Kantariler Mahallesi, Yıldız Mahallesi Oldu

Bartın Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantıları Belediye Başkanı Cemal Akın’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kararlar arasında mahalle statüsüne kavuşan Kantariler Mahallesinin isminin Yıldız Mahallesi olarak değiştirilmesi kabul edildi.

1. Bartın ili, Kanalizasyon ve Yağmur suyu şebeke kesin projesi işinde kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş.' den kredi kullanılması talebinin görüşülmesinin Belediye Kanununun 21. maddesi gereği gündemimize 16. madde olarak alınması işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

2. Türkiye Belediyeler Birliğince Belediyemize hibe edilen Ford Trucks marka arazöz’ ün hibe kabulü ve haczedilemez bir araç olarak kamu hizmetine tahsis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesinin Belediye Kanununun 21. maddesi gereği gündemimize 17. madde olarak alınması işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

3. 447.000.000,00 TL. olarak oluşturulan 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesi ve Bütçe Kararnamesinin, 2023 yılı Performans Programının Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28/6 maddesi gereğince Komisyona bütçeyi incelemek üzere 3 iş günü süre verilmesi, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

4. Bartın Kent Müzesi giriş ücretlerinin güncellenmesi talebinin incelenmek üzere Belediye Kanununun 24.maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

5. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yönetmelik ile memur kadro sayımız 398 e çıkartılmış olup, Belediye Meclisinin 07.12.2011 tarih, 230 sayılı kararı ve ek kararlar ile 315 memur kadrosu ihdas edilmiştir. 17 Nisan 2022 tarihli Yönetmelik gereği zorunlu ihdas edilmesi gereken 1 Adet 1 Dereceli Belediye Başkan Yardımcısı ile 1 Dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/L maddesi gereğince, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

6. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, 5 dereceli 5 boş Şef kadrosunun 3 dereceli Bilgisayar İşletmeni kadrosu olarak, 1 dereceli 2 boş Mühendis kadrosunun 3 dereceli Tekniker kadrosu olarak, 8 dereceli 1 boş Mimar kadrosunun 3 dereceli Teknisyen kadrosu olarak, 5 dereceli 1 boş İtfaiye Amiri kadrosunun 1 dereceli İtfaiye Amiri kadrosu olarak, 4 dereceli 1 boş İtfaiye Amiri kadrosunun 1 dereceli İtfaiye Amiri kadrosu olarak, 10 dereceli 5 boş İtfaiye Eri kadrosunun 8 dereceli İtfaiye Eri kadrosu olarak, 5 dereceli 2 boş Zabıta Amiri kadrosunun 1 dereceli Zabıta Amiri kadrosu olarak, 4 dereceli 1 boş Zabıta Amiri kadrosunun 1 dereceli Zabıta Amiri kadrosu olarak, 9 dereceli 1 dolu Teknisyen kadrosunun 3 dereceli Teknisyen kadrosu olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/L maddesi gereğince, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Demirciler Mahallesi, tapuda 1012 ada, 200 numaralı parselin satış talebinin incelenmek üzere Belediye Kanununun 24.maddesi gereği İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yoldan ihdas sonrası oluşan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 4 ada, 307 numaralı parselin satış talebinin incelenmek üzere Belediye Kanununun 24.maddesi gereği İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

9. Gecen Mahallesi, tapuda 136 ada, 16 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılmak istenen nazım ve uygulama imar planı değişikliği işlemleri hakkındaki konunun incelenmek üzere Belediye Kanununun 24.maddesi gereği İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

10. Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonundan gelen, Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 180 sayılı kararı ile mahalle statüsü kazanan Kantariler Mahallesinin isminin "Yıldız Mahallesi" olarak değiştirilmesi komisyon raporu doğrultusunda ve Belediye Kanununun 81. maddesi gereğince Valilik Makamına onaya sunulması işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

11. İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen, 02.11.2018 tarihli Belediye Meclis kararı ile onanan imar planımızın E28c12c2c paftasına göre tetkikinde; tamamı Ayrık Nizam 4 katlı (A-4) konut alanında kalan, ancak asgari parsel ölçülerini sağlamadığı için müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan, yoldan ihdas sonrası oluşan mülkiyeti belediyemize ait Ağdacı Mahallesi, tapuda 1244 ada, 100 ve 101 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre tamamının 0040813269 Vergi Numaralı Acar Yaşlı ve Engelli Bakım Rehabilitasyon Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi’ ne satışının yapılması, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyon raporu doğrultusunda, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

12. İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen, 01.08.2018 tarihli Belediye Meclis kararı ile onanan imar planımızın E28c13d1a paftasına göre tetkikinde; tamamı Ayrık Nizam 4 katlı (A-4) konut alanında kalan, ancak asgari parsel ölçülerini sağlamadığı için müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan, yoldan ihdas sonrası oluşan mülkiyeti belediyemize ait Esentepe Mahallesi, tapuda 788 ada, 14 numaralı parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre tamamının 29642137240 T.C. kimlik numaralı Basri PARLAKTAŞ’ a satışının yapılması, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyon raporu doğrultusunda, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

13. İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen, 02.11.2018 tarihli Belediye Meclis kararı ile onanan imar planımızın E28c12a1d paftasına göre tetkikinde; tamamı sanayi tesisi alanında (E:80) kalan, ancak asgari parsel ölçülerini sağlamadığı için müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan, yoldan ihdas sonrası oluşan mülkiyeti belediyemize ait Gölbucağı Mahallesi, tapuda 2 ada, 89 numaralı parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre tamamının 1740651696 vergi numaralı Bilginer Nakliyat Hazır Beton ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne satışının yapılması, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyon raporu doğrultusunda, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

14. İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen, 01.08.2018 tarihli Belediye Meclis kararı ile onanan imar planımızın E28c13a4a paftasına göre tetkikinde; tamamı Ayrık Nizam 3 Katlı Konut (A-3) alanında kalan, ancak asgari parsel ölçülerini sağlamadığı için müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan, yoldan ihdas sonrası oluşan mülkiyeti belediyemize ait Tuna Mahallesi, tapuda 1925 ada, 17 numaralı parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre tamamının 73966040342 T.C. kimlik numaralı Necmi GÜNEŞ’ e satışının yapılması, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyon raporu doğrultusunda, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen, PİN:UİP-74615923 nolu Gecen Mahallesi, tapuda 131 ada, 34 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik ve komisyon raporu doğrultusunda, işaretle yapılan oylama sonucu oyçokluğuyla kabul edilmiştir. (Red: H. Sami KARAKAŞ, Ö. Kemal ÇUBUKCUOĞLU, Mehmet B. KARAKAŞ, R. Ahmet ÇAVUŞOĞLU, Ümran BAYRAKTAR)

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen, PİN:NİP-74138297 ve PİN:UİP-74855996 nolu Şiremirtabaklar Köyü, tapuda 221 ada, 2 parsel no.lu taşınmazın enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına söz konusu alanda bulunan otopark alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin Belediye Meclisinin 02.06.2022 tarih ve 148 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün inceleme raporu doğrultusunda iptal edilmesi komisyon raporu doğrultusunda, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

17. Belediyemiz 2023 Mali Yılı Analitik Bütçesi 447.000.000,00 TL. giderli ve 447.000.000,00 TL. gelirli olarak 17 maddelik Bütçe Kararnamesi ve 2023 Mali Yılı Performans Programı ile birlikte Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince ve komisyon raporu doğrultusunda, işaretle yapılan oylama sonucu Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

18. Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen, Bartın ili, Kanalizasyon ve Yağmur suyu şebeke kesin projesi işinde kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş.' den 550.000.00(Beşyüzellibin)TL. kredi kullanılması, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş. tarafından teminat olarak alınacak Belediye gelirlerinden karşılanması, İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal hak ve paylarımızın, İller Bankası A.Ş. 'ye terhin ve temlik edilmesi, gelirlerimizin kredi ödemesini karşılamaması durumunda tesisin İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla; kredi ile ilgili İller Bankası A.Ş. ile olan tüm işleri yürütmek, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkul ile ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. 'ye ipotek veya rehin vermek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyon raporu doğrultusunda, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

19. Gündemimizde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Kasım ayı toplantısının kapatılması ve gelecek toplantının 05 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 16:00’ da yapılması, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Kantariler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.