Bartın'da en çok talep edilen meslekler

İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması; eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılmasına, işgücü arz ve talebinin doğru olarak tespit edilmesine ve buna uygun politikaların geliştirilmesine bağlıdır. Bu hedef doğrultusunda Bartın ilinde işgücü piyasası talep boyutunu tespit edebilmek amacı ile 2012 yılında işgücü piyasası talep araştırması yapılmıştır.

Saha çalışmasından elde edilen veriler doğrultusunda Bartın genelinde açık iş oranı yüzde 11,4 olarak hesaplanmıştır. Sektörler itibariyle bakıldığında en yüksek açık iş oranının yüzde 25,6 ile Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektöründe olduğu görülmektedir. Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörünü yüzde 11,9luk açık iş oranı ile İmalat sektörü ve yüzde 10luk açık iş oranı ile İnşaat sektörü izlemektedir. Ancak bu oranlar değerlendirilirken ilgili sektörlerdeki işyeri ve çalışan sayılarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. bartin.info(Örneğin Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektöründeki açık işlerin toplam açık işler içerisindeki payı yüzde 28,8'dir. Ayrıca Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektöründeki çalışanların toplam çalışanlar içerisindeki payı yüzde 10,7'dir. Diğer taraftan, imalat sektöründeki açık işlerin toplam açık işler içerisindeki payı yüzde 51,1 ve imalat sektöründeki çalışanların Bartın genelindeki çalışanlar İçerisindeki payı yüzde 48,3' tür.)Meslek grupları itibariyle en yüksek açık iş oranı; yüzde 17,9 ile Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcıları meslek grubundadır. Açık iş oranının yüksek olduğu diğer ana meslek grupları ise yüzde 9,7 ile Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar ve yüzde 5,7 ile Hizmet ve Satış Elemanları Meslek Mensuplaradır.

İl genelinde açık işlerin en fazla olduğu İlk beş meslek şu şekilde sıralanmaktadır: Madenci(Genel), Makineci (Dikiş), Yeraltı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı, Ayakkabı İmalatçısı(Saya), Dikiş Makinesi Operatörü(Kumaş)'dür. Bartın İli İşgücü Piyasası Talep Araştırması sonuçlarına göre 2012 yılının Aralık ayı sonu itibarıyla net istihdam artışı beklentisi yüzde 8,6 iken bu beklenti 2013 yılı Haziran ayı sonunda 4,6 puan azalış göstererek yüzde 4,0;a düşmüştür.

2012 Yılı sonu itibariyle İstihdam artışının; yüzde 44,6'sınin İmalat, yüzde 43,2/sinin Madencilik ve Taş Ocakçılığı ve yüzde 5,8" inin Toptan ve Perakende Ticaret sektörlerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Söz konusu istihdam artışının yüzde 93,6'sınin bir önceki cümlede sıralanan üç sektörde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Diğer taraftan, sektörler içerisinde istihdam değişimine oransal olarak bakılacak olursa, sektör içerisinde oransal olarak en yüksek istihdam artışı beklenen üç sektörün; yüzde 34,3 ile Madencilik ve Taş Ocakçılığı, yüzde 14,6 ile Diğer Hizmet Faaliyetleri ve yüzde 7,9 ile İmalat sektörü olduğu görülecektir. bartin.info(Burada oranlar değerlendirilirken Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektöründe bulunan işyerlerinin toplam işyerleri içerisindeki payının yüzde 1,06 ve İmalat sektöründe faaliyette bulunan işyerlerinin toplam işyerleri içerisindeki paymın yüzde 28,36 olduğu göz ardı edilmemelidir.)

2012 Yılı Aralık ayı sonu itibariyle en fazla net istihdam artış beklentisi olan ilk beş meslek şu şekilde sıralanmaktadır: Madenci(Genel), Yeraltı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı, Makineci (Dikiş),Ayakkabı İmalatçısı(Saya) ve Ortacı. Aynı dönem itibariyle net istihdam azalışı beklenen meslekler ise Şoför- Yük Taşıma, Sıvacı, Elektrik Tesisatçısı-Bina, İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle), Diğer Tuğla Örücüler, Satış Temsilcisi/Plasiyer, Taş Duvarcılar şeklinde sıralanmaktadır. 

2013 yılının ilk yarısı sonu itibariyle en yüksek net istihdam artış beklentisi olan sektörler sırasıyla; yüzde 52,6' sının İmalat sektöründe, yüzde 26,3' ünün Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe ve yüzde 11,1' inin Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektöründe gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna ek olarak, sektörler içerisinde istihdam değişimine oransal olarak bakılacak olursa, sektör içerisinde oransal olarak en yüksek istihdam artışı beklenen üç sektörün; yüzde 12,1 ile Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri, yüzde 6,3 ile İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri ve yüzde 6,0 ile Toptan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı sektörü olduğu görülecektir.

Makineci (Dikiş), Ayakkabı İmalatçısı (Saya), Garson (Servis Elemanı), Marangoz, Tuğla İmal İşçisi meslekleri 2013 Yılı Haziran ayı sonu itibariyle en fazla net istihdam artış beklentisinin olduğu ilk beş meslektir. Buna karşılık; İnşaat Elemanları Kalıpçısı(Elle), Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri ve Boru Tesisatçıları, Plastik Doğramacı/ PVC Doğrama- İmalat ve Montajcısı, Sıvacı ve Soğuk Demirci meslekleri ise 2013 Yılı Haziran ayı sonu itibariyle en fazla net istihdam azalış beklentisinin olduğu ilk beş meslektir.

