Yalçınkaya: TTK onay mercii mi?
ENERJİ BAKANINI, GÖREVİNİ YAPAMAMAKLA SUÇLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yazılı olarak yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi sunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi M. Rıza Yalçınkaya, Bakan Yıldız’ı; emri altında faaliyet ve işlemlerden sorumlu merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini ve işlemlerini denetleyememekle suçladı. Milletvekili Yalçınkaya, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergenin giriş bölümünde, 01.03.1985 tarihli ve 18681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda belirtilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının görev ve yetkilerinden bazılarına yer verdi.

ENERJİ BAKANININ GÖREVLERİNDEN BAZILARINI ANLATTI

“Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim, iletim, dağıtım tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit, çalışmalarının koordinasyonunu temin etmek ve denetlemek (Madde 2-d), Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek (Madde 2-f), Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek (Madde 2-g)” gibi hükümlere soru önergesinde yer veren Milletvekili Yalçınkaya “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının görev ve yetkilerinde açıkça görüldüğü üzere, Sayın Bakanının 7/14558 Esas Nolu Yazılı Soru Önergeme vermiş olduğu; “Türkiye Taşkömürü Kurumunun kararları, hukuki yapısı itibariyle Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır” şeklindeki cevabı kendisinin, Bakan olarak sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi asla da kaldırmayacaktır” diye konuştu.

İŞLETME PROJELERİ VE DEĞİŞİKLİKLERİ MİGEM’İN ONAYINI ALMAK ZORUNDADIR

“Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir. (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 168) 5995 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu’na göre T.C. Devleti tarafından tabii servet ve kaynaklarla ilgili yetkili kılınan Bakanlık; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yetkili kılınan Genel Müdürlük ise Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)’dür. 26 Mayıs 2005 gün ve 5177 sayılı kanunun 23. Maddesiyle değiştirilen 3213 sayılı Kanunun Ek-1 maddesine göre Ereğli Kömür Havzasındaki madencilik faaliyetleri Maden Kanunu hükümlerine tabi olmuştur. 5995 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun İşletme Faaliyeti başlıklı 29. Maddesinin 2. bendi; “İşletme Projeleri ve değişiklikleri uygulamaya konulmadan önce Genel Müdürlük onayının alınması zorunludur. Aksi halde faaliyet durdurulur” şeklinde belirtilen hükümlere de yer veren CHP Bartın Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi M. Rıza Yalçınkaya, özellikle ‘İşletme Projeleri ve değişiklikleri uygulamaya konulmadan önce Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden onay alınması zorunludur. Aksi halde faaliyet durdurulur’ ibaresine dikkat edilmesini istedi.

TTK, KURUM MENFAATİNE GÖRE DAVRANMAMIŞTIR

Hattat Firmasının, TTK Yönetim Kurulu’na 45 gün içerisinde sunması gereken İşletme Projesini imza tarihinden tam 81 gün sonra sunduğunu ifade eden CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya “Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Hattat firması arasında 15/04/2005 tarihinde imzalanan “Amasra-B Bölgesi Kömürlerinin Rödövans Karşılığı İşlettirilmesi” işine ilişkin sözleşmenin “Yer Teslimi” başlıklı 6. Maddesinde; “Taraflarca imzalanmış olan sözleşmenin imza tarihinden sonra hazırlanacak İşletme Projesi, 45 gün içinde TTK’ya verilecektir” hükmü yer almaktadır. TTK ile Hattat firması arasında imzalanan sözleşmenin 6. maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen söz konusu İşletme Projesi, firma tarafından Ön Etüd Raporu olarak, sözleşme imza tarihinden tam 81 gün sonra, 05.07.2005 tarihinde TTK’ya teslim edilmiştir. TTK üst düzey yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyeleri, bu gecikme nedeniyle sözleşmeyi fesih etmeleri gerektiği halde sözleşme hükümlerine uymamış, Kurumlarının menfaatine, Devlet menfaatine değil, firma menfaatine yönelik davranmışlardır” ifadelerini kullandı.

