Halkın bakış açısı değişmeli

Yapılan açıklamada, “Halkın turizm sektörüne bakış açısını geliştirmek, turizm sektöründeki aktörlerin küresel bağlamda görüşlerine katkılarda bulunmak, toplumun turizmi sahiplenmesi için sosyal ve kültürel ortamın güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, değer zincirindeki her bir endüstrinin ihtiyaçlarına ve müşteri memnuniyetini artıracak gereksinimlerine yönelik eylemler de planlanmıştır” denildi.Bartın Valiliği, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) turizm sektöründe ilerlemem kaydedilmesi amacıyla Stratejik Amaç konusu altında bir dizi açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Altyapı çalışmaları, gerek büyük bütçeli olması gerekse birkaç idarenin sorumluluk alanlarına girmesi bağlanımda ortak çalışmayı zorunlu kılan bir alt başlıktır.Kurum kapasitelerinin güçlendirilmesi: Gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse yerel kurumların turizm bağlanımda etkinliklerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak bu başlık altında değerlendirilmiştir.

FARKINDALIK YARATMAK

Halkın turizm sektörüne bakış açısını geliştirmek, turizm sektöründeki aktörlerin küresel bağlamda görüşlerine katkılarda bulunmak, toplumun turizmi sahiplenmesi için sosyal ve kültürel ortamın güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, değer zincirindeki her bir endüstrinin ihtiyaçlarına ve müşteri memnuniyetini artıracak gereksinimlerine yönelik eylemler de planlanmıştır.

İNSAN KAYNAKLARINI GÜÇLENDİRMEK

Gerek sektöre yeni girecek insan kaynağı açısından gerekse mevcut insan kaynağının geliştirilmesi bağlanımda ele alınmıştır. Bu başlık sadece sektörel personel bağlanımda ele alınmamış aynı zamanda girişimciliğin özendirilmesi açısından da düzenlenmiştir.

MEVCUT TESİSLERİ REKABETÇİ KILMAK

Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli konulardaki belgelerle niteliklerinin arttırılması, donatılarının güçlendirilmesi ve mevcut/potansiyel her turizm ürününe hizmet sunabilmelerinin sağlanması gerektiği tespit edilmiştir. Halkın turizm sektörüne bakış açısını geliştirmek, turizm sektöründeki aktörlerin küresel bağlamda görüşlerine katkılarda bulunmak, toplumun turizmi sahiplenmesi için sosyal ve kültürel ortamın güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, değer zincirindeki her bir endüstrinin ihtiyaçlarına ve müşteri memnuniyetini artıracak gereksinimlerine yönelik eylemler de planlanmıştır.

İLKELER \AMAÇLAR

Stratejik amaçlar belirlenirken öncelikle aşağıda belirtilen temel ilkeler dikkate alınmıştır: Bütüncül planlanma ve pazarlama, Müşteri Odaklı Hizmet, Sürdürülebilirlik, Katılımcılık ve İşbirliği, Politikaların gerçekleşebilmesi için Stratejik Amaçlar; Turizm faaliyetlerinin tüm yıla ve il geneline yayılması, Mevcut ve alternatif turizm ürünleri geliştirmek. İlin ve yakın çevre illerdeki değerlerin ortak pazarlayabilmesine yönelik olarak; halen kısmi ve düzensiz gerçekleşen ancak potansiyeli yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi, pazarlama ve sunuma hazır hale getirilmesi planlanmıştır. Doğal kaynakların sağladığı imkânlar ölçüsünde eko-turizm av Turizmi ve kültürel kaynakların sağladığı kültür, deniz ve gastronomi turizmi gibi ürünler ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda, doğal, kültürel, tarihi ve arkeolojik değerler sürdürülebilir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu amaç belirlenirken, ilin farklı mekânlarının farklı dönemlerde kullanılabilirliğine dikkat edilmelidir. Doğal, kültürel, tarihi ve arkeolojik değer üstyapısını geliştirmek Turistin uzun süreli geceleme yapması ve farklı mevsimlerde konaklama yapabilmesi için potansiyel değerlerin geliştirilmesi bu başlık altında değerlendirilecektir.Turizm sektörünün gelişmesi için en önemli atılımlardan birisi turizm sektörünün kurumsal yapışım geliştirmek olmalıdır. Bu bağlamda: merkezi hükümet kuruluşları ile yerel yönetimler, kamu kesimi ile özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları yan yana gelmeli ve sektörü geliştirmek için birlikte hareket edilmelidir. Kurumlar arasında iş birliğini sağlamak amacı ile kurulmuş olan “İl Turizm Danışma Kurulunun gerek aktörlerin fazlalığı gerekse sekretarya eksikliği nedeniyle istenilen işlevselliği sergileyemediği belirtilmiştir.Kamu ve Özel Kesim İşbirliğinin güzel bir örneğini teşkil eden Kurula özel bir önem verilmeli ve özen gösterilmelidir. Danışma Kurulunun daha işlevsel hale getirilmesi için üye sayısının azaltılması önerilmiştir. Buna göre; üyelerin aşağıdaki gibi olması önerilmektedir.

