10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Bartın Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu’nun 10 Aralık 2012 Dünya İnsan Hakları Günü 64. Yıldönümü Mesajı

İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze ya da teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur.İnsan onuru ve eşitlik, insan hakları fikrinin merkezinde yer alan iki temel değerdir. Bütün insanların eşit olması, insan haklarını evrensel kılar, insan hakları daha iyi ve onurlu bir yaşam için gerekli olan temel standartlar tanımlandığında anlaşılabilir.

Ayrım gözetmeksizin herkes insan haklarına sahiptir; suçlular, devlet başkanları, çocuklar, kadınlar, erkekler, Afrikalılar, Avrupalılar, Asyalılar, mülteciler, işsizler, özel kuruluşlarda çalışanlar, öğretmenler, sanatçılar, işçiler… Çünkü herkes insandır. İnsan haklarının gücü, herkese eşit davranılması ilkesinden gelir. Bu hak ve özgürlükler; cinsiyete, ırka, renge, dile, dine, siyasal ya da başka düşünceye, toplumsal ya da ulusal kökene, azınlık olmaya, servete ya da diğer tüm durumlara dayanan herhangi bir ayrım gözetmeden sağlanmalıdır.

Hepimiz insan haklarını korumalıyız. Ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve/veya kamu otoritesini kullananlar insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilirler. Ancak hiç kimse bu kısıtlamaların evrensel insan haklan normlarını ihlal ettiğine işaret etmezse, haklarımızın ihlali devam eder. Bireyler olarak, kendi yaşamlarımızda başkalarının haklarına saygı göstermenin yanısıra, kamu otoritelerinin ve diğerlerinin faaliyetleri üzerinden gözümüzü ayırmamalıyız. Koruyucu sistemler bizim için vardır. Biz de bunları kullanmalı ve gelişimine katkıda bulunmalıyız.

İnsanın değişimi ve gelişmesinin sonucunda 10 Aralık 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğmuştur. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almış ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük bölümüne taraf olmuştur.

30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 6332 sayılı “Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu” genel olarak insan haklarını korumak ve geliştirmekle görevli, görev ve yetkileri açısından (fonksiyonel olarak) bağımsız, idari ve mali açıdan özerk, kendi bütçe ve personeline sahip Türkiye İnsan Hakları Kurumunun kuruluşunu düzenlemektedir.

Bu kapsamda, konuyla ilgili Yönetmelik değişikliği yapılıncaya kadar; İlimizde de kurulan; İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Kurullar, öncelikle idarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamakla ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Hak ihlaline şahsen uğradığınız ya da tanık olduğunuz her durumda, Valilik veya Kaymakamlık binasında bulunan insan hakları danışma ve başvuru masaları aracılığı ile bu kurullara başvuruda bulunabilirsiniz.

Tüm kurum, kuruluş, bireyler ve özellikle medya tarafından insanların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmesi; insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlarız.

Batın Valiliği
İnsan Hakları İl Kurulu

* * *

TUNÇ : “SON 10 YILDA İNSAN HAKLARI ALANINDA BÜYÜK REFORMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK”

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü Yılmaz Tunç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Tunç mesajında; “Türkiye AK Parti iktidarında insan hakları alanında sessiz devrim gerçekleştirmiştir” dedi.

Milletvekili Tunç mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10 Aralık 1948 tarihinde ilan ettiği ve Türkiye’nin de imzaladığı, tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu hakikati üzerine bina edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin anlamının dünya kamuoyunca paylaşılması amacıyla 10 Aralık tarihinin Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmasının önemine dikkat çekerek; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, diktatörlerin ihtirasları uğruna, soykırımların ve kitlesel bombardımanların milyonlarca masum insanın hayatına kıydığı 2. Dünya Savaşı gibi felaketlerin bir daha yaşanmaması için oluşan evrensel mutabakatın eseri olduğunu söyledi.

İnsan Hakları Evrensen Beyannamesiyle, hangi dil, din, ırk, renk, cinsiyet, etnik köken veya siyasi düşünceden olursa olsun bütün insanların hürriyet ve haysiyetlerinin teminat altına alınmadan evrensel barışa ulaşılamayacağının açıklandığını belirten Milletvekili Tunç, beyannameyle, insan hakları alanı devletlerin sorgulanamaz egemenlik yetkilerinin dışında kabul edilmiş ve insan hakkı ihlâllerini önlemek tüm ulusların ortak sorumluluğu haline gelmiştir dedi.

