Tunç Giresun'da

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Giresun’da Anayasa değişikliğini anlattı: Cumhurbaşkanlığı sisteminde hükümet kurma yetkisi millete ait olacak.

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Yılmaz Tunç, Giresun’da partisinin il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri eğitim toplantısına katılarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı, Tunç, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümet kurma yetkisi doğrudan millete ait olacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir hükümet modeli olduğunu belirten Milletvekili Tunç, “Dolayısıyla yapılmak istenen rejim değişikliği değil, hükümet sistemi değişikliğidir. Türkiye’nin rejimi 1923’ten beri demokratik Cumhuriyettir ve öyle kalacaktır. Yasama ve Yürütme organını halkın doğrudan seçtiği, parlamenter sisteme göre daha demokratik bir yönetim şekli benimsenmektedir. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet anlayışıyla, üniter yapımız korunarak, Cumhuriyet ve demokrasimiz güçlendirecek, yönetimde istikrarı sağlayacak, denge ve denetim mekanizmaları ile devlet yönetiminde uzlaşmayı sağlayacak, kuvvetler ayrılığı ilkesini tam anlamıyla hayata geçirecektir.”

GENÇLERİN İRADESİ MECLİSE YANSIYACAK

Milletvekili Tunç, seçilme yaşının 18’e indirilmesi ile ilgili olarak ta şunları söyledi: “Biz ülkemizin gençlerine güveniyoruz, siyasette daha çok söz sahibi olmalarını istiyoruz, 2006 yılında gençlerimizin Milletvekili seçilme yaşını 30’dan 25’e indirmiştik, 18 yaşında seçme hakkını kullanan gençlerimiz, demokratik ülkelerin genelinde olduğu gibi seçilme hakkını da kullanabilmelidir, bu nedenle Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e düşürülüyor, gençlerimizin siyasette önü açılıyor.” Dedi.

MİLLİ İRADE’NİN TEMSİLİYETİ ARTIYOR

Milletvekili Tunç, Milletvekili sayısının 600’e çıkarılması ile ilgili olarak ta şunları ifade etti: “Türkiye’nin artan nüfusu da dikkate alınarak, Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılıyor, Mecliste milletin temsiliyeti artıyor. Meclisin görev ve yetkilerinde hiçbir azalma olmuyor, bilakis, kanun teklif etme, bütçeyi onaylama, yüksek yargıya üye seçimi gibi görevlerinin yanı sıra denetim fonksiyonunu da daha etkin yerine getirmesi sağlanıyor ve Milletvekili sayısı artırılarak, milli iradenin temsili daha da güçleniyor.” Dedi.  

YARGI’NIN TARAFSIZLIĞI GÜÇLENİYOR

Anayasa’nın 9. Maddesinde yapılan değişiklikle yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız  mahkemelerce kullanılacağının vurgulandığını belirten Milletvekili Tunç; “Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun ve Anayasa Mahkemesi’nin oluşumu ve yapısındaki değişiklikler demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendiriyor.” Dedi.

HSK’NIN DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ GÜÇLENİYOR

Anayasa değişikliği ile Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin sayısının 22’den 13’e düşürüldüğünü belirten Milletvekili Tunç; “Kurulun Başkanı Adalet Bakanı, Müsteşar tabii üye, olmaya devam ediyor, kurul iki daire halinde çalışacak, Kurulun 3 üyesi adli yargı, 1 üyesi idari yargı hakim ve savcıları arasından olmak üzere 4 üye Cumhurbaşkanınca, 3 üyesi Yargıtay, 1 Üyesi Danıştay üyeleri arasından, 3 üyesi de hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından olmak üzere 7 üyesi TBMM tarafından 4 yıllığına seçilecek, süresi biten bir kez daha seçilebilecek, böylece kurulun demokratik meşruiyeti güçlendiriliyor. İlk derece mahkemelerinde yapılan seçim kaldırılarak, yargıda gruplaşmaların önüne geçiliyor.” Dedi.

YARGI BİRLİĞİ SAĞLANIYOR, YARGI SİVİLLEŞİYOR

Anayasa değişikliği ile yargı birliğinin sağlanacağını belirten Milletvekili Tunç; “Disiplin mahkemeleri dışında Askeri Mahkemeler kurulmayacak, ancak savaş halinde askerlerin görevleri ile ilgili işledikleri suçlara bakmak için askeri mahkemeler kurulabilecek.  Anayasa Mahkemesi’nde Askeri yargıdan gelen üyelerin görevi sonlanıyor, üye sayısı 17’den 15’e düşüyor. “ dedi.

GÜÇLÜ YÜRÜTME GELİYOR,  ÇİFT BAŞLILIK SON BULUYOR

Anayasamızda yürütme ile ilgili geniş yetkileri bulunan ve halk tarafından seçilmesi nedeniyle halka karşı siyasi sorumluluğu bulunan Cumhurbaşkanı ile, yine halk tarafından seçilen ve Başbakan ve Bakanlar Kurulu arasında çıkması muhtemel krizlere son verileceğini belirten Milletvekili Tunç; “Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor, Başbakanlık kalkıyor, Cumhurbaşkanı, kararname ile kamu tüzel kişiliğinin kurulması, üst düzey kamu yöneticilerini atama, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin uygulanması için yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olacak.” Dedi.

