm sonucu nitelikleri manasını yitiren işsizlerimiz için iş bulma umudu olacaktır. Ayrıca, proje sonucunda nitelikli insan kaynaklarına ulaşamadıkları için verimsiz çalışan şirketlerin de istedikleri becerilere sahip elemanları işe almaları sağlanacaktır. Proje sonucunda istihdamın ve üretimin artması, ayrıca uzun vadede beşeri sermayenin geliştirilmesi ile ülkemizin rekabet gücünün üst düzeye çıkarılması beklenmektedir” diye söyledi.

PROJENİN AMAÇLARI VE KAPSAMI ÖNEM ARZ EDİYOR

Ramazan Erdim, “Beceri’10 Projesi’nin gerçekleştirilme amaçları ise, İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması, İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimlerinin verilmesi, İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine olan farkındalığın artırılması, Meslek liselerinin teknik altyapısının yenilenmesi, proje kapsamındaki okulların günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre donatılması ve bu okullardaki eğiticilerin gelişen teknolojiye uyumunun artırılması, Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi, İşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması, bu amaçla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırılması, Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki eğitim programlarının etkinliğinin artırılması için ilgili tarafların katılımını öngören “Kurs Yerel düzeyde Ticaret ve Sanayi Odaları, ulusal düzeyde TOBB aracılığıyla firmaların meslek edindirme kurslarının yönetim süreçlerine katılımının sağlanması. Bu okullarda mesleki eğitim alacak kişiler İŞKUR’a kayıtlı olan işsizler arasından seçilecektir. Eğitimler işgücü piyasası analizi sonuçlarına göre planlanacak ve eğitimlerin içeriğinin piyasanın ihtiyaçlarına uygun olması sağlanacaktır. Eğitimlerin sonucunda da başarı gösteren kişilerin yerel düzeydeki işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre istihdam edilmesi planlanmaktadır. Proje çerçevesinde yaklaşık 1 milyon işsize Odaların belirlediği işyerlerinde staj imkanı ve başarılı kursiyerlerin büyük çoğunluğuna istihdam imkanı sağlanacak olması ise projenin en önemli getirisi olacaktır. Projenin bir diğer getirisi de mesleki eğitimde yönetişim mekanizmalarının güçlendirilmesidir. Bunun için öncelikle proje kapsamındaki okullarda “Kurs Yönetimi”nin kurulması, bu kurullara Okul Müdürü, İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin yanı sıra, Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin de katılması öngörülmüştür. Bu sayede, işverenler mesleki eğitim sisteminde söz sahibi olabilecek, kursların programlarının hazırlanması ve kursların yönetiminde “Beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği...” aktif rol oynayacaklardır. Buna ek olarak, BECERİ’10 projesi İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nın yönetişim mekanizmasını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kurullar, tarafların düşük katılımı ve yukarıda anlatılan diğer sebeplerden dolayı istenen performansı gösterememekte, işsizlikle mücadelede yeterince etkin rol oynayamamaktadır” diye belirtti.

EĞİTİM ARAÇ VE GEREÇLERİ ARTIK KURSİYERLERİMİZİ BEKLİYOR

İş-Kur Müdürü Erdim, “Okulların donanım ihtiyacının karşılanması, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri ile eş zamanlı olarak başlatılacaktır. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi bağlı olarak faaliyet gösteren meslek liseleri arasından seçilen 111 okuldaki makine-teçhizatın teknolojik gelişmelere uygun olacak şekilde yenilenmesi sağlanacaktır. Okulların teknik donanımının yenilenmesini sağladık. Bu noktada alt yapı çalışmalarını tamamlamış olduk. Meslek liselerinin yenilenmesi sürecinde eğitimlerin içeriği de güncellenecek, müfredatın işgücü piyasası analizlerinin sonuçları doğrultusunda işveren taleplerine ve güncel teknolojiye uygun olması sağlanacaktır. Ayrıca, bu süreçte, okullardaki öğretmenlerin yenilenen donanım ve değişen müfredat ile eğitim yapabilmeleri için hizmet içi eğitim yoluyla bilgi ve becerilerinin güncellenmesi sağlanacaktır. Bu amaçla, okulların donanımının yenilenmesi ile eş zamanlı olarak öğretmenlerin de meslekte yenileme eğitimlerinden geçirilmesi sağlanacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

N.Aydemir

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.