VALİ ÇINAR'DAN DEKLARASYON

BARTIN VALİLİĞİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

03 Mayıs 2013 tarih ve 2013/4699 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atandığım Bartın Valiliği görevine 21 Mayıs 2013 tarihinde başladım. Görev sürem içerisinde, hem birlikte kamu hizmeti sunacağımız her kademedeki kamu görevlilerimize ve hem de tüm vatandaşlarımıza daha etkin ve verimli hizmet sunumunu sağlamak üzere dikkate değer gördüğüm aşağıdaki hususların hatırlatılması uygun görülmüştür.

1- Kamu hizmetleri yürütülürken; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlara, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına, Atatürk’ün muasır medeniyet (çağdaş uygarlık) seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, her türlü eylem ve işlemlerini hukuk kuralları içinde yerine getirmeye özen gösteren bir anlayış, İdaremizin temel kuralı olacaktır.

2- İlimizde; 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve bu konudaki ilgili diğer mevzuat hükümleri gerek kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler (odalar, birlikler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, şirketler vb.) tarafından özenle uygulanacaktır. Kanunun 7. Maddesinde “Türk Bayrağı yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz.” Amir hükmü gereğince, uygulamada hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

3- İlimizde mevcut olan huzur ve güven ortamının idamesi ve daha da geliştirilmesi için asayiş ve güvenliğin sürekli sağlanması; hem sağlıklı yönetimin muhafazası ve hem de birlik ve beraberliğimizin temin edilmesi, kanun hakimiyetinin sağlanması hayati bir öneme sahiptir. Temel hak ve özgürlüklere saygılı, kamu vicdanında haklı yer tutan, halkımızın güvenlik sorunlarına süratle çözüm getirebilen, dürüst, adaletli, dinamik ve demokrasiyi benimsemiş tüm güvenlik kuvvetlerimizin çalışmaları idaremiz tarafından sürekli desteklenecektir.

4- Kamu hizmetlerinin en uygun koşullarda ve en seri şekilde verilmesi için kurumlar arası işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmaya büyük önem verilecektir. Adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yapılması için İdaremize bağlı kurumlar ve birimler, Adli Makamların yargılamaya ilişkin bilgi ve belge taleplerini en seri şekilde karşılayacaklar ve gecikmeye sebep olunmayacaktır.

5- Kararlarımız demokratik bir yönetim anlayışı ve geniş bir katılım ile alınarak, idari işlerimiz; kanunların ve diğer hukuki mevzuatın vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk sınırları içerisin de kalınarak, hakkaniyet ölçülerini esas alarak, adaletle ve süratle yerine getirilecektir.

6- Kamu hizmetlerini sunarken meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve basın-yayın (medya) mensupları ile ilişkilere önem verilecek ve bu kuruluşların kamu hizmetlerine destekleri sağlanacaktır. Ancak, tüm kamu görevlilerimiz basın-yayına bilgi ve demeç verme hususundaki ilgili mevzuat hükümlerine uyacaklar, yetkili kılınmadığı sürece basın-yayına bilgi ve demeç verilmeyecektir.

7- İlimizde idarenin bütünlüğü esasından hareketle, mahalli idaremizle (Özel İdare, belediyeler ve köyler) olan ilişkilere özel önem verilecek, bu idarelerimizin tüm hizmetlerinin kanunların öngördüğü şekilde yürütülmesi için yol gösterici olunacak, karşılaştıkları sorunların çözümünde mevcut mevzuat çerçevesinde yardımcı olunacaktır.

8- İlimiz genelinde üretim ve istihdama katkı sağlayacak her türlü ekonomik girişimler desteklenecek, tarım ve hayvancılığın, modern teknikler kullanılarak, geliştirilmesine önem verilecektir.

9- Güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmetler, spor, gıda denetimi, tüketici hakları, çevre koruma, enerji temini, ulaşım ve iletişim ile diğer temel altyapı hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesine özel önem verilecektir. Bu alanlarda gönüllü halk katkıları ve hayırseverlerimizin destekleri teşvik edilecektir. 3621 Sayılı Kıyı Kanununa göre kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Mevzuat doğrultusunda kıyılarımızın korunması sağlanacaktır.

10- Milletimizin sahip olduğu milli ve manevi değerlerine saygılı olunacak, Milli Bayramlar ve Anma Günlerinde yapılan törenlere en yüksek düzeyde katılım sağlanacaktır. Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle her zaman yakından ilgilenecektir.