YÖNETİM’DE İSTİKRAR GELİYOR

Ülkemizde, parlamenter sistem nedeniyle ortalama her 1,5 yılda bir hükümet değişikliği söz konusu olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “tek başına iktidarlar dışında geçen yıllar, ülkemiz siyasi ve ekonomik krizlerle çalkalanmış, zaman kaybetmiştir. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı anda yapılarak, istikrarlı 5 yıl hedefleniyor.” Dedi. 
 
MECLİS YETKİLERİ ZAYIFLAMIYOR AKSİNE GÜÇLENİYOR

Yürütmenin kanun teklif etme yetkisi kaldırılarak bu yetki münhasıran TBMM’ye ait olacak diyen Milletvekili Tunç; “Meclis Kanun koyma, değiştirme ve kaldırma, Bütçeyi onaylama yetkisine sahip olmaya devam edecek, Cumhurbaşkanını, yardımcılarını ve bakanları görevleri ile ilgili bir suçtan dolayı soruşturabilecek, Meclisin salt çoğunluğu ile soruşturma önergesi verilebilecek,  5’te 3 çoğunluğu ile Soruşturma Komisyonu kurulabilecek, 3’te 2’sinin gizili oyu ile Yüce Divan kararı alabilecek, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması ve Soru önergeleri ile yürütmeyi denetleyebilecek.” Dedi.

BİRLİKTE SEÇİM İLKESİ İLE DEVLET YÖNETİMİNE DENGE VE UZLAŞMA GELİYOR

Anayasa değişikliğinin önemli maddelerinden birinin de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin birlikte yenilenebileceğine yönelik düzenleme olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “Cumhurbaşkanı Milletvekili seçimlerini yenileme kararı alırsa, kendi görevi de son bulacak, TBMM de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenileme kararı aldığında, Milletvekili seçimleri yenilenecek. Birlikte seçime gidilerek sistemin tıkanması önlenecek, bu durum, Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında denge-denetim sistemini getirecek, uzlaşmayı sağlayacak.” Dedi.

KUVVETLER AYRILIĞI GÜÇLENİYOR

Milletvekili Tunç konuşmasında; “Yasama, Yürütme ve Yargı birbirinden daha bağımsız olacak. Bakanlar, Cumhurbaşkanınca Meclis dışından atanacak, Milletvekili bakan atanırsa Milletvekilliği sona erecek. Yürütme kanun teklif edemeyecek, Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilecek böylece, yürütme ile ilgili hususlarda daha hızlı ve etkin karar alabilecek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanunlara aykırı olamayacak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanun arasında farklılık varsa kanuna üstünlük tanınacak. Temel hak ve Özgürlükler konusunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak. Kanun teklif etme ve bütçeyi onaylama yetkisi Mecliste olacak, Meclisin denetim yetkisi devam edecek. Cumhurbaşkanı ve bakanların yürütme ile ilgili işlemleri yargı denetimine tabi olacak, Mecliste en fazla üyeye sahip iki parti’nin Kanunların, TBMM İçtüzüğünün ve Cumhurbaşkanı Kararnameleri’nin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilecek.” Dedi.  

DİKTA İDDİALARI ALGI YÖNETİMİNDEN İBARET OLUP, TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR

Milletvekili Tunç tek adam ve diktatörlük iddialarının bir algı yönetiminden ibaret olduğunu belirterek; “Mevcut Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı sorumsuzdur. Vatan ihanet dışında yargılanamaz. Anayasa değişikliği ile ise Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlar için cezai sorumluluk getiriliyor. Cumhurbaşkanının herhangi bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması talebi, üye tamsayısının beşte üçünün oyuyla soruşturma açılmasına karar verilmesi ve üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyu ile Yüce Divanda yargılanması kararının verilebilmesi hükme bağlanıyor. Yüce Divan tarafından seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevinin sona ereceği düzenleniyor. 5 yılda bir seçilerek gelen, başarılı ise ikinci kez seçilebilen ve sadece iki dönem için seçilen, kanun teklif etme yetkisi bulunmayan, bütçenin onaylanmasında Meclis’e muhtaç bulunan, Görevde iken veya görevi bitse dahi, Meclisi Soruşturması ile Yüce Divan yargılamasına tabi bulunan, çıkardığı kararnameler ve yaptığı işlemler yargı denetimine tabi olan bir kişinin diktatör olacağını iddia etmenin hiçbir inandırıcılığı yoktur.” Dedi.

YÖNETİMDE İSTİKRAR KALKINMAYI HIZLANDIRACAK

Çok partili demokratik siyasi hayatımızda parlamenter hükümet sistemi nedeniyle her 1,5 yıla bir hükümet düşmektedir diyen Milletvekili Tunç; “bu da siyasi istikrarsızlığa ve ekonomik krizlere yol açmakta, ekonomik krizler güvenlik sorunlarını tetiklemekte, güvenlik sorunları vesayet kurumlarını güçlendirmekte, vesayetçi anlayış belli aralıklarla darbelere yol açmakta, demokrasimizi zayıflatmakta, ülkemizin iç sorunları ile boğuşması nedeniyle, dış politikada etkisizleştirmektedir.  Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise koalisyon ihtimali yoktur ve istikrar üretir. İstikrarın sonucu da kalkınmadır, halkın refahının artması, ülke ekonomisinin katlanarak büyümesi demektir.” Dedi.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
bize ne??? 1 yıl önce

haber giresun'luları ilgilendirse de, sıralanan konuların anlatımındaki azmi takdir ediyorum. bir insanın bile bile yanlış beyanı beyni de yorar, vücudu da.. hayırlısıyla biteydi şu süreç de, vekillerimiz mavi sularla buluşup dinleneydi..