Milletvekili Yılmaz Tunç mesajında devamla şunları söyledi:

“İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerlerdir. Özellikle 10 yıllık AK Parti iktidarında insanımızın tüm hak ve hürriyetlerden tam manasıyla istifade edebilmesi için çok kapsamlı reformlar gerçekleştirilmiş ve bunların uygulamaya eksiksiz yansıtılabilmesi ve toplum tarafından benimsenebilmesi için yeni bir “kurumsal yapılanma” sürecine girilmiştir.

Son 10 yılda gerçekleştirilen ve “sessiz devrim” olarak nitelenebilecek bu reform sürecinde Anayasamızda 2001 yılından bu yana önemli değişiklikler yapılmış Anayasanın 90. Maddesinde 2004 yılında yapılan değişiklikle, Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümlerinin esas alınacağı düzenlenmiştir.

İnsan Hakları ve hukukun üstünlüğü alanında özellikle 2009 yılından beri reform süreci yeni bir ivme kazanmıştır. Anayasa değişiklikleri, yargı reformu stratejisi, insan hakları alanında bağımsız kurumsallaşma, din ve vicdan özgürlüğü, dinler ve kültürler arası diyalog, hoşgörü ve saygı ikliminin geliştirilmesi ve ayrımcılıkla mücadele konularına özel bir önem ve öncelik verilmiştir.

2012 Yılı, insan haklarının kurumsallaşması yılı olmuştur. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurulmuş ve üyelerinin ataması gerçekleştirilmiştir. Türkiye İnsan Hakları Kurumu ile birlikte, idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin uluslararası insan hakları standartlarına uygunluğunun sivil toplum eliyle incelenmesi ve değerlendirilmesine imkân sağlanmıştır.

12 Eylül 2010 referandumu gerçekleştirilen Anayasa değişikliği anayasal statüye kavuşturulan Kamu Denetçiliği Kurumu 16 Haziran 2012 tarihinde kurulmuş ve Kasım ayı sonlarında Başdeneçti ve denetçilerin seçimi yapılmıştır. Böylece, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturulmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak mümkün hale getirilmiştir.

2012 Anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmasına imkân sağlanmış ve 23 Eylül 2012 itibarıyla uygulama yürürlüğe girmiştir. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılması ile iç hukuk yollarını tüketen vatandaşlarımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat etmeden, kendi ülkesinde Anayasa Mahkemesi ile haklarının korunması amaçlanmıştır.

Ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen reformlar insanımızın insan hak ve hürriyetlerinin gelişimi açısından çok önemli kazanımları ifade etmesine rağmen nihai hedefimiz, temel hak ve hürriyetleri daha iyi koruyabilecek hak ve özgürlüklerin standartlarını mevcudun çok ötesine taşıyabilecek yeni bir Anayasa’yı yapmaktır.

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışıyla kökleşen yönetim geleneğimizin, çağın en yüksek hukuk standartları ile günümüz Türkiye’sinde yeniden hayat bulması için çalışan hükümetimiz, sadece vatandaşlarımızın değil tüm dünya insanlarının haklarıyla ilgilenmektedir. Nerede yaşanırsa yaşansın gerçekleşen insan hakları ihlalleri sadece o ülkenin sorunu değil tüm insanlığın ortak sorunu olduğu için, başta yaşama hakkı olmak üzere bir devletin kendi vatandaşları da olsa yapmış olduğu ağır insan hakları ihlallerine kayıtsız kalınmamakta, mağdur ve mazlumun bu konuda yükselen sesi ve uluslararası arenada insan haklarının ve adaletin savunucusu olmaktadır. Sadece ulusal alanda değil uluslararası arenada da insan hakları ve adalet izlemiş olduğu politikaların temel “eksenini” oluşturmaktadır.

Sadece kendi hakkı veya çıkarı için değil, başkalarının hakkı ve çıkarı için de mücadele edebilen, her türlü haksızlığa karşı onurlu ve dik durabilen sorumlu insanların ve kuruluşların çoğalması, hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin tüm dünyaca kabul edilmesi dileğiyle tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum.”

