Türkiye Kamu-Sen üyeleri iş bırakma eylemi yaptı

23 MAYIS İŞ BIRAKMA EYLEMİ BASIN AÇIKLAMASI

Kavgam, ekmeğim için; sevdam, ülkem için diyerek, her türlü tehdide gülerek bakıp, kutlu mücadelemizin er meydanına koşan çilekeş, cefakâr, vefakâr kamu görevlisi kardeşlerim, çok kıymetli basın mensupları ve güvenlik görevlileri,

Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Bugün buraya gelmek, haksızlıkların, hukuksuzlukların; alın terimizi, emeğimizi çalanların karşısına bir abide gibi dikilebilmek her babayiğidin harcı değildir.

Günlerce, bu sözde sendikaların ve siyasetçilerin büyük bir nimetmiş gibi anlattığı, toplu sözleşme tiyatrosunu izlediniz. Referandum sürecinde verilen sözlerin bir bir yutulduğunu gördünüz.

Değerli basın mensupları; kıymetli arkadaşlar;

Yıllardır kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin ilerletilmesi için mücadele veriyoruz.

Hak mücadelemizde milli ve manevi değerlerimizi ön planda tutarak, “önce ülkem” diyerek yer aldık.

Ancak, bu iyi niyetimize karşılık olarak memurlarımız aleyhine yürütülen kampanyalara, memurlarımızın kazanılmış haklarının ellerinden alınma gayretlerine maruz kaldık.

2002-2012 yılları arasında ülke ekonomisi ortalama yıllık %6,8 oranında büyürken, kamu görevlilerine büyümeden pay verilmemiş, “büyümeye ne katkınız var ki!” denmiştir.

Ekonomik kriz dönemleri, çalışanlarımızın haklarının budanması için bir fırsat olarak görülmüş, bu dönemlerde çalışanlarımız işsizlikle tehdit edilerek sesleri kısılmıştır.

75 milyonun ortak kaynağından; milletin %99’u için ayrılan pay, milletin geri kalan %1’lik ayrıcalıklı kesimi için ayrılan pay kadar bile olamamıştır.

Son 10 yıl içinde toplamda reel anlamda %68 büyüyen bir ülkede, çalışanların pastadan aldığı pay azalıyorsa, burada bir tutarsızlık ve adaletsizlik var demektir.

Toplu sözleşme ve grev hakkı, kamu görevlilerinin uluslararası sözleşmelerden doğan Anayasal hakkıdır.

Ancak yıllar süren mücadelemiz sonucunda yapılan düzenlemede grev hakkı görmezden gelinmiş, toplu görüşmenin bile gerisinde bir sistem getirilmiştir.

Bu yolla, toplu sözleşme sistemi sulandırılmış, sürüncemede bırakılmış ve gücümüz, kırılmak istenmiştir.

2012 yılının Nisan ayı itibarı ile yıllık enflasyon %11,14 olarak tespit edilmiştir.

Ocak-Nisan arasında ise fiyatlar genel düzeyinde %3,09’luk bir artış olmuştur.

Nisan ayı başında yapılanlarla birlikte son bir yıl içinde doğalgaza %33; elektriğe %22; benzine %23; mazota %24 zam gelmiş, bu şartlarda ne kamu görevlilerimizin ne de emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir hayat sürme şansı kalmamıştır.

Bir taraftan Türkiye’nin ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olmasıyla övünen yetkililerin, diğer taraftan memurlarına ve emeklilerine 4 aylık enflasyon kadar maaş artışı teklifi sunması anlaşılır ve kabul edilebilir değildir.

Tam 5 aydır hiç zam alamayan kamu görevlilerimiz;

666 sayılı KHK ile ek ödemelerde yaratılan adaletsizliklerin çözülmesini,

Bir saatlik fazla çalışma karşılığında ödenen 1,35 TL’nin hiç olmazsa çalışanın bir saatlik ücreti tutarına çıkarılmasını,

4/C’li çalışanlarımızın insan haklarına aykırı uygulamalarla çalışmaya mahkûm edilmesinden vazgeçilmesini,

Mağdur edilen, unutulan 4/B’li ve diğer sözleşmeli çalışanlarımızın kadroya geçirilmesini,

İşyerlerinde yaşadıkları sorunların çözülmesini beklerken; aylarca çalışıp, günlerce müzakere ettiğimiz taleplerimizin neredeyse hiçbirinin dikkate alınmadığını görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardır.