Araştırma kapsamında işyeri ziyaretleri sırasında görüşülen işverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri ve hangi nedenlerden dolayı eleman temininde güçlük çektikleri sorulmuştur. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen ilk beş meslek; Makineci (Dikiş), Ayakkabı İmalatçısı(Saya), Ütücü, Garson (Servis Elemanı) ve Fırın İşçisi(Cam İmalindir. Diğer taraftan, bu kapsamda görüşülen işverenlerin; yüzde 79,8'i ilgi meslekte yeterli beceriye/niteliğe sahip eleman olmamasından, yüzde 72,7' si yeterli iş tecrübesine sahip eleman olmamasından, yüzde 66,1'İ ilgili meslekte çalışacak eleman olmamasından, yüzde 18,2'i de önerilen ücretin az bulunmasından ve yüzde 14,8'i çalışma ortam ve koşullarının beğenilmemesinden dolayı eleman temininde güçlük çektiklerini belirtmişlerdir.

Bu Haber Bülteni; Bartın ili genelinde, Eylül-Ekim 2012 döneminde, 282 işyerinde işverenler/işveren temsilcileri ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda derlenen verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Bu verilerin daha kapsamlı ve ayrıntılı sonuçlarının da kapsandığı "Bartın İşgücü Piyasası Analizi Raporu" Aralık ayı içerisinde yayınlanacaktır. Bu Rapor kapsamında ilin işgücü arzı ve talebine ilişkin temel veriler derlenecektir.

* * *

Bartın İşgücü Piyasası Talep Araştırmasının Yöntemi

Amaç: Talep araştırmasının amacı işsizliğin azaltılması ve iller bazında sektörlere göre istihdam politikalarının oluşturulması için işverenlerin talep boyutunu tespit etmek, işgücü piyasasında mevcut, geçmiş ve gelecek dönemde meydana gelen veya gelmesi beklenen mesleki değişim ve gelişimleri izlemektir.

Coğrafi kapsam: Tüm ilçe ve köyleri de kapsayacak şekilde tüm Bartın ilidir.

Birim: Bartın ilindeki 10 ve daha fazla kişi çalışanı olan yerel birim işyerleridir.
Yerel birim coğrafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri ya da bunların bir kısmını yürüten bir girişim ya da girişimin bir parçasıdır. Yerel birim girişimin; merkez, büro, mağaza, büfe, fabrika, atölye, maden ocağı, şantiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi coğrafi olarak tanımlanabilen bir yerdeki yerleşik olan bölümüdür. Bu yerde ekonomik faaliyet tek bir girişim için bir ya da daha çok kişinin tam gün ya da kısmi olarak çalışmasıyla yürütülür. Girişim merkezinin bulunduğu yer de bir yerel birimdir.

Çerçeve: Maliye Bakanlığı kayıtları kullanılarak TÜİK tarafından hazırlanan "Türkiye İşyeri Kayıt Sistemi" üzerinden en güncel veri olan 2011 yılı kayıtlarıdır. Talep araştırması kapsamında çeşitli nedenlerle görüşülemeyen işyerleri için "işyeri cevapsızlık formu" doldurulmuştur.

Sektöre/ kapsam: İktisadi faaliyetlerin sınıflamasında Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetler Sınıflaması NACE Rev.2 kullanılmış ve sınıflamada yer alan 21 ana sektörden 17'si kapsama dâhil edilmiştir.

Meslek sınıflaması: Mesleklerin tespitinde kullanılan sınıflama 1SCO 2008'in Türkiye uyarlaması olan Türk Meslekler Sözlüğüdür.

Veri derleme yöntemi: Bartın ili talep araştırması alan uygulaması yüz yüze görüşme yöntemi ile 10 Eylül -31 Ekim 2012 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Bilgi formu: Form İşyeri faaliyeti, mevcut istihdam, açık işler, İşe giriş-çıkışlar ve eleman temininde güçlük çekilen meslekler olmak üzere 5 bölümden oluşmuştur.

Açık İş Oranı: Açık işlerin, açık işler ile mevcut çalışanların sayısının toplamına bölünmesi ile elde edilen bir orandır. Temel olarak, işyerleri tarafından fiilen doldurulmak İstenen ve bu doğrultuda gerekli girişimlerin yapıldığı pozisyonları göstermektedir. İşyerinde çalışanlar yardımıyla doldurulmayı bekleyen pozisyonlar ise açık iş kavramı kapsamında yer almamaktadır. İşgücü arzına ilişkin İşsizlik oranına kıyasla işgücü talebinin bir göstergesi olarak ekonominin konjonktürel hareketlerine dair daha kullanışlı bir göstergedir. Örneğin ekonominin büyüme dönemlerinde açık iş oranında nispi olarak yükseliş görülürken, açık iş oranının gerilediği dönemler ekonomide yavaşlama işareti olarak değerlendirilmektedir.

Net İstihdam Değişim Oranı: Beklenen istihdam artışından, beklenen istihdam azalışının çıkarılması ile elde edilen sayının mevcut çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilen orandır.

bartin.info

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.