Kobiler Bilgilendirildi

Bartın TSO- KOSGEB organizasyonu ile Bartın da faaliyet gösteren oda üyeleri ile sanayici ve iş adamlarının katılımı ile gerçekleşen “KOSGEB Destekleri” bilgilendirme toplantısı KOSGEB toplantı salonunda gerçekleşti.

Bartın TSO üyelerinin ve sanayicilerin küresel ekonomide rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri yanında rekabet güçlerinin attırılması ve işletmelerin ve firmaların kurumsal kapasitelerinin gelişmesine zemin hazırlamak adına yapılan KOSGEB destek modülleri istişare toplantısına Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır, Meclis Başkanı Halil Çelen, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Birol Dikyurt, KOSGEB İl Müdürü Yalçın Akyön ile ilimizde faaliyet gösteren sanayici ve firma temsilcileri katıldı.

Teknoloji Geliştirme ve Üretme Özel Sektörün Küresel Pazarda Ekonomik Rekabet Edebilirliklerini Belirleyici En Önemli Faktördür

KOSGEB desteklerinin bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmada kilit nokta olarak büyük önem taşıdığını belirten Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır açılış konuşmasında; “Oldukça faydalı olacağına inandığım düzenlemiş olduğumuz KOSGEB destekleri bilgilendirme toplantısına katılımlarınızdan dolayı siz değerli üyelerimize teşekkür ederim. Odamız üyelerinin bu desteklerden istifade ederek işletmelerini büyütmeleri, ya da yeni kurulan işletmelerin ilk 4 yılda piyasalara tutunmalarını kolaylaştıracak tüm destek unsurlarından istifade etmeleri için bugüne kadar yapılan başarılı çalışmaların devam ettirilerek çok kapsamlı bilgilendirme faaliyetlerine ihtiyaç olduğunu düşünmekteyim. 8 ana başlıkta toplanan KOSGEB Desteklerine baktığımızda; Genel Destek Programı, AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, Kredi Faiz Desteği, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı, gibi KOSGEB tarafından iş dünyasına çok önemli destekler sunulmaktadır. Bu destekler, küçük ve orta boy tüm işletmelere açık olup, çok az prosedürle kullandırılmaktadır. Kısa adı KOSGEB olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulduğu 1990 yılından itibaren değişik destek modelleri kullanarak verdiği hizmetler ile işletmelerimizin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. KOSGEB kuruluş kanunu değişikliği ile KOSGEB’in hedef kitlesinin sanayi kesiminden tüm işletmeleri kapsayacak ve Kobi olarak niteleyecek şekilde genişletilmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlayan, imalat, ticaret ve hizmet sektörlerinin de KOSGEB hizmetlerinden faydalanması ülkemizin ekonomik canlılığı açısından önemli bir boşluğu doldurmuştur. Her ülkede olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de son derece önemli bir yere sahip olan kobilerimiz adeta ekonomik canlılığın bir barometresi ya da göstergesi durumundadırlar. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, büyük ölçekli ve dünya çapında rekabet edebilir ulusal işletmelerin ortaya çıkması için dinamik ve istikrarlı bir KOBİ yapısı büyük önem taşıyor. Özellikle Anadolu'daki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bu istikrar ve dinamizmlerini korumak adına devletin sağladığı KOSGEB, BAKKA gibi teşvik ve desteklerden kobilerimizin azami şekilde yararlanmaları gerektiği inancındayım.  Giderek ağırlaşan ulusal ve uluslararası rekabet şartlarının altında firmalarımızın ezilmemesi için mutlaka ar-ge ve inovasyon çalışmalarına önem vermesi gerektiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır; “Günümüzde firmalar çok üretip satarak kar elde etme döneminden geçerek inavasyonu yüksek ürünler üretip daha karlı satışlar yaparak ayakta kalabilmektedirler. Ülkemizde Ar-Ge ve yenilikçilik kavramlarının yeni yeni değer kazandığı bu dönemde KOSGEB, KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon projelerini geliştirmeye yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversiteler ile kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerden; teknik, tasarım v.b. konularda alacağı danışmanlık hizmetleri desteklemektedir.  Bu danışmanlıklar sayesinde işletmelerimiz profesyonel bir bakış açısına sahip olmakla birlikte olası bir değer kaybını da engellemiş olacaklardır. Dünyada da, ülkemizde de ekonomik gelişmenin en önemli dayanağı olan KOBİ’lerin 3 milyonu geçen sayılarıyla ülkemizdeki toplam işletmelerin % 99’una tekabül ettiğini belirten KOSGEB İl Müdürü Yalçın Akyön tarafından KOBİ Tanımı, Desteklenen Sektörler, Genel Destek Programı, Ar-Ge ve İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programları hakkında da bilgiler verildi. KOSGEB’in özellikle imalatçılar olmak üzere birçok alanda KOBİ’leri destekleri olduğunu vurgulayan KOSGEB İl Müdürü Yalçın Akyön; “ Küresel ekonomi koşullarında rekabet edebilmek için sanayi Ar- Ge ve yenilik çalışmaları yaygınlaştırmak, bilgiye ulaşmak, nitelikli insan gücü kullanmak, geliştirip ürettiğiniz katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri pazarlayabilmek gerekmektedir. Teknoloji geliştirme ve üretme özel sektörün küresel pazarda ekonomik rekabet edebilirliklerini belirleyici en önemli faktördür.”dedi.