Türkiye Kamu-Sen olarak yıllarca kamu görevlilerinin sorunlarını anlatmaya, makul taleplerini hükümete iletmeye çalıştık; ancak hükümet adeta sorunları çözmemek için bizlerle mücadele etti.

Gidişatın olumlu olmadığı gün gibi aşikârdır.

Bu gidişe “dur!” demek hepimizin boynunun borcu, vatandaş olmamızın bir gereğidir.

Bizler bugüne kadar diyalogun her yolunu denedik, hoş görünün her türlüsünü gösterdik, sabrımızı sonuna kadar zorladık.

Ama yaptığımız her iyi niyetli girişimde, adres olarak sokaklar gösterildi.

Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

Söz bitti, hoş görümüz karşılıksız kaldı, diyalog mekanizması tahrip edildi.

Son çare olarak eylemi seçmek zorunda kaldık.

Hakkımızı almak, iktidarı uyarmak, Türkiye’nin demokrasi ile yönetildiğini; demokrasinin temelinde tüm kesimlerin haklarının korunması geldiğini hatırlatmak için;

Ülkemizin kaynaklarının adil bir şekilde paylaştırılması için;

Yalnızca memurların değil, emekli, dul ve yetimlerin de seslerine kulak verilmesi için bugün buradayız.

Şu bilinsin ki; eylemimiz bizlerden hizmet alan vatandaşlarımıza karşı değildir.

Bizler yıllardır Türk memurunu yok sayan, sorunlarımıza çare üretmeyen, önümüzü tıkayan ve bizlere başka çıkar yol bırakmayanlara karşı demokratik hakkımızı kullanıyoruz.

Değerli kamu görevlileri,

Bizler iş bırakma eylemi yapmaya karar verdiğimizde gördük ki, siyasi ve ekonomik bir cenderenin kıskacında ezilen her kesim, hislerine tercüman olacak bir ses bekliyor.

Türkiye Kamu-Sen’in bu eylemi, yıllardır ihmal edilen, kaderiyle baş başa bırakılan işçinin, esnafın, çiftçinin, dar ve sabit gelirli tüm kesimlerin eylemi gibi kabul gördü.

Milletimiz, memurlarımıza tanınacak toplu sözleşme ve grev hakkının, memurlarımızın alım gücünün artırılmasının ekonomik hayatın her kesimine olumlu katkı yapacağının farkındadır.

Yalnızca siyasi irade bu gerçeğin farkına varamamıştır.

Onların gözleri kör, kulakları sağır, konuştuklarında dilleri doğruları söyleyememektedir.

Siyasi irade verdiği sözleri tutmamıştır.

Bir gün sıcak baktığı konulara, öbür gün soğuk bakmıştır.

İktidarda olduğu dönem boyunca kamu görevlilerinin kazanılmış haklarını geriletmek, yeni haklar vermemek için mücadele etmişlerdir.

Seçim meydanlarındaki vaatlerini unutmuşlardır.

Bizleri eylemlilik sürecine götüren neden de işte budur.

Yıllardır, kanunen memurlarca gördürülmesi gereken devletin asli ve sürekli görevleri taşeronlara, vekillere devredilmiştir.

4-B, 4-C kapsamında istihdam artırılarak, bu çalışanlar birçok haktan mahrum bırakılmıştır.

Ülke kaynakları ve öncelikleri güçlü, hatırlı ve yandaş çevrelere dağıtılmıştır.

Bizler, toplu sözleşme öncesinde, o masada memurun ve emeklinin gözü, kulağı ve sesi olacağımızı, kimsenin toplu sözleşme masasında pazarlanmasına müsaade etmeyeceğimizi söylemiştik.

Bu sözümüzü tuttuk. İşte meydan; işte memur; işte Türkiye Kamu-Sen…

Bu noktada eylemimize destek veren tüm kamu çalışanlarına, emeklilere ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz.

