TTK'da işçi statüsünde çalıştırılan Üniversiteliler için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi M. Rıza Yalçınkaya, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Çalıştırılan Yüksek Öğretim Mezunu İşçi Personelin 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi Sözleşme Pozisyonlarına Atanmaları Hakkında Kanun Teklifi verdi. CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği kanun teklifinin gerekçesinde “TTK’da işçi statüsünde çalışan avukat, mühendis ve teknikerler için kadro talebinde bulunulmuş, yapılan maliyet çalışmalarında da bu durumda olanların kadroya alınmalarında kamu yararı olduğu kurum tarafından belirlenmiştir. İşçi statüsünde çalışan yüksek öğretim mezunu işçi personelin Türkiye Taşkömürü Kurumu’na maliyeti 657 sayılı Kanuna ve 399 sayılı KHK’ya tabi çalışan personelden daha yüksektir. Ayrıca işçi statüsünde çalışan personelin Kuruma maliyeti yüksekken ellerine geçen ücretleri de 657 sayılı Kanuna ve 399 sayılı KHK’ya tabi çalışan personele göre düşüktür” ifadelerine yer verdi. Yalçınkaya vermiş olduğu kanun teklifiyle, aynı işi yapan ve idari statüde çalışan yüksekokul mezunları arasındaki eşitsizlik giderilmiş ve Türkiye Taşkömürü Kurumunda işçi kadrosunda çalışan 4857 Sayılı İş Kanununa tabi yüksek öğretim mezunu personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmaları sağlanmış olacağını belirterek böylelikle Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda aynı görevleri yapan ancak farklı statülerde çalışan yüksek öğretim mezunu personeller arasındaki eşitsizliğin de ortadan kalkacağını bildirdi.

KANUN TEKLİFİ:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

"Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nde Çalıştırılan Yüksek Öğretim Mezunu İşçi Personelin 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi Sözleşme Pozisyonlarına Atanmaları Hakkında Kanun" teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

M.Rıza YALÇINKAYA
Bartın Milletvekili

Eki: 1.Kanun teklifi ve gerekçesi

GEREKÇE

Bu Kanun ile Türkiye Taşkömürü Kurumunda işçi kadrosunda çalışan 4857 sayılı iş kanununa tabi yüksek öğretim mezunu personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmaları sağlanmış olacaktır. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmeli personel alımı yapılamaması nedeniyle, 2006 yılında Genel Maden-İş Sendikasıyla imzaladığı protokol gereği avukat, mühendis, tekniker ve teknisyen gibi nitelikli elemanları daimi işçi statüsünde düşük ücretle ve Genel Maden-İş sendikasına üye olarak istihdam etmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra nitelikli personel olan avukatı ise kapsam dışı daimi işçi statüsünde istihdam etmiştir.

Konuyla ilgili olarak 24.6.1983 tarih ve 72 sayılı KHK'nin 27nci maddesi gereğince Yüksek Denetleme Kurulu tarafından hazırlanmış ve Üyeler Kurulu'nun 24.09.2002 tarih ve 34 sayılı toplantısında kabul edilmiş raporunda; "KİT'lerde değişik statülerde personel çalıştırılması ile işçi, memur-sözleşmeli personel ayrımının tam olarak yapılmamış olması ve 399 sayılı KHK ile belirlenen görevlerde 4857 sayılı iş Kanunu'na tabi personel çalıştırılmasının önlenememiş olmasının sonucu olarak aynı ve benzer nitelikteki hizmetlerin değişik statülerde çalışan personele gördürülmesi dolayısıyla çalışanlara değişik mali ve sosyal imkânlar sağlanması, personel arasında ayırım yaratmakta ve verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir." denilmektedir. Bu konudaki öneriler her yıl düzenlenen Yüksek Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporlarda yinelenmiş ve Sayıştay'ca yapılan denetimde de belirtilmiştir.

399 sayılı KHK'nin 3'üncü maddesi (c) fıkrası gereğince genel idare esaslarına göre I sayılı cetvele tabi memurlar eliyle yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevler dışındaki hizmetlerde, işçi statüsünde olmayan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel çalıştırılması zorunlu bulunmaktadır.

İşçi statüsündeki maden mühendisleri ile teknikerlerin çoğunluğu yeraltındaki ocaklarda vardiya mühendisi ve vardiya teknikeri olarak ve işçi statüsündeki avukat takip ettiği dosyalarda yüksek sorumluluk taşıyan işlerde görevlendirilmiştir.

İşçi statüsünde bulunan personelin özlük hakları tabi oldukları mevzuata göre belirlendiğinden yürüttükleri görevlerinde yükselmeleri ve unvanlı görevlere atanmaları mümkün olmamaktadır. Sözleşmeli personelin yapması gereken işlerde çalıştırılan işçi statüsündeki personel ile sözleşmeli personelin özlük haklarında olduğu gibi, ücretlerinde de önemli farklılıklar bulunmaktadır. Aynı veya benzer işlerde farklı statüde personel çalıştırılması eşitsizliklerden kaynaklanan huzursuzluklara yol açmaktadır.

Müessesede işin yürütülmesi bakımından yüksek sorumluluk taşıyan ocak vardiya mühendisliği ve vardiya teknikerliği görevlerinde, hukuk, muhasebe ve personel birimlerinin sorumluluk gerektiren hizmetlerinde işçi statüsünde personel çalıştırılması uygulamasının ortadan kaldırılabilmesi için sayı ve nitelik açısından personel ihtiyacı tespit edilerek yeterli sayı ve pozisyonda sözleşmeli personel kadrosu ihdas edilmesi yönünde Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulması önerilmiştir. 

TTK'da işçi statüsünde çalışan avukat, mühendis ve teknikerler için kadro talebinde bulunulmuş, yapılan maliyet çalışmalarında da bu durumda olanların kadroya alınmalarında kamu yararı olduğu kurum tarafından belirlenmiştir. İşçi statüsünde çalışan yüksek öğretim mezunu işçi personelin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na maliyeti 657 sayılı Kanuna ve 399 sayılı KHK'ya tabi çalışan personelden daha yüksektir. Ayrıca işçi statüsünde çalışan personelin Kuruma maliyeti yüksekken ellerine geçen ücretleri de 657 sayılı Kanuna ve 399 sayılı KHK'ya tabi çalışan personele göre düşüktür.

İşçi statüsünde bulunan personelin özlük hakları tabi oldukları mevzuata göre belirlendiğinden yürüttükleri görevlerinde yükselmeleri ve unvanlı görevlere atanmaları mümkün olmamaktadır. İdari birimlerde çalışmalarına karşın teknik şef, şef, teknik uzman, başmühendis, şube müdürü ve benzeri kadrolara atanamamaktadırlar. TTK'da atamalar Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği çerçevesinde sınavla yapılmakta olup işçi statüsünde çalışan nitelikli personelin sınav hakkı bulunmamaktadır. Sözleşmeli personelin yapması gereken işlerde çalıştırılan işçi statüsündeki personel ile sözleşmeli personelin özlük haklarında olduğu gibi, ücretlerinde de önemli farklar bulunmaktadır. Aynı veya benzer işlerde farklı statüde personel çalıştırılması eşitsizliklerden kaynaklanan huzursuzluklara yol açmaktadır.

Bu Kanun ile aynı işi yapan ve idari statüde çalışan yüksekokul mezunları arasındaki eşitsizlik giderilmiş ve Türkiye Taşkömürü Kurumunda işçi kadrosunda çalışan 4857 Sayılı İş Kanununa tabi yüksek öğretim mezunu personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmaları sağlanmış olacak ve böylece, Türkiye Taşkömürü Kurumunda aynı görevleri yapan ancak farklı statülerde çalışan mühendisler arasındaki eşitsizlik ortadan kalkacaktır.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞTIRILAN YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU İŞÇİ PERSONELİN SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMALARI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Amaç   

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nde 2003 yılından sonra Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman programında belirtilen esaslar dâhilinde atama izni alınmış işçi kadrolarına açıktan işe başlatılan personelden; Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalıştırılan yüksek öğretim mezunu personel ile yaptıkları işler, Kurumların Toplu İş Sözleşmelerindeki hükümlerine İstinaden toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında bırakılan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalıştırılan 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi yüksek öğretim mezunu olanların 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin ( c) bendi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 
Hükümler

MADDE 2-
(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde gerekli pozisyonların ihdas işlemleri tamamlanarak, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda bu Kanunun 1 inci maddesi kapsamında istihdam edilenlerden, sözleşmeli pozisyonlara geçmek isteyen personel, 399 sayılı Kanun Hükmünce Kararnamenin 3 üncü maddesinin ( c) bendi uyarınca, söz konusu Kararnamenin "İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar" başlıklı 7 inci maddesinde sayılan şartları taşımak koşulu ile sınav şartı aranmaksızın kurumlarınca durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyonlarına  atanırlar.

(2) Sözleşmeli pozisyonlara atanan söz konusu personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hane, kıdem tazminatına esas olan Türkiye Taş Kurumu'nda geçmiş hizmet süreleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.

(3) Bu Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına ataması yapılan personelin, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda geçen hizmet süreleri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek geçici madde hükmü de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

(4) Sözleşmeli pozisyonlara atanan personelin atandıkları tarih itibariyle almakta oldukları ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, ek ödeme toplam net tutarının atandıkları sözleşmeli pozisyonlara ait net ücretlerinden (fazla mesai ücreti hariç) fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.

Yürürlük

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
taha berkel 9 yıl önce

Bütün kamu kurumlaında bu sorun var. Hepsinin bir düzenlenmeyle 657 ye geçirilmesi hem devlet için hem çalışan için daha iyi olur.