KOSGEB’in hedef kitlesi 5891 sayılı Kanun çerçevesinde hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsayacak şekilde genişlemiş, böylelikle imalat sanayi dışındaki KOBİ’lerin desteklenmesi konusunda görülen eksikliğin giderilmesi ve ülkemizde KOBİ politikalarının daha organize bir yapıda yönlendirilmesinin önü açılmıştır. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi ve İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla KOBİ ve işletmelere sunduğumuz KOSGEB destekleri ile işletmelerimizin yanındayız.”dedi.

KOSGEB’in de başta imalatçılar olmak üzere hemen hemen bütün işletmelere sağladığı destekler var. Özellikle işbirliği güç birliği ve AR-GE , inovasyon ve endüstriyel uygulamalar en önemli destekleri alan projelerdir.

Mevcut Yönetmelik çerçevesinde işletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları ve işletici kuruluşlar, aynı anda en fazla üç adet destek programından yararlanabilir.

Tematik Proje Destek Programı

Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması ve meslek kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi için işletme ve meslek kuruluşları projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Meslek Kuruluşlarının, KOBİ’lerin ve Girişimciliğin geliştirilmesi için hazırladıkları projelere destek verilir. Meslek kuruluşlarına program süresi 3 yıl olup, destek üst limiti 150.000 TL’dir.

Girişimcilik Destek Programı

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi girişimcilik destek programının genel amacıdır.

Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB veya KOSGEB ile işbirliği yapan diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir ve eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, üniversite öğrencileri, dezavantajlı gruplar) içindir. Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve üniversitede 56 saat ‘‘girişimcilik’’ dersi alan öğrenciler yararlanabilir; İŞGEM girişimcileri faydalanabilirler. Destek üst limiti 30.000 olup sabit yatırım desteği ise 70.000 TL’dir.

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Bu destek programı ile KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması ve KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları veya proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi gerekmektedir.

Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

İşletici Kuruluşu, Limited veya Anonim Şirket Statüsünde olmalıdır. Proje başvurusunda bulunan işletmelerin en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve bu işletmelerden en az 3 (üç)’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi şartı aranmaktadır. Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek KOSGEB desteği, kurul tarafından uygun bulunan toplam KOSGEB desteğine esas tutarın % 5 (beş)’ini geçemez

AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Programı olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip kobi ve girişimcilerin geliştirilmesi sağlamak, teknoloji fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi ve kobi’ler de ar-ge bilincinin yaygınlaştırılması için zemin hazırlamak, ar-ge kapasitesinin artırılarak mevcut ar-ge desteklerinin geliştirilmesi bu destek programının ana amaçlarındandır. Proje süresi asgari 12 aydır. Kurul kararı ile en fazla 12 ay daha süre verilebilir.

Desteklenme kararı alınan her bir ar-ge ve inovasyon projesi için destek limitleri baştan başlatılır. TEKMER’de yer olması halinde Girişimci ’ye İşlik tahsisi yapılması halinde bedel alınmaz. İşlik verilmemesi halinde kira desteği aylık 500TL olup geri ödemesizdir.

Proje iş planında yer alan ve kurul tarafından uygun bulunan işletmeye, deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik, hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 100.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır.

Projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına 1.500 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 TL, doktora mezunlarına 2.500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık (25.000 TL), eğitim (5.000 TL), sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili (25.000 TL) , tanıtım (5.000 TL), yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti (15.000 TL), test-analiz ve belgelendirme giderleri (25.000 TL) için toplam üst limit 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Proje süresinin sona ermesinden en az 3 ay önce olmak kaydı ile kurulun uygun görmesi halinde projede revizyon yapılabilir. Proje tamamlama raporu kurul tarafından değerlendirilen projeler başarılı ya da başarısız olarak tamamlanır.

Sunum sonrası İş Birliği Güç Birliği projesi KOSGEB desteği alarak ile bölgemizde yaptığı imalatlar ile kendini ispatlamış bir firma olan ortağı Yaşar Baştuğral tarafından Barmak Makinenin başarı hikayesi anlatıldı. Barmak Bartın Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. konumunda uzman 8 girişimci firmanın bir araya gelmesi ile 01.06.2003 tarihinde kurulduğunu belirten Firma Ortağı Yaşar Baştuğral; “Her geçen gün çalışma alanını, makine parkını ve yetenekli eleman sayısını arttırmakla daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz. İş Birliği Güç Birliği projesi ile çıktığımız bu yolda İlimiz KOSGEB il müdürlüğünün proje aşamasında göstermiş oldukları ilgi ve yardımlar ile kurduğumuz firmamız Bartın Organize Sanayi Bölgesinde 2000m² kapalı alanda faaliyetlerini devam ettirmektedir. Şuan geldiğimiz noktada Barmak Makine çalışan kadro ve geniş makine parkı ile istenilen makinenin projelendirilmesi ve imalatının yapabilmektedir. Projeye göre komple sanayi makineleri ile Fabrikaların ihtiyacı olan yedek parça imalatlarının da gerçekleştirdiğimiz üretim sahamızda Hidrolik bağlantı elemanları ile Çelik konstrüksiyon imalatı ve montajı konularında da hizmet vermekteyiz.”dedi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Anahtar Kelimeler:
Bartın TSOKosgeb
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.