SİYASİ KİMLİĞİMİZİ BİR TARAFA ATARAK BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN KARARIMIZI VERELİM
 
1839 yılından bu yana uygulanan batılılaşma projeleri; Batı saldırganlığı, sömürgeci ve işgalciliği karşısında bir dağ gibi duran; İslam coğrafyasını ve mazlum Milletleri bu sömürü ve işgallerden koruyan Osmanlı devleti: Batılıların hem içimizdeki ve hemde dışımızdaki taşereonlarının saldırıları ile parçalanmış ve ortadan kaldırılmıştır.
 
Osmanlının bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizede bu saldırılar devam etmiş ve dahada şiddetlenerek devam etmektedir.
         
Günümüzde ise, geçmişte olduğu gibi Vatanımız yine dört bir yandan tehditlerle çevrilmiş durumdadır. Günden güne artan terör eylemleri Irak, ve Suriye'de vahşet derecesine ulaşan savaş ortamı, Ortadoğuda durulmak bilmeyen olaylar, hiç şüphe yokki Ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. Bir yandan terörist darbe, iç savaş ve işgal heveslileri, Diğer taraftan onlara destek veren terör devletlerinin ajanları; Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar kurmakta, şiddetle saldırmakta ve askerlerimizi, polislerimizi vatandaşlarımızı katletmektedir.

Diğer yandan Türkiye'ninde içinde bulunduğu coğrafyada sınırlar yeniden çizilmeye çalışılmaktadır. Ülkemiz tüm bu gelişmelerde saf dışı bırakılmak ve büyük karışıklıkların içine çekilmek istenmektedir.
 
Gelişen bu olaylar bize iki seçenek sunmaktadır. Ya Yeniden Büyük Türkiye'yi kuracağız, Ya da bölünüp, parçalanıp, yok olup gideceğiz. Ancak bizim açımızdan tek seçenek vardır. Oda Yeniden Büyük Türkiye'yi ya kuracağız, ya kuracağız.

Yeniden Büyük Türkiye projesi önce Sultan Abdülhamit'in, Sultan Vahdettin'in, daha sonrada: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Rahmetli Adnan menderes'in, Rahmetli Necmettin Erbakan'ın, Rahmetli Turgut Özal'ın hayaliydi. Onlar hayal ettiler; Çünki hayal edilmeyen hiç bir şey başarılamaz.

Evet ülkemiz içeride ve dışarıda Yeniden Büyük Türkiye'yi kurmak için bir istiklal mücadelesi vermektedir. Yeniden Büyük Türkiye her şeye rağmen bu milletin dualarıyla ve Allah'ın izniyle kurulacaktır. Bu kudret bu milletin asil damarlarında mevcuttur.
 
Bir millet düşünün; Ülkede artık bir darbe işgal yaşanmasını istemediği için kendini tankların önüne siper etsin,

Bir millet aklınıza getirin “Ya Allah, Bismillah, Allahü Ekber” sıloganlarıyla canı pahasına kendini sokaklara salsın.

Bir toplum düşünün; Çıktığı binanın çatısında F-16'ya kafa tutup üstüne atlamaya çalışırken zor zapt edilsin,

Bir millet düşünün; karşılıksız sevsin, ne zaaman sıkıntıya düşerse, Allah'a sığınıp, çareyi dualarda bulsun.

Ve Bir milletin aşkını düşünün; Dini, milleti, ve vatanı için şehadeti arzulasın. Bu milletin kuracağı Yeniden Büyük Türkiye Osmanlıdan daha büyük ve güçlü bir devlet olacaktır.
           
Yeniden Büyük Türkiye'yi kurmak için her bir ferdin aklına, izanına, inancına, duasına ve enerjisine muhtacız.
           
Bu kutlu misyonun mihenk taşı olan güçlü ve istikrarlı yönetim şeklidir. Yani şimdiki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirmemiz gerekmektedir.
 
Sandığa gitmeye hazırlandığımız şu günlerde siyasi kimliklerimizi bir tarafa atarak devletimizin bekası için neden EVET, neden HAYIR dememiz gerektiğini Anayasamızdaki değişen maddelerin şimdiki hali ve değişecek hallerini okuyarak karar vermeliyiz. Sizler için TC. ANAYASASI'ndaki maddeleri bir bir derleyerek maddeler halinde hazırladık. Her gün bu köşemizden sizlere bu maddeleri yazacağız inşallah......
 
1.MADDE:   Şimdiki Hali: 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının  9. Maddesi- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

                      Yeni Hali:“bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız  mahkemelerce kullanılır.
 
2.MADDE:  Şimdiki Hali: 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesi-  Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur.

                      Yeni Hali:  “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 75-  Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altıyüz milletvekilinden oluşur.
 
3.MADDE:    Şimdiki Hali:2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi- 1.Fıkrası- (Değişik: 13/10/2006-5551/1 md.) Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

2.Fıkrası- (Değişik: 27/12/2002-4777/1 md.) En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla * Bu maddenin kenar başlığı, “VII. Dilekçe hakkı” iken, 12/9/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.

                        Yeni Hali:  76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 76-1.Fıkrası- Onsekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
 
MADDE 76-2.Fıkrası- (Değişik: 27/12/2002-4777/1 md.) En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar,  kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla * Bu maddenin kenar başlığı, “VII. Dilekçe hakkı” iken, 12/9/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.
 
4.MADDE:    Şimdiki Hali: 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi - (Değişik: 21/10/2007-5678/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır. Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

                        Yeni Hali:    77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”
 
5.MADDE:   Şimdiki Hali:  2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi - (Değişik: 3/10/2001-4709/28 md.; 7/5/2004-5170/6 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. 

                     Yeni Hali: MADDE 87-Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
 
6.MADDE:    Şimdiki Hali: 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi - Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.

                        Yeni Hali: MADDE 98-Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”
 
7.MADDE:    Şimdiki Hali:  2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi - (Değişik: 21/10/2007-5678/4 md.) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasî partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

                        Yeni Hali: MADDE 101: Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”
iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.