İşte yeni Bartın Çevre Düzeni Planı

Yapılan toplantıda konuşma yapan Vali İsa KÜÇÜK “İl Genel Meclisi ve değerli üyeleri ve değerli çalışma arkadaşlarım; bugünkü toplantıda Çevre Düzeni Planı yapma konusunda sadece Özel İdare Kanununa öncelik verdik. Bu toplantı Valiliğin koordinesinde Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi tarafından İl Çevre Düzeni Planının onaylanarak yürürlüğe sunulması için yapıldı. Sadece koordinasyon görevini yapmış olmakla yetinmiyoruz. Bu toplantının asıl amacı el birliğiyle, gönül birliğiyle, hep birlikte Bartın çevresinin gelişmesine ve kalkınmasına bir karar vermektir. Biz atanmışlar ve seçilmişler olarak en doğruyu bulmak için çalışıyoruz. Bürokrat arkadaşlarımız ve teknik arkadaşlarımız plan üzerinde meclislerin bilgilendirileceği şekilde ayrıntılı çalışmalarını tamamlasınlar. Her iki meclis toplantısından sonra yasa ve mevzuat gereği komisyona havale edilecek. Meclislerimiz Ağustos ayında tatil yapmaz ise Ağustos toplantısında karara bağlayabiliriz.Esenyurt bölgesinde oluşacak olan sanayi bölgesinde kirlilik yaratılmamasını öngörmemiz lazım.Orada daha çok teknoloji, konfeksiyon, tekstil yatırımları olmalı, kirlilik yaratıcı unsurlar olmamalı.Biz esasen Organize Sanayi Bölgesinde hemen bitişik alanda bin dönümlük araziyi sanayi bölgesinin geliştirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Bu planı sanayi bölgesine ilave konulsun diye düşünülmüştü. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Sanayi Bakanlığının bu konuda bir itirazı nedeniyle sadece Bartın için değil Türkiye genelinde itiraz ve ikazı nedeniyle buna izin vermedi. Sanayi Bakanlığı şunu istiyor; Organize sanayi ve bitişik alanlarda sanayi bölgesi oluşturmalı. Çünkü bir vatandaş öbür sanayi bölgesinde avantaja sahipken bitişik alanda avantaja sahip değil.Sanayi Bakanlığımızın düşüncesi bu yönde haklıdır. Bin dönümlük araziyi sanayi bölgesine dönüştürme çalışmaları devam ediyor. Bu plan bize her zaman yol gösterecektir. Ama biz ne kadar hızlı gideriz hedefe ne kadar zamanda ulaşırız meclislerimizin Bartın'da yaşayan vatandaş olarak sizlerin kamuoyunun incelemesiyle ortaya çıkacaktır. O yüzden planın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ayrıca Ahmet Bey baştan söyledi. Değişmez kurallar değil. Şehrin ihtiyaçlarına göre zamanı geldikçe de değişecektir.Plan İle Gelen Yenilikler

