Emeklilere Bayram İkramiyesi
CHP Bartın Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi M.Rıza Yalçınkaya, 5510 sayılı kanunda değişiklik yapılarak emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye ile her yıl bir kereye mahsus olmak şartıyla yakacak yardımı verilmesini istedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

"5510 Sayılı Sosyal Sigortalan ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim" gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

M.Rıza Yalçınkaya
CHP Bartın Milletvekili
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi

GEREKÇE

Uzun seneler çalışarak ülkemizin bu günlere gelmesinde büyük katkıları olan emeklilerimizin, yoğun bir çalışma döneminin ardından emeklilik haklarını kazandıktan sonraki yaşamlarını en iyi imkânlarla sürdürebilmelerinin sağlanması, devletin önde gelen görevleri arasındadır. Bir ülkenin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden bir tanesi de, emeklilerine ve yaşlılarına verilen değerdir. Ancak emeklilik yaşında AB standardını yakalayan Türkiye, maalesef emeklilerin aldıkları aylıklar konusunda "Afrika" standartlarını geçememiştir.

Türkiye'de 5.950.000 işçi, 1.868.000 memur ve 2.446.000 Bağ Kur olmak üzere toplam 10 milyon 265.000 emekli bulunmaktadır. Emekli yurttaşların yüzde 72'si maaşıyla "gıda giderini" bile karşılayamamaktadır. 2014 Mayıs ayı itibariyle açlık sınırı 1.174 TL, yoksulluk sınırı ise 3.826 TL olan ülkemizde; Emekli BAĞ-KUR'lu ortalama 965 TL/Ay, Emekli SSK'lı 1.187 TL/Ay, Emekli Memur 1.450 TL/Ay maaş almakta ve bu maaşla en az 4 kişilik bir aile geçindirmektedir. Emeklilerin ücretleri yıldan yıla enflasyon karşısında erimektedir. 4 Kişilik bir ailenin asgari geçim endeksi son bir yıl içinde 304 TL/Ay artarken, Emekliye 146 TL/Ay zam yapılmıştır. Bugün emeklilerimizin yüzde 80'ine yakını açlık sınırının, yüzde 90'ına yakını ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Türkiye'de yaklaşık 318 Avro olan en düşük emekli aylığı İtalya'da 1.772, ispanya'da 1.843, Yunanistan'da ise 2 bin Avrodur.

2014 yılında yapılan altışar aylık yüzde 2,85 ve yüzde 2,36'lık artışlar, emeklilerin harcamalarındaki artışların, maalesef çok altında kaldığı gözlenmektedir. Bu nedenle TÜİK tarafından hesaplanan genel enflasyonun, emekli maaş artışlarında referans alınmasının doğru bir uygulama olmadığı ortadadır.

Emeklilik sonrasında gelirlerinde ortalama yüzde 40 oranında kayıp yaşayan emeklilerimizin, bir yandan da giderlerinde büyük oranda artış meydana gelmektedir. Bu nedenle ülkemizin bu günlere gelmesinde büyük katkıları olan emeklilerimiz, yıllardır verdikleri hizmetin karşılığı olarak rahat içinde yaşamaları gereken bu dönemi maddi sorunlar içerisinde geçirmektedir. Türkiye Emekli Profili Anketi'nin sonuçlarına göre emeklilerin yüzde 84'ü gelirlerinin yetmediğini söylemektedir. Gelişmiş ülkelerde emekliler, emeklilik yaşamını uluslararası turistik seyahatlerde, refah içerisinde geçirebilirken, ülkemizde ise okuyacak günlük bir gazete dahi alamayarak, sinema, tiyatro gibi sosyal faaliyetlere kanlamayarak sürdürmektedir. Türkiye Emekli Profili Anketi'nin sonuçlarına göre Emeklilerimizin yüzde 72'si günlük gazete, yüzde 92'si haftalık veya aylık dergi alamamakta, yüzde 86'sı tiyatro, yüzde 81'i ise sinemaya hiç gidememektedir. Emeklilerimiz hallerinden mutsuz ve gelecekten umutsuzdur.

Emeklilerimiz aldığı aylıklarla çocuklarını nasıl evlendireceğini düşünmekte ve evlendirdikten sonra da borçları nasıl kapatacağını kara kara düşünmektedir. Çocuklarına güzel bir gelecek sunmak emeklilerimiz için kâbus olmaktadır.

Özellikle dini bayramlar, okulların açıldığı Eylül ayı ve kış ayları öncesi gibi masrafların daha da arttığı dönemlerde emeklilerin maddi sıkıntısı kat be kat artmaktadır. Çocuklarına torunlarına bayram harçlığı veremeyen, odun kömür almakta zorlanan emeklilerin sayısı oldukça fazladır. Okula gidecek çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan, bankadan kredi çekerek bu ihtiyaçları gidermeye çalışan emekliler vardır. Emekliler torunlarına vereceği bayram harçlığını düşünürken onların önünde ezilmeye ve küçülmeye daha ne kadar dayanabileceklerdir? Dini bayramlar gibi manevi dünyamız için önemli günlerde maddi sıkıntı yaşamaması için emeklilerimize birer maaş ikramiye verilmesi, bir nebze de olsa rahat nefes almalarını sağlayacaktır. Yine aynı şekilde kış ayları yaklaşırken, yakacak sıkıntısı emeklilerimizin korkulu rüyası haline gelmiştir. Birçok emeklimiz kış için yakacak alacak parayı bulamamaktadır. Yine aynı şekilde kış ayları yaklaşırken de emeklilerimiz büyük bir sıkıntı içerisinde düşmekte, yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmaktadır. Ancak bu ihtiyaçlarını kredi çekerek veya borçlanarak gidermeye çalışmaktadır. Bu çerçevede emeklilerimize her yıl sonbahar ayında yakacak yardımı yapılması yerinde bir uygulama olacaktır.