İL TURİZM DANIŞMA KURULU

Bartın Valiliği, Bartın Belediyesi, İl Özel İdaresi, Amasra Kaymakamlığı, Kurucaşile Kaymakamlığı, Ulus Kaymakamlığı, Amasra Belediyesi, S. Kurcaşile Belediyesi, Ulus Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, Bartın Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın Genç İşadamları Demeği, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Amasra Müze Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Gazeteciler Demeği Başkanı Amasra Kent Konseyi Başkam Konaklama Tesisi Temsilcileri (Sunset Otel. Türkili Otel, Sinan Otel. Varol Otel. Seğmen Otel. Grand Astra Otel) Yeme-İçme Tesisleri Temsilcileri (Canlı Balık. Mavi Yeşil. Çeşmi Cihan) Hediyelik Eşya Dükkânı Temsilcileri (Vatandaşlar Biblo. Telli Yazma), SIK ve Kooperatifler (Çekül Amasra Temsilciliği. Amasra Kültür ve Turizm Demeği. Amasra Yatçılar Birliği Turizmi Geliştirme Kooperatifi, S.S. Kıırucaşile Alışap Tekne ve Yat imalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Turizm Danışma Kurulu'nun 3 ayda bir toplanması önerilmektedir. Toplantıların verimli geçebilmesi, sekretaryanın iyi işleşmesine bağlıdır. Bu bağlamda; sekretarya faiklı birimlerin derleyeceği bilgilerle gündemi oluşturmalıdır. Gündemde vazgeçilmez madde olarak: bir önceki toplantıda alınan kararların izlenmesi, gerçekleşmelerin değerlendirilmesi yer almalıdır. Bir çalışma biçimi olarak; Turizm Danışma Kurulu'nun çalışmalarım düzenleyen ilkeleri ve esaslarım belirleyen bir “Çalışma Esaslan Yönergesi"‘si ivedilikle hazırlanmalıdır. Kurulun sekretaryası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü üstlenmelidir. Tüm öneriler Kurula yazılı olarak gelmelidir.Gündem ve bir önceki dönemin gelişmeleri Kurul üyelerine 10 gün önce ve yazılı olarak gönderilmelidir. Platform sekretaryası her yılsonunda bir "Faaliyet Raporu" hazırlamalı ve üye kurumlara ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunmalıdır. Kurulun bir "İzleme-Değerlendirme-Yönlendirme" yönergesi hazırlaması ve gelişmeleri bu yönergeye değerlendirmesi ve gerekli önlemleri alınası önerilmektedir. Raporun G Bölümünde “İzleme ve Değerlendirme" başlığı altında açıklanan ölçütlere göre başarı kesinlikle ölçülmelidir.Bu ölçüm, gerektiğinde yukarıda açıklanan ve 3 ayda bir yapılması önerilen toplantı öncesi tekrar yapılmalı veya yapılan ölçümler yorumlanmak ve bir rapor formatında Runıl üyelerine toplantıdan 10 gün öncesi sunulmalıdır. Turizm Danışma Kurulunun her toplantısında, gelişmeler, teknik, mali ve yasal gerçekleşmeler gözden geçirilmelidir. Varsa, teknik gecikmeler, finansal darboğazlar, yasal düzenleme gecikmeleri ve benzerleri tartışılmalı ve alınması gerekli önlemler belirlenmelidir. Alınan önlemler Sayın Valinin yazılı talimatı olarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmelidir. Bu niteliği ile talimatlar kamu kurumlan içim mecburi, özel kesim ve STK 1ar için tavsiye edici ve yol gösterici olacaktır. Danışma Kurulu nun yazılı kararlarına ve Sayın Valinin tavsiye kararlarına sürekli olarak uymayan, toplantılara katılmayan ve devamsızlığı sürekli olan özel kesim kuruluşları ile STK ların kurul üyelikleri düşürülmeli, gerekirse, yerlerine sektörün gelişme heyecanı taşıyan yenileri davet edilmelidir. Bu durum, Kurulun 'Çalışma Esasları Yönergesi' nde yer almalıdır.

İZLEME \DEĞERLENDİRME

Bu başlık altında ele alınacak İzleme kavramı, ortaya konan politika, vizyon, stratejik amaç ve eylemlerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise. belirtilen konuların performans göstergelerine göre değerlendirilerek, tutarsızlık ve uygunluğunun analizidir. Planın ve uygulamanın başarısının yada performansının ölçülmesi yaşamsal önem taşımaktadır. Elde edilecek sonuçlara göre, gerekirse gelişme politikaları, stratejik amaçlar gözden geçirilebilecektir.Eylem adı: Ölçütler, Bilgin Kaynağı, Ölçüm Sıklığı, Ölçümün Nesnelliği ve Diğer Açıklamalar. Eylem Gerçekleşmemiş ise Nedenleri (Tahsilat Yetersizliği. Personel Yetersizliği. Yapılmış ise. İhalede Ortaya Çıkan Sorunlar ve Diğerleri. Özet ve Açıklamalar)