Zonguldak - Bartın - Karabük Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Temmuz 2007 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan itirazlar sonucunda 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında uygun görülen değişiklikler Bakanlıkça 2 Ekim 2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu planda, planlama yaklaşımı olarak “Havza Yönetimi Modeli” önerilmekte olup Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi olarak belirlenen ve Bartın il sınırından başlayarak Bartın kent merkezi ve kıyı kesimlerinin tümünü (Amasra ve Kurucaşile) kapsayan 37.000 hektar büyüklüğündeki alanda 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanması öngörülmektedir. Bu doğrultuda Bartın Kent Merkezi ve Yakın Çevresi İle Kıyı Kesimi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 23.02.2010 tarihinde Bartın İl Özel İdaresi tarafından ihale edilmiş olup yüklenici firma olan Bige İnşaat Taah. Ltd. Şti. tarafından 06.04.2010 tarihinde planlama çalışmalarına başlanmıştır. Bu süreç içerisinde yapılan analiz, sentez ve planlama yaklaşımları sonucu güncel veriler, kararlar ve yatırımların Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yer almadığı ve il genelinde uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle, Bartın İl Özel İdaresi'nin 6 Mayıs 2011 tarih ve 3715 sayılı yazıları doğrultusunda Çevre Düzeni Planında Bakanlıkça uygun görülen değişiklikler yapılmış olup, 24 Haziran 2011 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiş ve 3 Mayıs 2012 tarihinde revize edilmiştir. Bu doğrultuda Bartın İli’nde 2030 projeksiyon yılı hedef alınarak çevresel, ekonomik, sosyal ve mekansal hedefler yeniden belirlenmiştir.“Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” Bartın İl sınırından başlayarak Bartın Kent Merkezi ve kıyı kesimlerinin tümü (Amasra ve Kurucaşile) ile Kozcağız ve Abdipaşa Beldeleri’ni kapsamakta olup alan büyüklüğü 54.000 hektar olarak tanımlanmıştır. Planlamadaki amaç arazi kullanımının, çevre şartlarına uygun oluşmasını temin etmek, afet etkilerinin azaltılmasını ve doğal, tarihi, kültürel çevrenin ve ekolojik sistemlerin korunmasını, yaşatılmasını ve geliştirilmesini, doğal, ekonomik verilere dayalı, yatırımları göz önünde bulundurarak çok nitelikli özellikler taşıyan planlama alanı için vizyon geliştirilmesini, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi yönünde ve sürdürülebilir yaşama, çalışma, dinlenme, eylemleri ile sanayi, hizmetler, tarım sektörleri ve bu faaliyetlerin tamamındaki eylemleri içeren mekanın sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşması, ayrıca kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde korunması, kullanılması ve geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda Bartın kent merkezinde hizmet sektörünün yoğun olarak desteklenmesi ve bunun için gerekli donatıların (eğitim alanları, kentsel sosyal donatı alanları, spor alanları, vb.) bu alanda önerilmesi, Amasra ilçesinde turizm sektörünün desteklenmesi ve bunun için gerekli tesislerin (günübirlik ve turizm tesis alanları, kamping alanları, vb.) önerilmesi, mevcut ve öneri kentsel alan kullanımlarında sürdürülebilirliğin sağlanması, Kurucaşile ilçesinde balıkçılık ve gemi yapımı sektörü ve bunun için gerekli donatıların bu alanda desteklenmesi, Kozcağız Beldesi’nin Bartın kent merkezi ve üniversite alanına yakınlığı merkezi iş alanı olarak gelişiminin desteklenmesi, Abdipaşa Beldesi’nin Kirazlıköprü Barajı’nın tamamlanması ile kontrolü gelişiminin sağlanması gelişme hedefleri içerisindedir.Yukarıda ifade edilen hedefler doğrultusunda söz konusu plan değişikliği ile mekansal planlama yeniden düzenlenmiştir. 18/10/2008 tarihli ve 27028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14200 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 12'nci maddesinin 3'ncü fıkrasıyla anılan kanunla kurulan 9 devlet üniversitesinin kampus yerinin ilgili maddeyle oluşturulan kurul tarafından tespit edileceği kararı uyarınca, Kutlubeyyazıcılar köyü 2 nolu alternatif sahanın Üniversite Kampus alanı olarak belirlenmesine ve bu amaçla kullanılmak üzere Bartın Üniversitesi’ne tahsisine karar verilmiş olup 07/09/2010 tarihinde Bartın Üniversitesi Kampus alanı İmar Planı onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Kentin giriş yönü olan şehrin batı aksına yapılması planlanan Bartın Üniversitesi, şehrin gelişmesinde etken bir rol üstlenmiştir. Bu aksta söz konusu plan değişikliği ile yeni konut alanları açılması planlanmıştır. Ayrıca Bartın Üniversitesi 2029 Gelişim Planı doğrultusunda Amasra İlçesi’nde turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikte yönetici adaylarını yetiştirmek, Kurucaşile İlçesi’nde ise denizcilik sektörü üzerine Meslek Yüksekokulu kurulmasına karar verilmiş olup plan üzerinde gösterilmiştir. Buna ilaveten Kozcağız Beldesi’nde de, Bartın Üniversitesi’ne yakınlığı ve sosyal ve ekonomik gelişimine ivme kazandıracağı öngörülerek Meslek Yüksekokulu önerilmiştir.