11- Etkin ve verimli bir kamu idaresi için nitelikli kamu görevlilerinin önemi tartışmasızdır. Bu amaçla, her düzeydeki kamu personelimizin eğitimine (hizmet içi eğitim) çok önem verilecektir.

12- Kamu hizmetlerinin sunulmasında büyük görev ifa eden kamu binalarının yangınlardan ve sabotajlardan korunması için gerekli olan tüm koruyucu güvenlik tedbirleri alınacaktır

13- Tüm kamu kurumlarında; elektrik ve su kullanımı ile telefon konuşmalarına ve kırtasiye kullanımına azami dikkat gösterilip, kesinlikle israf edilmeyecektir. Tüm kamu görevlileri görev yaptıkları kuruma ait binayı, hizmet araç ve gereçlerini, arşiv ve kırtasiyelerini bakımlı ve düzenli olarak koruyarak her zaman hizmete hazır halde tutacaklardır. Elektrik ve sıhhi tesisat kontrolleri düzenli olarak yaptırılacaktır. Resmi araç ve gereçler ile kırtasiye ve resmi telefonlar vb. her türlü kamu malları, kesinlikle özel hizmette kullanılmayacak ve kullandırılmayacaktır.

14- Tüm kamu görevlilerimiz, yürürlükte olan mesai saatlerine titizlikle uyacaklar ve mesai saatlerinde verimli bir şekilde hizmet sunacaklardır. Mesai saatleri dışında da kamu görevlisine yakışmayacak hal ve hareketlerden kesinlikle uzak duracaklar ve diğer insanlara müspet örnek olacak davranışlarda bulunacaklardır.

15- Kamu kurum ve kuruluşlarında, tüm kamu görevlilerimiz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine titizlikle uyacaklardır. Bu konuda, sıralı amirler gerekli tedbirleri alacaklar ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

16- Kamu araçları ve kamunun hizmetine verilmiş tüm araçlar, 237 Sayılı Taşıt Kanun hükümlerine uygun hareket edilerek kamu hizmetinde kullanılacaktır. Yetkili amirden araç-görev izni almadan izinsiz araç kullanılmayacaktır. Araçların bakımlı ve temiz olarak, her zaman hizmete hazır halde bulundurmaktan daire amirleri ve araç sürücüleri sorumludur. Kamu hizmetine tahsis edilmiş araçlar, izin onayında belirtilen güzergah ve sürelere uygun olarak kullanılacak ve kesinlikle keyfi ve özel işlerde kullanılmayacaktır.

17- Resmi yazışmalar, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usul Hakkında Yönetmelik ile Valilik İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesine uygun olarak yapılacaktır. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı olarak yapılan yazışmalar kurumlar arasında gereksiz sürtüşmelere sebep olduğu gibi, bu kurumlar tarafından verilen kamu hizmetlerini de olumsuz etkilemektedir. Öte yandan, Mülki Makam aracılığı ile yapılması gereken yazışmalar usulüne uygun olarak yapılacaktır. Gizli yazışmalar tabi olduğu usule göre yapılacaktır.

18- Kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet talebinde bulunan vatandaşlarımıza kesinlikle keyfi davranılmayacaktır. Mevzuata uygun talepler, esas ve usullere uygun olarak yerine getirilecektir. Mevzuata aykırı talepler ise kesinlikle yerine getirilmeyecektir. Vatandaşlarımızın Devlet Kapısından memnun ayrılması için özen gösterilecek ve gereken tedbirler alınacaktır. Bu bağlamda herkes kanun önünde eşittir. Herkes hukuki sınırlar içinde hakkını arayabilecek, hakkını savunabilecek ve haklı olduğu hususlarda hakkı teslim edilecektir. Vatandaşlarımız kamu hizmet birimlerinde güler yüzle karşılanacak, sorunların çözümü için yasal sınırlara bağlı kalarak her türlü kolaylık gösterilecek, eğer sorunların çözümü imkan dahilinde değilse sebepleri anlatılacak ve çözüm için yol gösterici olunacaktır. Bugün git yarın gel şeklindeki davranışlardan kesinlikle uzak durulacaktır. Aksi yönde davrananlar hoş karşılanmayacaktır. Ancak, adaletli, dürüst, çalışkan ve verimli kamu görevlilerini korumak ve ödüllendirmek, yolsuzluk, rüşvet ve iltimas vb. işlere alet olanları da cezalandırmak vazgeçilmez uygulamamız olacaktır.