HEDEF PAZARLAR

Kitle turizmini hedef alan deniz, kültür ve gastronomi turizmi bağlamında; Türkiye genelinde sırasıyla, Yakın iller (Karabük, Zonguldak. Kastamonu). Ankara, İstanbul ve Denize kıyısı olmayan Orta Anadolu kentleri (Konya. Çankırı) Almanya-Hollanda (ülkemize en fazla turist gelen ülkeler) Karadeniz' e kıyısı olan ülkeler hedef pazarlardır. Özellikli turizm bağlamında; her niş alanın hedef kitlesi farklı olduğundan aşağıda liste şeklinde bir Pazar olasılıkları geliştirilmiştir. Av Turizmi: Türkiye A gelir grubuna mensup bireyler. Avusturya. Almanya, Rusya, Ukrayna. Hollanda. Lüksemburg (dünya genelinde en fazla turizm harcaması yapan ülke) Eko-turizm: Fransa. İtalya. Almanya. İsveç Bölgede bazı literatürlerde 3. yaş turizmi önerildiği görülmüştür. Bu öneri ilk bakışta uygun gibi görülmekle birlikte, yaşlıların tanı teşekküllü sağlık kurumlan, ulaşım kolaylığı, yürüyüş yollarının meyil hesabına kadar farklı talepleri vardır ve en azından bölgenin bu altyapıyı 5 yıl içerisinde tamamlaması mümkün görülmemektedir. Yine bölgede Yat Turizmi ilk beş yıl içerisindeki altyapı ve hizmet kalitesinin gelişemeyeceği düşünüldüğünden öngörülmemiş olmakla birlikte, bazı işbirliği faaliyetlerine eylem planında yer verilmiştir.

TURSİT SAYISINDA ARTIŞ

Ülkemize son yıllarda güney Amerika ülkelerinden gelen turist sayısında artış gözlenmektedir, ancak macera ve eğlence aramaları bakımından ilk tercih en azından bu altyapılar oturuncaya kadar ilk tercihin Bartın ili olmayacağı düşünülmektedir. Ancak Küre Dağlan Milli Parkı altyapısı tamamlandığında bu coğrafyaya yönelik tanıtımlar yapılmalıdır. Takı, kıyafet ve termal turizmine düşkün Ortadoğu pazarı için ise Bartın yine önümüzdeki beş yıl içerisinde yoğun turist çekebilecek altyapıya sahip gibi görünmemektedir. Doğu Asya ülkelerinden de nispi olarak ülkemize turist artışı olduğu bilinmektedir. Nispeten yaşlı olan bu turistler için 3. yaş turizmi ile ilgili olarak raporda belirtilenler geçerlidir. Sonuç olarak, ülkemize gelen turistlerin % 35’i AB ülkelerinden. % 24’ü komşu ve yakın ülkelerden. % 14 u BDT (Azerbaycan. Beyaz Rusya, Ermenistan. Kazakistan. Kırgızistan. Moldova. Özbekistan. Tacikistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna) ülkelerinden ve sadece % 27’si geri kalan dünya ülkelerinden gelmektedir. Stratejik Amaç: Kaynaklanıl sürdürülebilir kullanımını sağlamak İlin turizm planlama altyapısına ilişkin farklı kurumların geliştirdiği stratejileri bütüncül bakış açısıyla uyumunu sağlamak, kaynakları etkin kullanmaya çalışarak, organizatif bağlamda uygulanabilirliğini de kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda bilgi sağlayıcıların görüşlerini de dikkate alan etkin bir turizm yönetimi öngörülmüştür. Tüm aktörlerin ortak çalışma kültürünü geliştirmek bu başlık altında değerlendirilmiştir

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İsmail AKTAŞ 7 yıl önce

Baştan aşağı okudum. Çok teferruat var. Onun yerine, 12 ay satış yapabilecek bir ürününüz olmalı. o da arkeolojidir. Amasra'da antik kentler ortaya çıkarılmalı. Bartın'da tümülüsler kazılıp arkeoloji müzeleri kurulmalı. Hadrianapolis(Eskipazar) ve Pompeipolis(Taşköprü) turizme açılmalı. Ondan sonra da Eko turizm takviyesi yapılmalı. Sadece Eko Turizm öncü olursa, kusura bakmayınız, bir yere varamazsınız. Dolayısıyla arkeoloji şart. Neden başlanmıyor? Deniyor ki halkın bakışı değişmeli. Halk bakışını nasıl değiştirecek. Amasra'da cümle alem kazı diyor. Turizm böyle gelişir diyor. Duyan kim. İdare kendi bildiğini okuyor. Neden bunlardan söz edilmiyor. Ayrıca Bakanlar Kurulu izni çıkmadan yapılacak bir kazıdan da hayır çıkmayacaktır. O nedenle demeç vermek gerekirse, önce arkeoloji teleffuz edilmeli. Yoksa sadece nurlu ufuk söyleminde bulunuruz. İsmail AKTAŞ(Profesyonel Turist Rehberi)