Liman gerisi sahalar depolama alanları olarak düşünülmüştür. Bu alanlar planda gösterilen demiryolu projesiyle bağlantılıdır. Türkiye’nin mevcut demiryolu ağına yeni bir transit bağlantıyı sağlayacak Adapazarı-Karasu-Akçakoca-Ereğli-Bartın-Amasra Liman bağlantıları Demiryolu Projesi Liman bağlantıları ile bölgedeki uluslar arası transit demiryolu taşımacılığına yeni boyutlar katacak nitelikte bir açılım olarak görülmektedir. Batı Karadeniz Demiryolu Projesi’nin ilk etabı olan Adapazarı-Ereğli-Zonguldak-Bartın Demiryolu Projesi ile Batı Karadeniz’in birbirine bağlanması sağlanacaktır. Bu durumda Bartın Limanı’nın işlevinin yeni bir boyut kazanması beklenmektedir. Ayrıca Bartın il merkezi ile Bartın Limanı ve Amasra birbirine bağlanmakta olup yük ve yolcu taşımacılığı açısından önemli bir proje olarak görülmektedir. Yukarıda ifade edilen demiryolu hattının liman bağlantısı, planlama alanı kapsamında en önemli denizyolu ulaşımı odağının da olduğu alandır. Bartın Limanı’nın Ro-Ro İskelesi yapımı sonucunda yük ve yolcu taşıma kapasitesinin 2 katına çıkması öngörülmektedir. Bu doğrultuda liman, kara ve demiryolu bağlantıları ile güçlendirilmiştir.

Organize Sanayi Bölgesi çevresinin, doğal eşikler (tarımsal niteliği korunacak tarım alanları) üzerinde yer almakta olduğu gerekçesi ile genişletilmeye cevap veremeyecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Bartın Limanı ve demiryolu projesinin varlığı, karayolu ulaşımı ve günümüzde yatırımcılar tarafından özellikle demir-çelik sektöründeki talepler göz önünde bulundurulduğunda; Bartın İli’nde dağınık şekilde bulunan sanayi alanlarının ortak bir altyapıdan faydalanması amacıyla, plan dönemindeki sanayi, depolama ve lojistik ihtiyacı için; kentin gelişme yönü olarak görülen ve Ulaştırma Bakanlığı’nca projelendirilen Filyos Limanı’na yakın olması sebebiyle Bartın-Zonguldak Yolu üzerinde Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri civarında yaklaşık 400 hektar büyüklüğünde Sanayi Alanı önerilmiştir. Bartın kent merkezi için ayrıca; Merkez İlçe’ye bağlı mücavir alan içerisinde bulunan Dallıca yerleşmesinin kuzeyinde, imalat sanayideki gelişimle birlikte plan döneminde ihtiyaç duyulabilecek yaklaşık 51 hektar büyüklüğünde Küçük Sanayi Alanı önerilmiştir.Mevcut karayolu ağının yetersiz kalması ve ağır yük taşımacılığın kentin içinden geçmesi yeni bir çevreyolu projesini gerektirmektedir. Bu bağlamda söz konusu plan değişikliğinde Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Yerleşkesi’nin batısında devlet yolundan ayrılarak Kozcağız- Karabük ve Kastamonu yönüne giden yollara bağlantı vererek Gürgenpınarı Mevkii’nde tekrar devlet yoluna bağlanan çevre yolu önerilmiştir. Söz konusu çevre yolu önerilen sanayi alanları için gereken taşımacılığın kent merkezine girmeden liman, demiryolu ve diğer karayolu akslarına bağlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca devlet yolunu kullanarak geçen transit taşımacılığın kent merkezinde yoğunluk oluşturmasını da önleyecektir. Önerilen ekspres yol aksı topografyaya uyumlu bir şekilde geçirilmiş olup demiryolu ve terminal ile bağlantılı bir konumdadır.
Bartın İli’nde hayvansal üretimin büyük bir kısmı, arazi varlığı küçük ve parçalı, ekonomik olmayacak ölçüde cılız, bilgi ve girdi kullanım düzeyi düşük, sermaye birikimi az, pazarla ilişkisi yetersiz işletmelerde gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda Bartın Merkez İlçe’nin kuzeybatısında Gözpınar Köyü’nde yaklaşık 68 hektar büyüklüğünde “Organize Tarım Alanı” kurulması öngörülmüştür. Organize Tarım Alanlarının hayata geçirilmesinde amaç; tarım ve hayvancılık sektöründe pazarlama sıkıntısına çözüm bulmak ve kırsal kesimden kente göçleri durdurmaktır. Organize Tarım Alanlarının temel yararı ise; altyapı yatırımlarını uygun maliyette sağlama kanallarını açması, mühendis ve teknisyen kullanımında “kolektif davranmanın” yarattığı bir maliyet avantajı yaratmasıdır. Ayrıca verimlilik ve kalite artırılarak, örgütlenmiş bir pazarlama ile ürünlerin değer alması da sağlanacaktır. Uygulamanın hayata geçmesiyle, üretimdeki entegrasyondan dolayı girdi temininin daha ucuza sağlanması, etkin pazarlama olanaklarının ortaya çıkarılması ve entegre tarım ve hayvancılık bölgesinde üretilen ürünlerin mamul ve yarı mamul olarak işlenmesi için tesislerin kurulması sağlanacaktır.