TTK, PROJEYİ KABUL EDİP FİRMAYA YER TESLİMİ YAPMIŞTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun, ilgili firmanın 18.04.2006 tarihinde ‘İşletme Avan Projesi’ adından sunduğu projeyi Genel Müdürlükten onay gelmeden kabul edip yer teslimi yaptığını belirten Milletvekili Yalçınkaya “Hattat firmasının 05.07.2005 tarihinde 81 gün gecikme ile vermiş olduğu Ön Etüd Raporu TTK yöneticileri tarafından, “İşletme Projesi” olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemiş ve aradan yaklaşık 8 ay gibi bir zaman geçtikten sonra 23.02.2006 tarihinde firmaya “Nihai İşletme Projesi” vermesi için 45 gün daha ek süre verilmiştir. Firma, TTK’ya Nihai İşletme Projesi vermesi gerektiği halde, 18.04.2006 tarihinde, “İşletme Avan Projesi” adında bir proje vermiş olup Amasra Müessesesi yetkilileri bu Avan Proje için; sözleşme hükümlerine göre TTK Yönetim Kurulu tarafından “Kesinleşmiş ve Onaylanmış İşletme Projesi olmadığı ve ileride telafisi mümkün olmayan bir adım atılmaması, söz konusu Avan Projeye göre işlem yapılmaması gerektiğini TTK Genel Müdürlüğü’ne beyan etmiş olmalarına rağmen, bu proje TTK yönetimi tarafından kabul edilmiş ve firmaya 10.05.2006 tarihinde yer teslimi yapılmıştır” şeklinde konuştu.

TTK, PROJELER ÜZERİNDE NASIL ONAY MERCİİ OLMUŞTUR?


5995 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun İşletme Faaliyeti başlıklı 29. Maddesinin 2. bendi; “İşletme Projeleri ve değişiklikleri, uygulamaya konulmadan önce Genel Müdürlük onayının alınması zorunludur, aksi halde faaliyet durdurulur” şeklinde yer alan hükmün, açıkça Genel Müdürlük olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nü tarif ettiğini belirten Milletvekili Yalçınkaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a “Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün ülkemizdeki tüm madencilik faaliyetlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına yürüttüğü, MİGEM Genel Müdürünün Bakan adına imza yetkisi ile yetkilendirildiği yerde, TTK Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen projelerin onayında ve bu projelerin revize onayında nasıl onay mercii olmuştur” diye sordu.

PROJE, MİGEM’DEN HANGİ TARİHTE OLUR ALDI?


“Projelerin onay mercii, Maden Kanununda da açıkça belirtildiği üzere; Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) değil midir” diye soran CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Enerji Bakanı Taner Yıldız’a yöneltmiş olduğu sorularına “Hattat firması tarafından ‘İşletme Avan Projesi’ adı altında sunulan proje, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı adına denetleme yapan Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün denetim heyetince mahallinde tetkik edilmiş midir? Tetkik edildiyse, proje heyet tarafından uygun bulunmuş mudur? Proje; Denetim Heyeti tarafından uygun bulunmuşsa, hangi tarihte Maden İşleri Genel Müdürü’nün oluru alınarak onaylanmıştır” diye devam etti.

YETKİ VERMEDİYSENİZ TTK BU YETKİYİ KİMDEN ALDI?


“TTK Yönetim Kurulu’na yukarıda belirtilen projelerin onayı için ve bu projelerin revize onayı için Bakanlığınızca yetki verilmiş midir” diye soran Milletvekili Yalçınkaya’nın bir diğer sorusu “Bakanlığınızca, TTK Yönetim Kurulu’na yukarıda belirtilen projelerin onayı için ve bu projelerin revize onayı için yetki verilmediyse, TTK Yönetim Kurulu bu yetkiyi kimden ve nereden almıştır” şeklinde oldu.

BAKAN OLARAK BU DURUMDAN RAHATSIZ MISINIZ?


CHP Milletvekili Rıza Yalçınkaya son olarak “Bu yetki alınmadan TTK Yönetiminin, Hattat firmasıyla arasında imzaladığı sözleşme kapsamında, TTK Yönetiminin Maden Kanununa ve Kamu İhale Kurumu mevzuat ve yönetmeliklerine muhalefet ettiği sonucu çıkmakta mıdır? Böyle bir sonucun çıkması durumunda, 01/03/1985 tarihli ve 18681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda açıkça belirtilen maddelerden; Madde 2-d, Madde 2-f, Madde 2-g’ de açıklanan hükümler ışığında ve Madde 5’in ikinci bendinde açıkça; “Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir” hükmünü yerine getirememiş olmanızdan ve Ülkemiz madencilik sektöründeki rödövans şartnamesi, rödövans sözleşmesi uygulamaları adına oldukça olumsuz bir örnek oluşturan “Amasra-B Bölgesi Kömürlerinin Rödövans Karşılığı İşlettirilmesi İşi”nde gelinen bu noktada, T.C. Devletimizin 60. Hükümetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak, bir rahatsızlık duymuyor musunuz” şeklinde yöneltmiş olduğu sorulara cevap verilmesini istedi.
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.

Anahtar Kelimeler:
Enerji BakanıTTK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.