19- Kamu kurumlarında; daire amirleri ve diğer kamu görevlilerimiz ziyaretçilerini kabul ederken resmi işlerini aksatmamaya dikkat edecekler ve ziyaretçi kabulleri kısa tutulacaktır. Ziyaretçi bahanesiyle, hizmet talep eden vatandaşlarımız kesinlikle bekletilmeyecektir.

20- Dilekçe hakkının kullanılması ve bilgi edinilmesi hakkındaki yasal düzenlemelerin gerektirdiği süre ve usullere uygun olarak uygulama yapılacaktır.

21- Avrupa Birliği uyum yasalarının uygulanmasına özen gösterilecek ve bu amaçla getirilen idari düzenlemelerin uygulanmasına destek verilecektir.

22- Daire ve birimlerimiz ile bağlı bürolarında kamu hizmet sunumu için kullanılan bilgisayar ve yazıcılar kamu hizmet gereklerinin dışında kullanılmayacaktır. Kamu hizmetlerinin gerektirmediği internet sayfalarına girilmeyecek ve bilgisayar üzerinde keyfi uygulamalardan uzak durulacaktır.

23- Kamu kurumlarında ve tütün mamullerinin kullanımının yasaklandığı diğer tüm alanlarda bu yasağın uygulanması titizlikle takip edilecektir. Sigara yasağının bir kanun hükmü olduğu, ilgili ve görevlilere cezai bir sorumluluk yüklediği unutulmamalıdır. Bu amaçla daire amirleri, kendi dairelerinde kanun hükümlerini uygulayacaktır. Ayrıca, sigara yasağı uygulanmasının bulunduğu alanların denetiminden sorumlu olanlar görevlerini aksatmadan yürüteceklerdir. Kanunun öngördüğü yasağa uymayanlar hakkında ilgili kanun hükümlerine göre cezai yaptırım uygulanacaktır.

24- Kamu hizmetlerinin sunulmasının bir kaynak gerektirdiği hepimizin malumudur. Kaynağın sağlanması ise, kanunlarla belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle mümkündür. Bu amaçla Devlet (Kamu) alacağı zamanında tahakkuk ve tahsil edilecek, bu alandaki kamu görevlilerimiz mali kanunları adaletle uygulayarak, herhangi bir su-i istimale meydan vermeyeceklerdir. Kamu harcamaları, mali mevzuata ve tasarruf ilkelerine uygun olarak yapılacaktır.

Başarıya ulaşmamız, tüm kamu görevlilerimizin uyumlu, gayretli ve fedakar çalışmaları ile mümkün olacaktır. Bu ise, üstün bir görev anlayışı içinde olmayı ve disiplinli hareket etmeyi gerektirir.
Yukarıda belirtilen tüm hususların, kurum ve birim amirleri tarafından okunarak, dairelerindeki tüm personele duyurulmasını, bu emirlere uyum konusunda azami gayret ve dikkat gösterilmesini temenni eder, tüm kamu görevlilerimize yürüttükleri kamu görevlerinde üstün başarılar dilerim.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Ali ÇINAR
Vali

iOS ve Android uyumlu cihazlarınızdan Bartın'daki önemli gelişmelerden anında haberdar olun.

Anahtar Kelimeler:
Bartın Valisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
tebrikler 6 yıl önce

özellikle birinci maddede belirtilen esaslar sözde kalmaz uygulanırsa vali beyi tebrik ederiz.

Avatar
AYHAN TEPE 6 yıl önce

sayin valim türkiye cumhuriyeti hukuk devleti ise; kanunlarin açik, net ve anlaşilir olmasi lazim değilmi hukuk devleti olma ilkelerinden biri de malumunuz belirlilik ilkesidir ve hukuksal normlarla bağlantilidir birey herhangi bir eylem yaptığında ne tür yaptırımla karşılaşacağını bilmeli ona göre davranmalı kamu gücü de bireyler üzerinde baskı kuracağı eylemlerden kaçınmalı ve gerekli önlem ve tedbirleri almalı eğer yaşadığımız ülke hukuk devleti ise ben yaptım oldu mantığı veya kamu gücünü kullanarak bireylerin üzerinde baskı kuruluyorsa toplumda sinme ve buhran oluşur ve sağlıklı bir toplum oluşmaz sinmiş ve üzerinde baskı oluşmuş bir toplumla da ne demokrasi nede ilerleme söz konusu olamaz hayır yanlış düşünüyorsam hodri meydan hala daha baskıcı ve ben yaptım oldu mantığı devam ettiği sürece bu böyle devam eder bizler de birbirimize sahte mavi boncuklar dağıtır durur birbirimizi kandırır ve kandırmaya devam ederiz bunları nedenmi yazdım çünkü hala baskıcı kamu düzeni devam ediyor