Çoğu emekli, emekli maaşlarıyla geçinememekle bir kuruş tasarruf dahi edememekte ve ikinci bir işte çalışmak zorunda kalmaktadır. Ancak bu kez de devlet, haraç alıyormuş gibi emeklilerimizin gelirlerinden Sosyal Güvenlik Destek Primi kesmektedir. Devletin verdiği emekli maaşı nedeniyle geçinemeyerek çalışmak zorunda kalan emeklilerimizin maaşlarından, kendilerine dönmeyecek bir kesinti yapılması, insanca yaşam hakkının elinden alınması anlamına gelmektedir. Bu kesintiler nedeniyle emeklilerimizin gelirlerinde ciddi azalmalar meydana gelmekte, rahat nefes alabilmek için çalışmayı sürdüren emekliler, kesintiler nedeniyle ekonomik zorluklar içerisinde yaşamını sürdürmeye devam etmektedir. Bu kesinti çalışmak zorunda kalan emeklileri zor durumda bırakmaktadır. Bu kesinti emekli olup çalışmak zorunda kalanları adeta cezalandırmaktadır. Çünkü bu kesintilerin emeklilerimize geri dönüşü olmamaktadır.

Birçok emeklimiz maddi sorunların üstesinden gelmek için, ikinci baharlarını çalışarak geçirmektedir. Verdiğimiz kanun teklifi ile emeklilerin ücretlerinde yapılacak artışların enflasyon rakamlarındaki artış ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı toplamına göre yapılması; işçi, memur ve Bağ Kur emeklilerinin aylıklarının en düşük dereceli Devlet memuru aylığından düşük olmaması; emeklilere dini bayramlar öncesi yılda iki maaş daha fazla bağlanarak, geçim sıkıntılarını bir nebze de olsa azaltılmaları; kış ayları yaklaşırken yakacak parası verilmesi; çalışmak zorunda olan emeklilerden devletin, 'Sosyal Güvenlik Destek Primi" adı altında yaptığı kesintinin kaldırılması amaçlamaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Emekli maaşlarına yapılacak zamlardan bütün emeklilerin aynı ölçüde yararlanması ve emekli maaş artışlarının enflasyon rakamlarındaki artış ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı toplamına göre hesaplanması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Bu kanun maddesiyle emeklilerimizin masraflarının arttığı Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye almaları amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Bu kanun maddesiyle emeklilere her yıl bir kereye mahsus olmak şartıyla yakacak yardımı verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 4- Bu kanun maddesiyle emekli olup çalışmak zorunda olanlardan Sosyal Güvenlik Destekleme Primi alınması uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 5- Bu kanun maddesiyle gerekli teknik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 6- Bu kanun maddesiyle gerekli teknik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 7- Yayımı maddesidir

MADDE 8- Yürütme maddesidir

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına "değişim oranı" ibaresinden sonra "ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı toplamı" ibaresi eklenmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu kanun kapsamında bağlanacak gelir veya aylıklar hiçbir şekilde en düşük dereceli Devlet memuru aylığından düşük olamaz."

MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 9- 5510, 506,1479, 5434, 2925 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre aylık almakta olan kişilere veya bunların hak sahiplerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere, yılda iki defa almakta oldukları aylık tutarında ikramiye ödenir."

MADDE 3- "EK MADDE 10- 5510, 506, 1479, 5434, 2925 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre aylık almakta olan kişilere veya bunların hak sahiplerine her yıl Eylül ayında o yıl hesaplanan asgari ücret oranında yakacak yardımı ödenir."

MADDE 4- 5510 Sayılı ve 31/05/2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30'uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ise yürürlükten kaldırılmıştır. "Yaşlılık aylığı almakta iken 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında tekrar çalışmaya başlayanlardan her hangi bir kesinti yapılmaz."

MADDE 5- 5510 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, "sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar" ibaresi, 86'ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların" ibaresi, 87'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar", ibaresi, ek 2'nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "sosyal güvenlik detek primine tabi çalışanlar ve" ibaresi ile ek 3'üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "ve 30'uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6- 5510 sayılı Kanunun 27'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi, 47'inci maddesinin on beşinci fıkrasının (c), bendi ve geçici 14'üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
haberci 6 yıl önce

bırak rıza bey bunları. Senin devrin bitti. Oyle tribünlere oynama artık. Yemezleerrrr. Bartın halkı senin üzeriini 30 martta çizdi. Artık kırtepede okeye dördüncü ararsın :)

Avatar
manşallah 6 yıl önce

çok düşünceli bu arkadaş

Avatar
emeklı 6 yıl önce

nıye köstek olıyorsunuz verseler kotu olur soyledıklerının hepsı doğru emeklılerın hepsı banka kredılerıne mahkum bırde unuversıtede cocuğu okuyanın vay halıne tuzu kuru olan içın hıç bır bacadan duöam tuter ama etmı pışer dertmı kımsenın haberı olmaz

Avatar
ali 6 yıl önce

bazı tipler var yalçınkaya ne yapsa burda saçma yorum yapıyor demekki zamanında kuyruklarına iyi basılmış bukadar bağırıyorlar bırakın vekilliği belediye başkanlığını su yorum yazan tipler bir baltaya sap olsunda sonra burda gelip insanların ne yapcağına karar versin.

Avatar
kaptan ck 6 yıl önce

bekara karı boşamak kolay