* * *

CEMAL AKIN “HAKLARININ KORUNDUĞU AYDINLIK BİR GELECEK DİLİYORUM”

Belediye Başkanı Cemal Akın 10 Aralık „Dünya İnsan Hakları Günü“ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Akın mesajında “Bir ülkenin uygarlık düzeyi, bilim ve teknoloji alanındaki başarıları kadar, insan haklarına gösterdiği saygıyla ölçülmektedir. Günümüzde insan hakları kavramı, tüm çağdaş demokratik sistemlerin temelinde yer alan üstün bir değer sistemi durumunda olmasına rağmen, bu hakların yalnızca korunması değil, devamlı ileri götürülmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bilinç yalnızca devleti değil bizleri ve toplumun bütün bireylerini, insan haklarını insanlığa yakışır şekilde gözetmek ve hayatta geçirmek konusunda göreve çağırmaktadır. Bu bağlamda insan haklarının ve temel özgürlüklerin, tüm dünyada saygı gördüğü ve korunduğu güvenli ve aydınlık bir gelecek dileklerimle tüm halkımızın Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

* * *

MHP İL BAŞKANI SEZAİ BİLGİN’İN DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

MHP Bartın İl Başkanı Sezai Bilgin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve bu günü takip eden haftada kutlanan İnsan Hakları Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, insanın en önemli hakkının yaşama hakkı olduğunu söyleyen Bilgin “İnsanların, hak ettikleri şartlarda çalışması, bulundukları her yerde hak ettikleri insani davranışlarla karşılanması, eşit şartlarda, huzur ve güvenle yaşaması en tabii ve yasalarla korunan haklarıdır. Bu kapsamda kanunların bu titizlikle en insani şekilde uygulanması gerekmektedir. Bilindiği gibi insanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır. Yaşama hakkının elinden alınması, bir insana yapılacak en büyük haksızlıktır. Bu nedenle insanın yaşama hakkına son veren terörün ve şiddetin önlenmesi, ülkemizin önceliği olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak en büyük gayemiz Türk halkının vatanın her köşesinde hür bir şekilde huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. Herkesin 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve içinde bulunduğumuz İnsan Hakları Haftasını kutluyor bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza insan hakkı ihlalinin yaşanmadığı bir Türkiye'de özgürce bir yaşam diliyorum" dedi.

* * *

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni 10 Aralık 1948 günü kabul etti. Otuz maddelik bu bildiri, bütün dünyada insan haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Üye devletlerin anayasalarında bu bildirinin ön gördüğü haklar büyük ölçüde bulunmaktadır.
Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye ülkeler, 10 Aralık tarihini içine alan haftayı İnsan Hakları Haftası olarak kutlamaktadır.
Şimdi sizlere, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin maddelerini okumak istiyorum:
Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.
Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.
Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.
Yasalar önünde herkes eşittir.
Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.
Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.
Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.
Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.
Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır.
Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.
Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.
Kölelik ve kulluk yasaktır.
Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur.
Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir.
Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.
Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.
Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” muamelesi yapılmalıdır.
Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.
Her insanın düşünce inanç ve din özgürlüğü vardır.
Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamaz.
Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.
Kişinin sosyal (bilgi yelpazesi.net) güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.
Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.
Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir.
Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.
Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz.
Okuduğum İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraından kabul edilerek 27Mayıs 1949 tarihinde7217 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.İnsanın insan olması nedeniyle doğarken kazandığımız bu haklara 74 milyon Türk vatandaşı da sahiptir.Bilmem başka söze gerek varmı?

MEHMET ARSLAN
CHP BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI

* * *

MHP MERKEZ İLÇE BAŞKANI AVNİ KABASAKAL’IN İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bartın Merkez İlçe Başkanı Avni Kabasakal 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kabasakal mesajında “Bize göre bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdit ve haksızlıktır. Toplumda insanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek üzere insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken tüm hakların korunması gerekmektedir. Bu düşüncelerle tüm halkımıza mutlu bir şekilde en önemli ve en temel hakkı olan can güvenliği içerisinde adil hak ve özgürlükler içerisinde huzurlu ve hür bir yaşam diliyor, tüm hemşerilerimin Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum” dedi.

* * *

MHP KADIN KOLLARI BAŞKANI AKMAZ’IN İNSAN HAKLARI MESAJI

MHP Bartın Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesajı yayınladı.

Akmaz mesajda, "Bir toplumda Irk, dil, din, cinsiyet gibi insanlar arasında farklılık oluşturan bir çok etmen olabilir fakat herkes eşit haklara sahiptir. Toplumu tüm farklılıklara rağmen bir arada tutarak huzur ve güven ortamını tahsis eden en büyük etmen bu haklardır. Hepimizin bildiği gibi kişisel hürriyetler kutsaldır. Yaşama hakkı insanların sahip olduğu en temel hakkıdır. Bu vesile ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün ve bu gün itibari ile başlayan İnsan Hakları Haftası’nın tüm halkımıza huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.