Avatar
Lise Terk 6 yıl önce

sayın valinin memurlarına yönelik yayınladığı bildiriyi halka da sunması ve bildirinin memur bildirisi olması nedeniyle sebebini anlayamadık.
y

yayınlanan bildirinin ana teması maalesef soğuk savaş terminolojisinin ve 28 şubat ağzının harmanlandığı ergenekon öncesi bir hava taşıyor.
biz değilmiyiz bartında bürokrasinin çalışmadığından yakınan, biz değilmiyiz insanlar yüzünden ilin geleceğinin hep gerilerde kalmasının ilin yararına olmadığından bahseden..

bugün başörtülü öğretmenler görevlerine dönerken, saygıdeğer hükümetimiz özgürlüklerrin önünü açarken fscia bir 15.ci maddeyle karşı karşıyayız...

bu tarz deklerasyonlar yazılırken geçmiş valilerin yaptıkları gibi biz cumurbaşkanıyız veya hükümetin temsilcisiyiz deyip cumhurdan uzaklaşıp bu tarz bürokrat zihniyetiyle olaylara yaklaşmamalılar...
sayın valimizi seçtiği kelimeler noktasında dikkatli olmasını temenni ediyoruz..

biliyoruz ki bartın valilerin kariyerlerinin genelde son noktası olmaktadır.

Avatar
Rıza Çakın Mudef Genl. Başk.Yard. Karadeniz Bölge Başkanı. 6 yıl önce

Sayın Valim. Hukuk birgün herkese lazım olur. Dolayısıyla demokratik laik ve Hukuk düzeninin tam işlediği dönemlerde halk daha huzurlu ve daha mutludur. Yayınladığınız Deklarasyonu bartın muhtarları ve şehirde yaşayan bir vatandaş olarak tüm kalbi duygularımla destekliyor uygulanabilirliği ve denetlenmesi hususunda allah cc dan sizlere yardımcı olmasını diliyorum. Saygılarımla.

Avatar
AKREP 6 yıl önce

burasi bartin herkes bildiğini okur burada valilik öncelikle bartinspor için birşeyler yapsin her gelen vali bartinspora uzak duruyo inşallah sizde öyle olmazsiniz sayin valim

Avatar
Goca Bartınlı 6 yıl önce

sayın valim son bir haftadır asker uğurlamalarında ki konvoy ve korna anarşisi de çözüm bekleyen bir sorun..lütfen buna da bir çözüm..

Avatar
vatandaşınız 6 yıl önce

sayın valimiz, bartın valiliğinin çalışma prensiplerini çok güzel belirttiği için teşekkür ederim. madde 4- kamu hizmetleri verilirken kurumlar arası işbirliğine büyük önem verilecektir isteği, malesef bartın yöneticilerinde çalışmıyor.. toki köprüsü parası iki yıl önce geldiğinde, o dönemin valisi koordinasyonunda belediye başkanı, dsi ve tüm yetkililer bir araya gelerek alternatif üç toki köprüsü yeri belirliyorlar.. aradan iki yıl geçmiş, üç bartın valisi değişmiş fakat ortada toki köprüsü yok.. çünkü en kestirmeden toki'yi şehir merkezine bağlayacak köprü yeri bulunamamış.. sayın valimize, yönetimin nerede aksadığını anlatabildim mi acaba.. sayın valimizden özür dileyerek bir konuyu belirteceğim, toki köprüsünün yeri en kısa zamanda başkanlığınızdaki bartının tüm yetkileri bir araya gelerek ilk toplantıda bulunamıyorsa eğer, yayınlanan deklarasyonununuz benim için hiç önemi olmayacaktır.. sayın valimize başarılar dilerim.

Avatar
Kıyılara binaen 6 yıl önce

Sayın valim bartın ırmağının kenarı adeta gecekondu sehri,kafası esen ne olduğu belli olmayan keyif barakaları kuruyor,deklarasyon iyi de yıksana bu barakaları.yerinede adam gibi bir barınak yapılsın halkın hizmetine verilsin.saygılar