Turizm tesis ve günübirlik alanlar, ağırlıklı olarak doğal, kültürel ve tarihi değerler açısından yüksek turizm potansiyeline sahip olan Mugada, Güzelcehisar, Çakraz, Amasra, Tekkeönü ve Kapısuyu bölgelerinde öngörülmüştür.

Yukarıda ifade edilen ve 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinde yer alan mekansal düzenlemeler göz önünde bulundurularak 2025 ve 2030 projeksiyon yıllarına ait nüfus kabullerinde de düzenlemeye gidilmiştir. Bu doğrultuda 2 Ekim 2009 tarihinde onanarak yürürlüğe giren planda Bartın kent merkezi için 2025 yılı nüfus projeksiyonu 140 bin kişi iken, 24.06.2011 tarihinde onanarak yürürlüğe giren planda 2030 yılı nüfus projeksiyonu 205 bin kişiye yükseltilmiştir. Yine aynı şekilde Amasra kent merkezi 8 bin kişi iken 12 bin 500 kişiye, Kurucaşile kent merkezi 4 bin kişiden 5 bin kişiye yükseltilmiştir. ( Verilen nüfus değerleri kentsel nüfus değerleridir.)
Nüfus projeksiyonu doğrultusunda ve son uydu görüntüleri kapsamında kentsel yerleşim alanları, kırsal yerleşim alanları ve gelişme alanları sınırları yeniden düzenlenmiş olup, toplamda kentsel yerleşim alanı sınırları genişletilmiştir.Plan Bartın kent içi ulaşım ve çevre bağlantı yolları için de yeni açılımlar getiriyor. Üniversite kampüsü ile şehir arasında raylı sistem ulaşımı öngeren Plan karayolları çevre bağlantısı olarak da Kurtköy-Akçamescit, Çeştepe-Akmanlar ve Filyos Bağlantı yolu da öne çıkan noktalar arasındadır.Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ahmet bey ve ekibine bugün için plaketle teşekkür ediyorum.”dedi.

Plan Temmuz Ayı Belediye ve İl Genel Meclisi toplantılarında görüşülecektir.

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
N.K..... 9 yıl önce

plan çok güzel hazırlanmış,emeği geçenlere teşekkür ederim.TOKİ,ye ilave yapılacak konutlar Dallıca köyü,nün kuzeyine ,orman kenarına yapılırsa hem bartın kuzeyden gelişmiş olur hem orman daha iyi korunmuş olur.Dolayısıyle dallıca köyü Belediye hizmetlerine katılır şehir kuzeyden büyümüş olur.Sayın Valimizin bunları da dikkate alacağını umuyorum .saygılarımla.

Avatar
Garip 9 yıl önce

Yılan hikayesine dönen meşhur Toki köprüsü.... Milletvekili Tunç, Ankara'dan parasını çıkrmasına rağmen, buhar olup yok olan Toki köprüsü 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının neresinde... Plan okumasını bilenler, bize Toki köprüsünün yerini bir zahmet gösterseler...

Avatar
Kaynarcalı 9 yıl önce

sayın vali, il genel meclisinin değerli üyeleri, bürokrat ve teknik arkadaşlar.... seçilmişler ve atanmışlar olarak en doğruyu bulmak için çalıştığınıza inanıyoruz.. bir konuyu açıklamanızı rica ediyorum... çevre düzeni planında, toki köprüsü nerede.... sayın vali, kasım 2011 tarihibe toki köprüsü yer tespit toplantısı yapmıştı. temmuz 2012 yılındayız.. aradan 9 ay geçti.. sayın vali, toki köprüsü yer tespit toplantısı yaptırdığının haberini göremedik.. seçilmişler ve atanmışlar, toki köprüsü yeri nerede..