Tunç'tan sendikalara

“ÇALIŞANLARA, EMEKLİLERE VE MEMURLARA YENİ HAKLAR GETİREN YASAYA KARŞI ÇIKAN SENDİKALARI GÖRMEK ÜZÜNTÜ VERİCİ”

Milletvekili Tunç, “Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve çalışanlara, emeklilere ve memurlara yönelik yeni haklar getiren torba yasada başta emeklilerimizin maaşlarına ek artış sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmakta, çalışanlarımızın lehine bir çok hak getirilmekte çalışma hayatı içinde yer alan pek çok bürokratik engel ortadan kaldırılmaktadır. Vatandaşlarımızın ve özellikle çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştiren düzenlemenin asıl amacı, işsizlik mücadele edecek ek tedbirlerin getirilmesi yanında; genel olarak çalışma hayatının kalitesini artırmaktır.” Dedi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Torba Yasayla ilgili kamuoyunun bilinçli olarak yanıltılmaya çalışıldığını ve gerçek dışı iddiaların  ortaya atıldığını belirten Millitvekili Tunç; “İddia edildiği gibi;İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaçları dışında kullanılması söz konusu değildir. Aksine yapılan düzenlemelerle işsizlik sigortası fonundan çalışanların yararlanmaları kolaylaştırılmakta, kısmi süreli çalışanların dahi işsizlik ödeneğinden yararlanmalarına imkânı sağlanmaktadır. Aktif istihdam programları ile işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak üzere fondan ayrılacak payın daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve mevcut kullanım alanlarına ilave olarak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler alma ve uygulama amacıyla kullanmaya yönelik düzenleme yapılmaktadır.” Dedi.

Mahalli idarelerde istihdam edilen ihtiyaç fazlası işçilerin kanunda belirtilen kamu kurumlarına aktarılmalarının işçilerimizin lehine olan bir uygulamadır diyen Milletvekili Tunç; bir çok belediyede ihtiyaç fazlası işçi bulunduğu için belediyelerin personel giderleri aşırı olduğundan bu belediyeler hizmet veremez ve personeline maaş veremez durumdadır. Bu yasayla sorun ortadan kaldırılmaktadır.

Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yürütülen toplum yararına çalışma programına en yoğun başvuru yapılan alanlardan biri de okulların temizlik hizmetlerinin yapılması olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “Yapılan düzenleme belediyelerde uzun süredir mali imkânsızlıklardan dolayı maaşlarını alamayan işçilerin ihtiyaç duyulan ve maddede belirtilen kamu kurumlarına aktarılması sağlanarak mahalli idarelerdeki ihtiyaç fazlası işçilerimiz kanunda gösterilen kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılarak aylık ücretlerini, kıdem tazminatlarını ve diğer sosyal haklarını düzenli bir şekilde alabilmelerine imkân sağlanmaktadır.Bu düzenleme ile belediyelerde hizmet alımı yolu ile taşeronlaşmanın yaygınlaşacağı yönündeki iddianın da hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Zira aktarılacak işçiler zaten mahalli idarelerdeki ihtiyaç fazlası işçiler olup, yerlerine işçi alınmayacağı gibi bu ayrılacak işçiler gerekçe gösterilerek ilave hizmet alımı yapılmasına müsaade edilmeyecektir.” Dedi.
“Memurların kurumlar arasında 6 aya kadar kamu yararı ve hizmet gerekleri gibi gerekçelerle geçici görevlendirileceği, memurların ve işçilerin başka kurumlara ödünç verileceği iddiaları da tamamen gerçek dışıdır.” Diyen Milletvekili Tunç; “memurların geçici görevlendirmelerinde muvafakatinin aranacağı açıkça belirtilmiş, istisnai durumlar için kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek üstelik Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle geçici görevlendirme yapılabileceği belirtilmiştir.” Dedi.
Tasarıda norm kadrosu fazlası memurların ihtiyaç fazlası personel olarak 4/C statüsüne geçirilmesine yönelik bir düzenleme olmadığını belirten Milletvekili Tunç; “Kanun tasarısı ile evden çalışma uzaktan çalışma ve çağrı üzerine çalışma biçiminde esnek çalışma modelleri getirilerek iş yaşamının esnek ve kuralsız hale getirildiği bu şekilde çalışanların eksik çalışmalarına ilişkin primlerini ceplerinden ödeyecekleri, sağlık sigortasından yararlanamayacakları, asla emekli olamayacakları, gelirinin %12 si oranında prim ödemeyenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanamayacakları, kadın emeğinin sömürüleceği yönündeki iddialar da kamuoyunu yanlış ve yanlı bilgilendirmeye yönelik tamamen gerçeklerden uzak iddialardır.” Dedi.
“çağrı üzerine çalışma” nın yeni getirilen bir çalışma modeli olmadığını, halen İş Kanununda mevcut olan bir çalışma şekli olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “Çağrı üzerine çalışmanın yeni getiriliyormuş gibi belirtilmesinin ortaya atılan iddiaların asılsızlığının açık bir göstergesidir. Bütün Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen teknolojik imkânlar ve çalışma hayatındaki yenilikler nedeniyle ortaya çıkan evden çalışma ve uzaktan çalışma olarak tabir edilen çalışma şekillerine yönelik şu anda her hangi bir düzenleme olmadığından bu şekilde çalışanlar bu gün kayıt dışı çalışmakta dolayısıyla sosyal güvenceden ve İş Kanunundan kaynaklanan güvencelerinden yoksun bulunmaktadırlar. Yapılan düzenleme ile hali hazırda evden çalışma ve uzaktan çalışma yöntemine göre çalışanlar hukuki güvence ve kayıt altına alınmakta, İş Kanunundan ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan bütün haklardan yararlanabilmelerine imkân tanınmaktadır.” Dedi.
Kısmi çalışanların çalışmadıkları günlere ilişkin sigorta primlerini yatırmalarına imkân sağlanarak iddiaların aksine zamanında emekli olabilmelerine imkân sağlanmakta olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “Bugün ayda 16 gün çalışan kısmi süreli çalışan bir işçinin emekli olabilmesi için 60 yıl çalışması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile kısmi süreli çalışanlara da tam süreli çalışanlarla aynı süre ve şartlarda emekli olma imkânı getirilmektedir.” Dedi.
Tasarının genelinde kadınlarımız için getirilen düzenlemelerin göz ardı edilerek kadın emeğinin sömürüleceği iddialarında bulunmanın doğru olmadığını belirten Milletvekili Tunç; “Evlerinden firmalara parça başı vb. iş yapan kadınlarımız tasarı ile kayıt altına alınmakta, sosyal güvenceye ve iş kanunundan kaynaklanan diğer bütün hak ve güvencelere kavuşturulmaktadır. Ayrıca kadın istihdamına yönelik teşvikler getirilmekte, bu çerçevede kadınlarımızın sigorta işveren prim payı 54 aya kadar süreyle devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, erken doğum (prematüre) yapan kadınlarımıza doğum öncesi izinlerini doğum sonrası kullanma imkânı verilmektedir. Kamuda çalışan kadınların emzirme izinleri ilk 6 ay için günde 3 saate sonraki 6 ay için günde 1,5 saate çıkarılmaktadır.” Dedi.

Meslek lisesi öğrencileri, meslek yüksek okulu öğrencileri ve çıraklık okulu öğrencilerinin aynı kategori içine sokulacağı stajyerlik uygulamasıyla bunların mağdur edileceği yönündeki iddiaların da tamamen gerçeklerden uzak olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “Tasarıda çırakların mevcut durumunu değiştiren hiç bir düzenleme yer almamaktadır. Hali hazırda mesleki öğrenim gören öğrencilerin staj imkânı hemen hemen hiç yokken, staj yapanlara doğru dürüst ücret ödenmezken hatta staj yapabilmek için öğrenciler işyeri bulamazken staj imkânının geliştirilebilmesi için 10 personel çalıştıran işyerlerinde de öğrencilerin staj yapabilmelerine imkan tanınmaktadır. Ayrıca, meslek yüksek okullarının öğrencilerine ve mesleki teknik eğitim veren yüksek okulların öğrencilerine de staj imkanı getirilmektedir. Mesleki eğitim veren okullarda staj eğitim eğitimin bir parçası olup kapsamın genişletilmemesi halinde gerekli biçimde eğitim almaları mümkün olmayacaktır.” Dedi.