Vatandaşlarımız, tren istasyonlarına, otobüs duraklarına, havaalanlarına, okullara, hastanelere, devlet dairelerine gittiklerinde hizmet sunulmadığını gördüklerinde, ellerini vicdanlarına koymalarını ve düşünmelerini istiyoruz:

Her gün sabah, herkes uyurken trenler, otobüsler çalışmaya başlıyor;

Kesintisiz olarak uçaklar havalanıyor, iniyor;

Ezanlar okunuyor, ders zili çalıyor,

Gece gündüz doktor, hemşire, hastabakıcı, temizlikçi görevinin başında,

Karda kışta, soğukta sıcakta her şartta görev yapıyor;

İtfaiyeci, ormancı yangınlara koşuyor;

Polis, asker, zabıta herkes işini yapıyor ve bizler fark etmesek de memurlarımız görevlerinin başında olduğu için, hayat olağan seyrinde, aksama olmadan akıp gidiyor.

Ama ne zaman ki, bu çalışanlarımız haklarını istiyorlar; adil bir gelir dağılımı diyorlar, ülke kaynakları etkin ve verimli kullanılsın diyorlar, ne yazık ki o zaman siyasi irade, onlara meydanları gösteriyor.

Seçim zamanında verdiği vaatleri unutuyor, imzasına sahip çıkmıyor.

Her fırsatta çalışmamakla suçlanıyor; yan gelip yatmakla itham ediliyor.

İşte ülkemizde kamu çalışanlarının durumu budur.

Kamu çalışanı bu nedenlerle bir gün çalışmama hakkını kullanmaktadır.

Yıllardır memursuz bir ülke özlemi ile yanıp tutuşanlar, şimdi memursuz Türkiye’yi görsünler.

Bizler bugün hükümetin;

Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi için,

Tek taraflı uygulamalardan vazgeçerek, tabanın sesine kulak vermesi için,

Büyümeden pay vermediği kamu çalışanına daha fazla cefa çektirmekten vazgeçmesi için,

Kapsamlı ve adil bir sosyal güvenlik sistemi için,

Adil bir gelir dağılımı sağlaması için,

Ülkemizin kaynaklarını faizciye, rantiyeciye değil, işsizliğe son verecek yatırım harcamalarına aktarması için,

Memurlarımızın;

Gerçek anlamda toplu sözleşme ve grev hakkı için,

Farklı statülerde istihdam edilerek haklarının geriletilmesine “dur” demek için,

Onuru, haysiyeti, kariyeri ve kaybettiklerini geri almak için,

Hak için, adalet için, daha güzel yarınlar için iş bıraktık.

Yetkililerin tehditleri bizleri yolumuzdan döndüremedi.

Şimdi yargı kararlarıyla, Anayasa hükmü ile, uluslar arası sözleşmelerle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile bizlere tanınmış olan haklarımızı kullanıyoruz.

Hakkımızı alana kadar, mücadelemiz devam edecektir.

Bugün ne güzel bir gün. Bugün; maskelerin düştüğü, gerçeklerin ortaya çıktığı gündür.

Bugün, meydanlarda tüm haksızlıklara karşı meydan okuyan ve tüm riyakârların günahlarını suratlarına çarpan bir Türkiye Kamu-Sen var.

Bugün inanın ki tüm emekliler, tüm memurlar, tüm Türkiye “İyi ki Türkiye Kamu-Sen var” diyor.

YAŞASIN TOPLU SÖZLEŞMELİ GREVLİ SENDİKAL HAK MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN TÜRKİYE KAMU-SEN!

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
alperen 9 yıl önce

Değerli kardeşlerim. piyasada işsizlik rakamları yükselmekte, genç nufus artmakta ve üniversite mezunları her yıl çoğalmaktadır. İşimizin kıymetini bilelim. esnaf da zor durumda. işinizden olsanız ne yaparsınız. herkes düşünsün. geçmişi düşünelim ne haldeydik şimdi ne haldeyiz. komşumuz Yunanistanın ve diğer ülkelerin halini görün. Kamuda yapılan işleri hepimiz bilmekteyiz. daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. emekçi kardeşlerimizin elbette iyi şartlarda yaşamasını isteriz.ama gayrisafi milli hasıla ortada. memura zam diye esnafın üzerine vergi binmemelidir. herkes işinin kıymetini bilmeli, kimseyi de zorla kamu hizmetinde tutmuyorlar. kimsenin yeride boş kalmaz. Regaib kandiliniz kutlu ve hayırlara vesile olsun.

Avatar
Asgari ücretli 9 yıl önce

Hükümetin son olarak teklif ettiği 3.5+4'lük zamla birlikte, en düşük memur maaşı bin 633 liradan bin 757 liraya yükselecek.