Deneme süresinin 2 aydan dört aya çıkarılması işçilerin bu süredeki ücretlerine, izin haklarına, ihbar tazminatına hiçbir olumsuz etkisinin  bulunmamakta olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “Kaldı ki bu düzenleme hali hazırdaki kanunda da mevcut olup toplu iş sözleşmesi ile bütün işçiler için dört aya kadar arttırılabilmesine yönelik hüküm bulunmaktadır. Tasarı ile bu husus ilk defa işe girenler içinde dört ay olabilecek şekilde düzenlenmektedir. İlk defa işe girecekler için deneyimin nedenli önemli olduğu açıktır. İşverenler işe alacakları işçilerin deneyim sahibi olmalarını tercih etmektedir. Nitekim genç işsizliği oranı ortalama işsizlik oranının oldukça üzerindedir. Böylece ilk defa işe girecek olanların istihdamı kolaylaştırılmaktadır.” Dedi.
İşçi şikâyetlerinin müfettişler eliyle değil de Bölge müdürlüğü memurları eliyle incelenmesinin denetimsizliği arttıracağı işçinin temel haklarının bağımsız iş müfettişlerinden alınarak bakanlık personeline verilmesinin denetimsizliği arttıracağı yönündeki iddialarda tamamen gerçeklerden uzak olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan hükme istinaden vuku bulan işçi şikâyetleri hâlihazırda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından incelenmekte ve sonuçlandırılmaktadır. İşçi şikâyetleri çok çeşitli konularda olabilmektedir. İşyeri ve çalışma şartlarına, iş şartlarına, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine, sigorta işlemlerine ilişkin şikâyetler olduğu gibi, işçilerin mali haklarına ilişkin şikâyetler de yoğun bir şekilde Bakanlığa intikal etmektedir.” Dedi.

Yapılan düzenleme ile iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin Kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin işçi şikâyetlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenebilmesine imkân tanınarak iş müfettişlerinin asli görevleri olan işyerlerinin teftiş ve denetimine yoğunlaşmaları, öte yandan işçi şikâyetlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının amaçlanmakta olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “bazı sendikaların iddialar asılsız, mesnetsiz, önyargılı mülahazalarla ortaya atılmış, yanlış, yanlı, iyi niyetten yoksun iddialar olup, bazı kesimlerin şimdiye kadar yaptıkları gibi vatandaşlarımız için yapılmış ve yapılması düşünülen bütün iyileştirmelere karşı çıkmayı refleks haline getirmiş olmalarının bir sonucudur.” Dedi. 

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yurttaş 11 yıl önce

VEKİLİM TORBA ÇORBA DERKEN ABDİPAŞADA YAŞANAN HUKUKSUZLUĞU GÖZDEN KAÇIRMAK ÜZERESİNİZ.BELEDİYE İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAKTI ,KENDİ İSTEDİĞİ KİŞİYİ ALAMAK İÇİN DİYER ADAYLARIN BAŞVURULARINI İLLEGAL ŞEKİLDE KABUL ETMEDİ ARKADAŞLARIN OLAYIN ÜZERİNE GİTMESİ VE BAŞVURULARINI YAPMASI ÜZERİNE HESAPLARI KARIŞAN BAŞKANDA SINAVI İPTAL ETTİ SAYIN VEKİLİM HANGİ DEVİRDEYİZ BU OLAYA EL KOYUN

Avatar
EMRAH 11 yıl önce

VEKİL OLAYA NASIL EL KOYSUN.

Avatar
emir 11 yıl önce

SAYIN VEKİL SİZ RAHAT OLUN BİZ EĞİTİM BİR SEN OLARAK SİZDEN İZİNSİZ HİÇ BİR ŞEY YAPMIYORUZ

Avatar
adamın biri 11 yıl önce

evet vekilim siz rahat olun arkanızda eğitim bir sen gibi ak partinin öğretmen kurulu var. hiç bi partide olmayan bu kurul size tam destek veriyor rahat olun.sendikacılık hiç bir zaman yalakalık kuruluşu olmamıştı bugüne kadar sendika demek siyasetçilerin yalakalığı değil işçinin memurun kısacası bütün emekçilerin sağ sol demeden hakkını savunması demektir.ama anlayana :D:DWeb sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme